Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/187
Název projektuPřístupnost veřejných prostranství obytného prostředí
ŘešitelBílková Alžběta Mgr. Ing.
Školitel projektuIng. Renata Zdařilová, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu je problematika přístupnosti veřejného prostranství a celkové prozkoumání a zkonkretizování vybraných veřejných prostorů ve městě. Problematika se týká nejenom veřejného prostoru z pohledu architektonického a urbanistického, ale opírá se sociologická hlediska. Otázka veřejného prostranství ve městě je velmi aktuálním tématem a nabízí možnosti zkoumání ve vztahu klasifikace jejich funkčnosti, přístupnosti, správnosti s ohledem na českou právní legislativu a další. Veřejný prostor „socializuje“ okolí a uvádí směr i tendenci rozvoje.Rozbor stavu problematiky v ČR a ve světě

Veřejný prostor v českém právním prostředí je definován zákonem č.128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízením), ve znění pozdějších předpisů. Podle § 34 veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy slouží obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Jednoduše řečeno veřejný prostor je volně přístupné prostředí, kde se mohou scházet a společně trávit čas lidé různého pohlaví, rasy, věkové skupiny, společenské třídy, náboženského vyznání, včetně osob se zdravotním omezením. Lze říci, že veřejný prostor má sloužit každému z nás.
Přístup k užívání prostředí a především veřejného prostoru může být chápán jako možnost realizace základních občanských práv, jako základ občanské identity a začlenění do společnosti. Veřejný prostor je vlastnictví (nikoliv veřejné vlastnictví), které je otevřeno veřejnému užívání, prostor, kde se formuje „veřejnost“ a kde proto převládají sociální a kulturní pravidla veřejného chování Staehli (2009). Omezení přístupu k tomuto veřejnému prostoru, ať již symbolicky, či kvůli jeho nevhodnému designu, znamená omezení práv a „druhořadost“ v možnosti jejich uplatnění.
Na obecné rovině jsou tyto procesy dvoucestné. Prostředí, které vytváříme, zároveň svou podobou formuje naše prožívání pobývání v něm. Sennett (2006) uvádí termíny tzv. enabling a restricting space - tedy umožňující, podporující a naopak omezujících prvky obytného prostředí, které povzbuzují nebo odrazují, či dokonce zabraňují vykonávání určitých aktivit či samotného pobytu. Pro kvalitní prostor pak volí termín „obyvatelného města“ (habitable city), které je otevřeno co nejširšímu spektru uživatelů a zároveň svou prostupností umožňuje jejich vzájemný kontakt a přispívá k sociální inkluzi.
Dánský architekt Jan Gehl věnující se dlouhodobě inkluzivním městským prostorům zdůrazňuje negativní stránky příliš specializované péče zdůrazňující potřeby pouze jedné skupiny osob (mladých rodin s dětmi, studentů či seniorů) upozorňuje na rizika segregovaného prostředí a ukazuje základní principy tvorby veřejných prostranství, které vytváří nikoliv pouze „města přátelská ke stáří“, ale města „přátelská všem skupinám“, pro všechny fáze života Gehl (2000, 2012). Důraz klade především na zachování měřítka lidského těla a jeho schopností - překonávání vzdáleností, pohledu, tempa atd. Je však nutné prozkoumat konkrétní podmínky, za kterých je možné tyto principy uplatnit.


Gehl, J. Život Mezi Budovami: Užívání Veřejných Prostranství Vyd. v češtině 1. Brno: Nadace Partnerství, 2000, ISBN8085834790.

Sennett, R. Urban disorder today, British Journal of Sociolog, 60 (1). 57-58. ISSN 0007-1315.

Mitchell. D., Staeheli L. Public Space, Pp. 511 – 516 in Rob Kitchin, Nigel Thrift (eds.). International Encyclopedia of Human Geography, 2009 Amstredam: Elsevier.ISBN9780080449111.


