Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/192
Název projektuZajištění optimálního a spolehlivého provozu sítí s OZE
ŘešitelGoňo Radomír prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Radomír Goňo, Ph.D.<br /> doc. Dr. Ing. Jiří Gurecký<br /> prof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc.<br /> prof. Ing. Michal Krátký, Ph.D.<br /> doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D.<br /> doc. Dr. Ing. Veleslav Mach<br /> doc. Dr. Ing. Zdeněk Medvec<br /> prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuProjekt bude řešit aktuální problematiku netradičních zdrojů energie, která souvisí s jejich připojováním do distribuční sítě. Dynamický rozvoj výstavby těchto zdrojů z posledních let vede ke zvýšení zpětných vlivů a z hlediska regulace výkonu může dojít až k nestabilitě elektrizační soustavy. Další rozšiřování větrných a solárních systémů musí být spojeno s optimalizací jejich řízení a akumulací energie.
Předmětem výzkumu je omezení negativních dopadů variability toku výkonu vyvedeného do elektrizační soustavy, které povede ke zvýšení spolehlivosti dodávky elektřiny. Z hlediska připojení na elektrizační soustavu je nutno optimalizovat ztráty, zkratové a napěťové poměry. Z provozního hlediska je nutno zjišťovat stav elektrických zařízení a rovněž analyzovat databázi poruch a závad, která povede k optimalizaci údržby zařízení distribuční sítě. Letos se projektový tým zaměří i na analýzu průmyslových sítí jak z hlediska spolehlivosti, tak optimalizace provozu.
Projekt se bude zabývat rovněž "obousměrným provozem" distribuční sítě, tzn. nejen řízením zdrojů, ale i spotřeby. Bude zkoumán vliv nabíjecích stanic elektromobilů na elektrickou síť z hlediska akumulace energie a bude vyvíjena pohonná jednotka vozidla.
Další částí projektu je analýza alternativních zdrojů tepla a to využití tepelných čerpadel a energie biomasy v kogeneraci. Tyto zdroje mají možnost částečné akumulace, takže mohou přispět k vyrovnání odběrového diagramu. Rovněž se budeme zabývat možností rozšíření malých vodních elektráren.
Výzkum v oblasti vodíkových technologií jako čistého zdroje energie se zaměří na elektrolýzu a nízkoteplotní palivové články využívající vodík vyrobený z obnovitelných zdrojů.
Členové řešitelského týmuIng. Pavel Bednář
Ing. Roman Bogocz
Ing. Peter Chovanec, Ph.D.
Ing. Radim Čumpelík
Ing. Jaroslav Dočkal
Ing. Jiří Drholec
Ing. Jan Fulneček, Ph.D.
prof. Ing. Radomír Goňo, Ph.D.
prof. Ing. Radomír Goňo, Ph.D.
Ing. Martin Gruss
doc. Dr. Ing. Jiří Gurecký
Bc. Ondřej Havlíček
Ing. Vít Houdek
prof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc.
Bc. Ondřej Humlíček
Ing. Jiří Janša
Ing. Petr Kačor, Ph.D.
Bc. Antonín Klenec
Ing. Martin Koutný
doc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.
prof. Ing. Michal Krátký, Ph.D.
Ing. Martin Král
doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Veleslav Mach
Ing. Oliver Marcinčin
Bc. Jindřich Mayrhofer
doc. Dr. Ing. Zdeněk Medvec
Ing. Daniel Minařík, Ph.D.
Ing. Petr Moldřík, Ph.D.
Ing. Tomáš Mozdřeň
Ing. Michal Ney
Ing. Ladislav Novosád
Bc. Marek Pavela
Bc. Antonín Popelka
prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.
Bc. Antonín Šamaj
Ing. Tadeusz Sikora, Ph.D.
Ing. Miloš Šikula
Bc. Rostislav Šimek
Ing. Martin Slivka
Ing. Martin Smoček
Ing. Michal Špaček
Ing. Filip Turcer
Ing. Jan Vaculík
Bc. Karel Vidlák
Bc. Šimon Vlček
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Specifikace výstupů výzkumu (cíl projektu):
Cílem projektu je výzkum možností většího využití energie z alternativních zdrojů energie z hlediska řízení a napojení na distribuční síť tak, aby nedošlo ke snížení spolehlivosti dodávky elektrické a tepelné energie a k narušení stability energetické soustavy.
Projekt je zaměřen na podporu studentů formou stipendií s minimem nároků na odměny ostatních pracovníků.

Postup řešení:
Při řešení projektu bude využito znalostní studentů, vědeckých a akademických pracovníků katedry elektroenergetiky a katedry informatiky.
Na vytvořeném modelu vybrané oblasti sítě bude provedena její optimalizace s ohledem na možnost připojení alternativních zdrojů a minimalizaci ztrát.
Bude provedena úprava software pro vyhodnocování dat o poruchách zařízení a výpadcích dodávky elektrické energie a aktualizovány spolehlivostní parametry zařízení distribučních sítí za příslušné období sledování.
Studenti budou v rámci alternativních zdrojů energie zkoumat provoz tepelných čerpadel, fotovoltaických systémů, větrných elektráren, kogeneračních zdrojů na biomasu a palivových článků. Současně s tím se bude zkoumat problematika akumulace energie a filtrace rušení těchto zdrojů pro jejich bezproblémové připojení do elektrizační soustavy.

Časový harmonogram:
04/2015 Příprava modelů sítě, modelování provozních stavů
05/2015 Vyhodnocení poruchových dat za 2014; návrh na možné rekonstrukce a údržbu sítí vn a nn, návrh na zvýšení výkonu synchronního generátoru
06/2015 Vzájemné zálohování uzlů 110kV/vn v konkrétní aglomeraci s využitím sítí vn, využití výpočtů ustáleného stavu při projektování průmyslové sítě
07/2015 Analýza konkrétních lokalit s umístěním malé vodní elektrárny
09/2015 Analýza vlivu nabíjecích stanic elektromobilů na elektrickou síť
10/2015 Vyhodnocení poruchových dat za 1. pololetí 2015; využití biomasy pro kogeneraci
11/2015 Návrh a nastavení elektrických ochran pro konkrétní lokality
12/2015 Návrh na úpravy systému údržby konkrétního prvku; realizace systému pro akumulaci energie pomocí palivových článků

Předpokládané výsledky projektu:
Výsledkem projektu bude rozpracování výše uvedené problematiky tak, aby mohly být jeho výstupy použity jako základ pro podrobnější zpracování v celostátních projektech. Konkrétní výsledky budou prezentovány v diplomových a disertačních pracích, publikacích na Web of Science a na IEEE Xplore. V rámci mezinárodní spolupráce se studenti zúčastní odborné exkurze.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
40200,-40200,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)30000,-30000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti10200,-10200,-
2. Stipendia230000,-230000,-
3. Materiálové náklady99800,-158202,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek180000,-64000,-
5. Služby150000,-150872,-
6. Cestovní náhrady200000,-256726,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory100000,-100000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady1000000,-
Uznané náklady1000000,-
Celkem běžné finanční prostředky1000000,-1000000,-