Schválené projekty 2016

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2016

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 55 896 914 Kč

Z toho 2.5% - 1 397 423 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 270 231
EKF  4 459 400
FAST  2 765 016
FS  9 344 371
FEI 13 781 413
HGF  5 130 549
FMMI  7 000 000
VC 10 748 511
CELKEM 54 499 491

Hornicko-geologická fakulta

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2016/6Kratochvíl Michal Ing.Možnosti separace lithných slíd z užitkových surovin20162016250000,-
SP2016/8Korandová Beáta Ing., Ph.D.Vytvoření nového odprašovacího zařízení ke zneškodnění uhelného prachu20162016200000,-
SP2016/10Mokrošová Andrea Ing.Metodický postup pro stanovení emise metanu z uzavřených dolů20162016250000,-
SP2016/12Klempa Martin doc. Ing., Ph.D.Řešení vybraných geologických otázek v České republice20162016710549,-
SP2016/20Božoň Aleš Ing.Sledování možnosti výskytu oxidu siřičitého jako možného zdroje sekundárního znečištění ovzduší na aktivních ostravských odvalech20162016255000,-
SP2016/29Beierová Kateřina Ing.Vytvoření systému pro analýzy trhu průmyslových podniků20162016270000,-
SP2016/31Bouchalová Jana Ing., Ph.D.Optimalizace vlastností kompostu přídavkem biouhlu20162016397000,-
SP2016/33Jakšíková Dominika Ing.Zhodnocení vybraných bioodpadů použitím biologických metod20162016305000,-
SP2016/35Šimíček Vojtěch Ing.Využití ocelárenské strusky jako příměsi pro přípravu cementových kompozitů20162016295000,-
SP2016/37Längauer David Ing.Příprava syntetických ekvivalentů mullitu a zeolitů na bázi energetických odpadů20162016297000,-
SP2016/38Marková Veronika Ing.Potencionální environmentální dopady brownfields (hornických deponií) ložisek železných rud na složky životního prostředí (Příčný vrch, Zlatohorský rudní revír)20162016245000,-
SP2016/39Dorda Jiří Ing., Ph.D.Nové metody pro kontrolu stavu ostění důlních jam20162016610000,-
SP2016/41Kocich David Ing.Crowdsourced geodata20162016250000,-
SP2016/3Chlopecký Jakub Ing.Studie managementu průmyslových podniků20162016196000,-

Fakulta materiálově-technologická

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2016/59Sikorová Andrea Ing., Ph.D.Rozvoj podnikání a inovací průmyslových podniků v České republice20162016363000,-
SP2016/66Rusz Stanislav Ing., Ph.D.Studium deformačního chování materiálů na základě fyzikálních simulací tvářecích pochodů20162016388000,-
SP2016/69Tomčík Petr doc. Ing., Ph.D.Vývojové zkoušky a studie vybraných komponent vozidel20162016298000,-
SP2016/77Praus Petr prof. Ing., Ph.D.Příprava a vlastnosti vybraných oxidických sorbentů a nanokompozitních materiálů20162016363000,-
SP2016/107Lenort Radim prof. Ing., Ph.D.Rozvoj pokročilých metod pro analýzu a řízení průmyslových procesů201620161400000,-
SP2016/110Vlček Jozef doc. Ing., Ph.D.Tepelné procesy a materiálová náročnost v průmyslové výrobě20162016405000,-
SP2016/111Váňová Petra doc. Ing., Ph.D.Studium vztahů mezi strukturními parametry a vlastnostmi pokročilých materiálů20162016263000,-
SP2016/121Šutarová Petra Ing.Výzkum znečišťování ovzduší a vod s využitím bezpilotních leteckých prostředků, biomonitoringu a speciálních analytických metod 20162016329000,-
SP2016/86Švec Pavel Ing., Ph.D.Vývoj simulačních modelů pro podporu řízení v oblasti průmyslových materiálů a technologii20162016311000,-
SP2016/89Socha Ladislav doc. Ing., Ph.D.Vývoj experimentálních metod hodnocení a optimalizace technologie výroby v oblasti metalurgie oceli a litin při využití laboratorních experimentů, fyzikálního a numerického modelování spolu s provozními experimenty20162016429000,-
SP2016/90Smetana Bedřich prof. Ing., Ph.D.Komplexní studium termofyzikálních a termodynamických vlastností polykomponentních anorganických materiálů20162016318000,-
SP2016/91Vykydal David Ing., Ph.D.Rozvoj přístupů k naplňování požadavků na moderní systémy managementu kvality.20162016346000,-
SP2016/103Sojka Jaroslav prof. Dr. Ing.Specifický výzkum v metalurgickém, materiálovém a procesním inženýrství201620161400000,-
SP2016/130Kursa Miroslav prof. Ing., CSc.Konference "Den interních doktorandů Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství"20162016100000,-
SP2016/132Kursa Miroslav prof. Ing., CSc.Využití redukčních pochodů při pyrometalurgické extrakci kovů z kovonosných odpadů20162016287000,-