Přehled použitých metod

Metodou výzkumu je celkové prozkoumání a zkonkretizování protichůdných tendencí a analýza vybraného veřejného prostoru s možnostmi porovnání a stanovení správnosti, či nefunkčnosti z pohledu „nás všech“ tedy veřejnosti.
Při řešení projektu budou uplatněny metody:
• SWOT analýza – uplatnění při vyhodnocení jednotlivých veřejných prostorů, jejich vnitřních vazeb, i vazeb na širší vztahy v území.
• Vícekriteriální analýza – hodnotová analýza – uplatnění při vyhodnocení jednotlivých veřejných prostorů, jejich vzájemné porovnání apod.


Zdůvodnění zapojení jednotlivých členů týmu

Zapojenými řešiteli jsou Ing. Lenka Jurníčková (Aspekty bezbariérových tras v zastavěném území), Ing. Bohuslav Niemiec (Metody debarierizace veřejného prostranství), Bc. Diana Orsáková (Adaptabilita vnějšího prostředí jako stabilizující činitel kvality bydlení), Bc. Alžběta Bílková
(Standardy univerzálního designu pro stabilizaci kvality bydlení). Výše uvedené názvy disertačních prací napovídají o zaměření a návaznost na danou problematiku.


Předchozí dosažené výsledky členů týmu – studentů

• Jurnickova L., Kuta D., Zdarilová R., Conditions of independent movement and orientation of blind people in public space, Advanced Materials Research Vols. 1065-1069 (2015) pp 2803-2807, Trans Tech Publications, Switzerland, ISBN 978-3-03835-358-4.
Členové řešitelského týmuMgr. Ing. Alžběta Bílková
Ing. Lenka Jurníčková
Ing. Bohuslav Niemiec
Ing. Diana Hrabinová
Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je stanovení a náplň podmínek metodického navrhování veřejného prostranství v souladu se stávajícím právním prostředím a českých technických norem. V závislosti na poznatcích projektu SGS 2014 řešitelky Ing. Lenky Jurníčkové „Debarierizace urbanizovaného prostoru“. Dále celkové prozkoumání a zkonkretizování vybraných veřejných prostorů ve městě s možností stanovení poznatků k jejich zlepšení. Výsledky budou jakousi příručkou s rozbory daných veřejných prostorů s použitím alternativy návrhu.

Harmonogram řešení pro rok 2015:

• sběr dat - materiály k předmětu výzkumu, česká legislativa, právní prostředí v ČR, zmapování trendů a tendencí v zahraničí (03/2015),
• analýza principů návrhu veřejného prostoru u nás/v zahraničí (04/2015),
• analýza a kriteriální stanovení bodů pro zlepšení veřejného prostoru u nás (05/2015),
• princip nového návrhu konkrétních prostorů ve městě s použitím možné alternativy řešení,
- aplikace poznatků a stanovení metodiky návrhu za předpokladu manipulačních možností uživatele (06-11/2015)
• kompletace a vypracování závěrečné zprávy projektu (12/2015)

Dílčí výsledky budou prezentovány v článku se zdroji 2x SCOPUS (D) The 2nd International
Conference on Civil Engineering Research (The 2ndICCER), 5th International Conference on Civil
Engineering, Architecture and Building Materials, nebo podobných konferencích odpovídající předmětnému zaměření výzkumu, dále 3 x článek v časopise Jsc (SCOPUS) nebo Jimp.

Konečné výsledky projektu budou sloužit jako významný zdroj pro disertační práce studentek 1. ročníku Bc. Diany Orsákové (Adaptabilita vnějšího prostředí jako stabilizující činitel kvality bydlení), Bc. Alžběty Bílkové (Standardy univerzálního designu pro stabilizaci kvality bydlení).

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
20000,-10000,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)20000,-10000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia60000,-60000,-
3. Materiálové náklady1000,-977,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby36000,-25133,-
6. Cestovní náhrady0,-20890,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory13000,-13000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady130000,-
Uznané náklady130000,-
Celkem běžné finanční prostředky130000,-130000,-