Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

KódSP2016/6
Název projektuMožnosti separace lithných slíd z užitkových surovin
ŘešitelKratochvíl Michal Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2016 - 31.12.2016
Předmět výzkumuLithium je nejlehčím kovem periodické soustavy prvků, jehož světové zásoby v dostupných ložiscích se odhadují na 20Mt, přičemž v České republice tvoří Li jako doprovodný prvek Sn-W zrudnění přibližně 1% světových zásob. Nezanedbatelné zásoby Li představují také odpady z předchozí těžby a úpravy Sn-W rud v oblasti Krušnohoří, obsahující zhruba 0,2% Li. Světová spotřeba lithia se odhaduje na 6kt ročně a očekává se, stejně jako u ceny, její postupný vzrůst. Vzhledem k tomu, že spotřeba Li v České republice se kryje
dovozem ,bylo by vhodné alespoň částečně omezit tuto závislost a využít tuzemské zdroje Li pro jeho výrobu. Obsahem navrhovaného projektu je prověření možností úpravy vybraných nerostných surovin a odpadních materiálů a získání Li-slíd.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
Bc. Simona Hotová, DiS.
Ing. Michal Kratochvíl
Ing. Aneta Landecká
Bc. Michaela Polochová
Ing. Pavlína Sachová
Bc. Kateřina Votočková, DiS.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je návrh vhodné technologie pro získání Li-koncentrátu s obsahem dalších kovů (Rb a Cs).
Výstup: publikace v recenzovaném odborném časopise, publikace v časopise s IF, popřípadě na konferenci registrované ve světových databázích.
Cíle bude dosaženo následujícími dílčími kroky:
1. Etapa (leden – březen 2016) – provedení tematické rešerše a získávání
znalostí ve zkoumané oblasti,
2. Etapa (duben – září 2016) – provádění odborných experimentů na zařízeních vlastněných VŠB - TU Ostrava,
3. Etapa (říjen – prosinec 2016) – závěrečné vyhodnocení a zpracování
nasbíraných dat.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia81000,-81000,-
3. Materiálové náklady12000,-27498,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek40000,-0,-
5. Služby42000,-92672,-
6. Cestovní náhrady40000,-16330,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory25000,-25000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)10000,-7500,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady250000,-
Uznané náklady250000,-
Celkem běžné finanční prostředky250000,-250000,-