Fakulta strojní

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2016/9Fries Jiří doc. Ing., Ph.D.Výzkum a inovace moderních technologií ve výrobní praxi20162016557789,-
SP2016/43Havlík Jiří doc. Ing., Ph.D.Vliv součinitelů záběru ozubení profilu a kroku na chybu převodu20162016224650,-
SP2016/44Hrabovský Leopold doc. Ing., Ph.D.Vývoj a výzkum mechanismu zdvihu a pojezdu zdvihacího zařízení s polypovým drapákem2016201677000,-
SP2016/48Noga Zdeněk Ing., CSc.Identifikace okrajových podmínek souladu tepelné práce matematických modelů chladících prvků s jejich prototypy20162016200000,-
SP2016/163Kubín Tomáš Ing., Ph.D.Vývoj TIG hořáku s automatickou výměnou wolframové elektrody za účelem jejího broušení20162016175000,-
SP2016/164Famfulík Jan doc. Ing., Ph.D.Pohybový mechanizmus simulátoru kolejových vozidel20162016171000,-
SP2016/172Čep Robert prof. Ing., Ph.D.Vliv technologických parametrů na obrobený povrch20162016782286,-
SP2016/174Petrů Jana prof. Ing.et Ing.Mgr., Ph.D.Studium procesu obrábění progresivních materiálů 20162016750000,-
SP2016/70Bojko Marian doc. Ing., Ph.D.Experimentální výzkum v oblasti mechaniky tekutin20162016445742,-
SP2016/73Mohyla Petr doc. Ing., Ph.D.Výzkum a vývoj výrobních a materiálových systémů20162016632771,-
SP2016/84Wagnerová Renata doc. Ing., Ph.D.Moderní metody řízení strojů a procesů201620161012747,-
SP2016/122Žurovec David Ing., Ph.D.Výzkum a vývoj v oblasti separace odpadních surovin20162016212000,-
SP2016/87Dorda Michal doc. Ing., Ph.D.Matematické modelování a simulace procesů a systémů v dopravě a logistice20162016298000,-
SP2016/142Krys Václav Ing., Ph.D.Modularita v robotice20162016952342,-
SP2016/145Ličková Dagmar Ing. Mgr.Rozvoj výpočtového a experimentálního modelování v aplikaci na vybrané úlohy technické praxe201620161388200,-
SP2016/155Slíva Aleš prof. Ing., Ph.D.Prototyp nové studentské formule a rozvoj pracoviště kompozitních materiálů20162016388030,-
SP2016/17Juchelková Dagmar prof. Ing., Ph.D.Výzkum ve vybraných oblastech "Smart energetiky" 21. století201620161076814,-

Ekonomická fakulta

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2016/11Tichý Tomáš prof. Ing., Ph.D.Analýza modelů finančních aktiv při zohlednění tržních anomálií a (ne)možnosti arbitráže20162016400000,-
SP2016/42Krajňák Michal Ing., Ph.D.,MBA,LL.M.Vliv zavedení společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) na vybrané ekonomické subjekty v České republice20162016415000,-
SP2016/54Novotná Martina Ing., Ph.D.Modelování behaviorálních faktorů na finančních trzích 20162016240000,-
SP2016/56Sucháček Jan prof. Ing., Ph.D.Vybrané hmotné a nehmotné aspekty vývoje regionů20162016270000,-
SP2016/60Vrabková Iveta doc. Ing., Ph.D.Technická efektivnost a ekonomická stabilita příspěvkových organizací20162016350000,-
SP2016/112Lokaj Aleš Ing., Ph.D.Remitence a jejich vliv na makroekonomické a mikroekonomické ukazatele20162016470000,-
SP2016/116Hančlová Jana prof. Ing., CSc.Vícestupňová optimalizace vybraných ekonomických procesů za nejistoty 20162016485000,-
SP2016/123Kashi Kateřina Ing., Ph.D.Pokročilé metody vícekriteriálního rozhodování a aplikace Choquet integrálu, ordinálního a fuzzy přístupu v podnikové ekonomice a managementu.20162016484400,-
SP2016/125Šulganová Monika Ing., Ph.D.Moderní přístupy k modelování interakce hospodářských politik a finanční stability20162016300000,-
SP2016/101Adámek Emil Ing., Ph.D.Měnové, rozpočtové a institucionální aspekty hospodářské politiky ve vybraných zemích20162016495000,-
SP2016/106Kozáková Pavlína Ing., Ph.D.Mezigenerační srovnání spotřebitelského chování v mezinárodním kontextu20162016310000,-
SP2016/138Filipová Lenka Ing., Ph.D.Rozdíly ve výši výdělků mezi muži a ženami – evidence z České republiky20162016240000,-

