Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/45
Název projektuPříprava a vlastnosti sorbentů
ŘešitelSeidlerová Jana prof. Ing., CSc.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuNavržený projekt je pokračováním projektu z roku 2014 a měl by umožnit rozšíření aplikací magneticky modifikovaných sorbentů na bázi fylosilikátů nebo biomateriálů na nové polutanty. Například doposud studované slupky z pomerančů vykazovaly dobré sorpční vlastnosti i bez magnetické úpravy. Z uvedeného důvodu by měly být provedeny experimenty také z jejich modifikovanou formou oxidy železa, popř. antibakteriálním materiálem, aby bylo možné vyvinout materiál s komplexními vlastnostmi. Podle předběžných experimentů uvedená úprava vede k zvýšení sorpční schopnosti materiálu.
Projekt je proto zaměřen na studium sorpčních vlastností:
- kompozitů na bázi fylosilikátů s obsahem nanočástic oxidů kovů,
- kompozitů s antibakteriálními vlastnosti a
- biosorbentů modifikovaných nanočásticemi oxidu železa.
Bude tedy studována sorpce anorganických polutantů z prostředí modelového vodného roztoku za a vliv složení vodného roztoku na sorpci za laboratorní teploty. Experimentálně zjištěné závislosti budou popsány adsorpčními izotermami a rovnicemi chemické kinetiky. Z vypočtených parametrů adsorpce jako adsorpční kapacita, rychlostní konstanta adsorpce/desorpce a znalostí změn ve struktuře sorbentu popsán mechanismus adsorpce. Současně budou studovány změny ve struktuře sorbentu a posuzována jeho stabilita a odolnost vůči ostatním složkám roztoku.
Projekt je pokračováním projektu SP2014/85 a umožní rozšíření již provedených experimentů jejich publikování.
V druhé části projektu budou dokončeny experimentální práce a podány 2 disertační práce zaměřené na:
- stabilitu kompozitů fylosilikát/oxid kovu,
- možnosti recyklace metalurgických odpadů.
Obě práce jsou řešeny v rámci oboru Chemická metalurgie.
Do projektu je rovněž zařazeno řešení diplomové práce zaměřené na vývoj metody stanovení kovů z vodných suspenzí metodou AES-ICP. Zvládnutí uvedené techniky stanovení by rozšířilo možnosti charakterizace těžko rozložitelných materiálu ve formě jemných a ultrajemných částic.
Členové řešitelského týmuIng. Michaela Tokarčíková, Ph.D.
Ing. Klára Drobíková, Ph.D.
Ing. Lenka Faltýnková
Bc. Veronika Janků
Ing. Jan Jonáš
Ing. Robin Kotlař
prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Ing. Ivana Kotlařová
Ing. Alena Tilková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíle projektu a časový harmonogram řešení je možné shrnout do následujících bodů:
1. Pokračování ve studiu sorpčních rovnováh a kinetiky sorpcí anorganických katiotů (Sr, Be) a aniontů (fosforečnanů, chromanů) na fylosilikátech, jejich magnetických modifikacích i magneticky modifikovaných biomateriálech.
2. Na základě dosavadních výsledků rozšířit oblast sorbátů o další zajímavé polutanty, např. Tl, arzeničnan, arzenitan, které by bylo možno studovanými sorbenty odstranit z vodného roztoku.
3. Popsat experimentálně zjištěné závislosti vhodnými modely a určit termodynamické a kinetické parametry sorpcí.
4. Zhodnocení výsledků (průběžně) a příprava publikací.
Protože projekt navazuje na získané výsledky v roce 2014, budou jednotlivé výše uvedené cíle plněny průběžně tak, aby bylo možné odeslat především publikace do imp. časopisů.


Plánované výstupy:
1. Prezentace výsledků alespoň na jedné mezinárodní konferenci, např. NanoOstrava formou posteru.
3. Zpracování a odeslání tří publikací do časopisu s impakt faktorem.
4. Zpracování jedné diplomové práce (Bc. Janků).
5. Zpracování a odevzdání dvou Ph.D. prací (Ing. Tokarčíková, Ing. Drobíková).

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia95000,-95000,-
3. Materiálové náklady31000,-48927,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek15000,-2520,-
5. Služby25000,-42553,-
6. Cestovní náhrady23000,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory26000,-26000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic46000,-46000,-
Plánované náklady261000,-
Uznané náklady261000,-
Celkem běžné finanční prostředky261000,-261000,-