Fakulta elektrotechniky a informatiky

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2016/183Horák Bohumil doc. Ing., Ph.D.Řízení technologických soustav s OAZE 201620162016390000,-
SP2016/18Jahoda Pavel RNDr., Ph.D.Stochastické modelování spolehlivosti a rizik20162016264413,-
SP2016/58Gaura Jan Ing., Ph.D.Algoritmy pro zpracování obrazových a lidarových dat v průmyslových a dopravních aplikacích III20162016560000,-
SP2016/151Novák Tomáš doc. Ing., Ph.D.Inteligentní řízení osvětlovacích systémů20162016480000,-
SP2016/156Havel Aleš Ing., Ph.D.Obousměrné polovodičové měniče s transformátorovou vazbou pro spojování AC/DC a DC/DC soustav20162016276000,-
SP2016/162Koziorek Jiří doc. Ing., Ph.D.Vývoj algoritmů a systémů pro řídicí, monitorovací a bezpečnostní aplikace II201620161354000,-
SP2016/170Vozňák Miroslav prof. Ing., Ph.D.Vytěžování informací z komunikačních sítí, jejich modelování a simulace20162016838000,-
SP2016/175Zelinka Ivan prof. Ing., Ph.D.Nekonvenční algoritmy v crowd/gamesourcingu a počítačové bezpečnosti20162016436000,-
SP2016/68Nowaková Jana Ing., Ph.D.Zpracování a pokročilá analýza bio-medicínských dat20162016956000,-
SP2016/81Penhaker Marek prof. Ing., Ph.D.Biomedicínské inženýrské systémy XII201620161400000,-
SP2016/83Kuchař Martin doc. Ing., Ph.D.Vývoj a implementace řídicích algoritmů elektrických regulovaných pohonů20162016276000,-
SP2016/108Lukáš Dalibor doc. Ing., Ph.D.Matematické modelování a vývoj algoritmů pro výpočetně náročné inženýrské úlohy II20162016900000,-
SP2016/118Běhálek Marek Ing., Ph.D.Rozšiřování programovacích nástrojů20162016230000,-
SP2016/177Mišák Stanislav prof. Ing., Ph.D.Identifikace obrazců výbojové činnosti v izolačních systémech20162016764000,-
SP2016/181Šimoník Petr Ing., Ph.D.Výzkum a vývoj elektronických systémů pro vozidla s elektrickým pohonem II20162016276000,-
SP2016/95Goňo Radomír prof. Ing., Ph.D.Optimalizace elektrizační soustavy s on-grid OZE201620161021000,-
SP2016/97Platoš Jan doc. Ing., Ph.D.Paralelní zpracování velkých dat 320162016956000,-
SP2016/100Štolfa Svatopluk Ing., Ph.D.Znalostní modelování a jeho využití v softwarovém inženýrství II20162016522000,-
SP2016/143Zajaczek Stanislav Ing., Ph.D.Výzkum anténních systémů; účinnosti a diagnostika elektrických pohonů s neharmonickým napájením; spolehlivost napájení elektrické trakce; problematika anomálií dat.20162016400000,-
SP2016/146Bilík Petr doc. Ing., Ph.D.Virtuální instrumentace pro oblast měření a testování III20162016600000,-
SP2016/149Vašinek Vladimír prof. RNDr., CSc.Nové typy fotonických systémů20162016837000,-
SP2016/1Fasuga Radoslav Ing., Ph.D.Sledování analýza a predikce vývoje cen produktů v elektronických obchodech2016201645000,-

Fakulta stavební

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2016/46Hurdálková Lucie Ing.Vliv suburbanizace v Hradecko - pardubické aglomeraci20162016130000,-
SP2016/55Kutá Dagmar Ing. arch., Ph.D. Paed.IGIPMožnosti efektivního využití domovního vybavení bytových domů2016201695000,-
SP2016/160Valachová Denisa Ing., Ph.D.Analýza vlivu řešení stavebních detailů a provětrávaných vzduchových mezer na tepelně technické parametry obálky budov 20162016120000,-
SP2016/168Flodr Jakub Ing.Inovativní spojování ocelových průřezů, experimentální ověření a aplikace20162016100000,-
SP2016/169Pařenica Přemysl Ing.Interakce a přenos zatížení výztužného klipu střešní vaznice Z25420162016102016,-
SP2016/114Matečková Pavlína Ing., Ph.D.Analýza tenzometrických měření na železobetonových základových deskách20162016182000,-
SP2016/117Teichmann Marek Ing., Ph.D. Paed.IGIPOptimalizace provozu vybraných kritických infrastruktur s využitím facility managementu 20162016145000,-
SP2016/119Niemiec Bohuslav Ing.Možnosti debarierizace veřejného prostoru v návaznosti na kontinuitu legislativního vývoje20162016140000,-
SP2016/120Szeligová Natálie Ing.Analýza a hodnocení úrovně evidence brownfields v malých obcích a městech20162016152000,-
SP2016/93Protivínský Jiří Ing.Vyhodnocení útlumu konstrukce vertikálního HRSG kotle pomocí fyzikálního modelu2016201680000,-
SP2016/96Žitníková Kateřina Ing.Vliv umístění přechodů pro chodce na kapacitu neřízené křižovatky20162016177000,-
SP2016/104Hrabinová Diana Ing.Požadavky na veřejný prostor obytných souborů a jejich vliv na kvalitu bydlení2016201698000,-
SP2016/127Juračka Ondřej Ing.arch.Stabilizace a podpora rozvoje městských prostorů klasifikovaných dle probíhajících a predikovaných vitálních procesů pomocí urbanisticko-architektonických nástrojů20162016109000,-
SP2016/129Kurečka Petr Ing.Stanovení závislosti hodnoty součinitele tepelné vodivosti vybraných přírodních tepelných izolací na vlhkosti 20162016175000,-
SP2016/131Vrbová Magdaléna Ing.Faktory ovlivňující mikrobiální napadení zateplených fasád 20162016115000,-
SP2016/133Mynarčík Petr Ing., Ph.D.Předpjaté průmyslové podlahy s rozptýlenou výztuží - experimentální měření20162016224000,-
SP2016/134Lehner Petr Ing.Získání experimentálních podkladů pro aplikaci numerického modelu difuze chloridových iontů a jeho optimalizaci20162016131000,-
SP2016/136Fojtík Roman doc. Ing., Ph.D.Monitoring a diagnostika poruch dřevěných mostů a lávek v ČR20162016155000,-
SP2016/140Vašková Jana Ing., Ph.D.Aktualizace a vývoj algoritmů numerického modelu pro řešení interakce základ – podloží na bázi MKP20162016142000,-
SP2016/141Urban Viktor Ing.Hodnocení korozních procesů na ocelových konstrukcích ovlivněných usazováním chloridů z chemických rozmrazovacích látek20162016133000,-
SP2016/148Kuchař Martin Ing.Vliv změn struktury osídlení na tvorbu územních plánů obcí Hlučínska2016201660000,-

Univerzitní studijní programy

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2016/45Svoboda Radek Ing.Aplikace metod SPRi v medicíně20162016140000,-
SP2016/47Dvorský Richard doc. RNDr., Ph.D.Nová metoda kontinuálního měření fotokatalytické účinnosti v kapalné disperzi s kompenzací vlivu UV fotolýzy v reálném prostředí disperze20162016162000,-
SP2016/49Čech Barabaszová Karla Ing., Ph.D.Velikostní a koncentrační závislost nanostrukturovaných materiálů20162016100000,-
SP2016/50Ješko Radek Ing.Příprava a charakterizace feromagnetických oxidů slitin lanthanoidů s tranzitivními kovy20162016120000,-
SP2016/51Stejskal Ondřej Ing.Lineární a kvadratická magnetooptická spektroskopie20162016120000,-
SP2016/52Přichystalová Radka Ing., Ph.D.Komplexní hodnocení profesionální expozice vyráběným nanomateriálům20162016200000,-
SP2016/57Seidlerová Jana prof. Ing., CSc.Využití a monitoring nanostrukturovaných materiálů20162016260000,-
SP2016/61Chochol Jan Ing.Povrchové vlny v infračervené a terahertzové oblasti na dopovaných polovodičích20162016197511,-
SP2016/63Tokarský Jonáš doc. Ing., Ph.D.Využití nových fylosilikátů pro přípravu funkčních nanostruktur20162016230000,-
SP2016/64Plachá Daniela prof. Ing., Ph.D.Nanouhlíkaté materiály - syntéza, aplikace a využití20162016150000,-
SP2016/65Mikeska Marcel Ing., Ph.D.Modifikace a využití přírodních vrstevnatých materiálů20162016140000,-
SP2016/67Foldyna Vladimír Ing.Časově rozlišitelná spektroskopie20162016130000,-
SP2016/72Kratošová Gabriela Ing., Ph.D.Využití biosiliky pro přípravu a kotvení katalyticky aktivních nanočástic20162016100000,-
SP2016/75Simha Martynková Gražyna doc. Ing., Ph.D.Nanokompozity s antibakteriálnímí vlastnostmi20162016220000,-
SP2016/78Peikertová Pavlína Mgr., Ph.D.Charakterizace a hodnocení ekotoxických účinků silničního prachu20162016180000,-
SP2016/79Gelnárová Zuzana Ing., Ph.D.In-situ optická charakterizace materiálů při přípravě vzorků pro fotovoltaické nanostruktury20162016150000,-
SP2016/85Martausová Iveta Mgr., Ph.D.Příprava nanočástic léčiv s využitím superkritické tekutiny II20162016100000,-
SP2016/88Fördös Tibor Ing., Ph.D.Studium kvantových přechodů a emise fotonů v polovodičových spin-laserových strukturách s porušenou in-plane symetrií20162016160000,-

Centrum energetických a environmentálních technologií

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2016/152Horák Jiří Ing., Ph.D.Stanovení parametrů sporáků na tuhá paliva a charakterizace popelů ze spalování tuhých paliv v domácnostech20162016792000,-
SP2016/154Stáňa Michal Ing., Ph.D.Snižování emisí NOx a Hg v energetice České republiky20162016268000,-
SP2016/159Nečas Jan doc. Ing., Ph.D.Procesní studie pneumatického dopravního systému20162016268000,-
SP2016/173Kucbel Marek Ing., Ph.D.Výzkum chování uhlíku během termických procesů20162016402000,-
SP2016/62Obalová Lucie prof. Ing., Ph.D.Termické zpracování odpadů a ochrana životního prostředí II20162016980000,-
SP2016/128Prokop Lukáš doc. Ing., Ph.D.Výzkum v oblasti autonomních energetických jednotek.20162016403000,-
SP2016/137Koloničný Jan Ing., Ph.D.Provozní charakteristiky rozdílných technologií využití odpadního tepla včetně akumulace20162016869000,-
SP2016/144Borovec Karel Ing., Ph.D.Zplyňovací procesy se zaměřením na možnosti využití RDF a využití prachu pro sorpci dehtovitých látek 20162016648000,-

IT4Innovations

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2016/150Brzobohatý Tomáš Ing., Ph.D.Modelování povodní a znečištění II20162016240000,-
SP2016/157Kalus René prof. RNDr., Ph.D.Kvantové metody v molekulové fyzice20162016156000,-
SP2016/166Slaninová Kateřina Ing., Ph.D.Využití HPC pro analýzu časových řad zatížených neurčitostí II20162016367000,-
SP2016/167Postava Kamil doc. Dr. Mgr.Terahertzové přechody v molekulárních krystalech20162016148000,-
SP2016/171Karásek Tomáš Ing., Ph.D.Vylepšení nástroje pro paralelní segmentaci snímků počítačové tomografie a magnetické rezonance20162016288000,-
SP2016/176Horyl Petr prof. Ing., CSc., dr.h.c.Využití HPC k rozsáhlým výpočtům v mechanice.20162016358000,-
SP2016/113Merta Michal Ing., Ph.D.Efektivní implementace metody hraničních prvků II20162016191000,-
SP2016/178Horák David doc. Ing., Ph.D.PERMON toolbox development II20162016202000,-
SP2016/179Martinovič Jan Ing., Ph.D.Využití HPC pro řešení optimalizace přepravy se zapojením dynamického routingu II20162016381000,-
SP2016/180Buček Petr Ing.High Parallel Deep Belief Nets20162016140000,-
SP2016/182Legut Dominik Ing., Ph.D.Vibrace atomové mříže aktinidových sloučenin2016201688000,-

Prorektor pro VaV

KódŘešitelNázev projektuRok zahájeníRok ukončeníCelkové náklady
SP2016/184Strnadel Bohumír prof. Ing., DrSc.Charakteristiky lomových ploch uhlíkových ocelí po vysokorychlostním dynamickém namáhání20162016350000,-
SP2016/185Strnadel Bohumír prof. Ing., DrSc.Využití kritérií únavy při víceosé napjatosti při tvarovém designu železničních kol20162016350000,-