Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/178
Název projektuVývoj koncepce řízení aktivní inteligentní sítě
ŘešitelProkop Lukáš doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuNa VŠB-TUO byla za podpory projektů SGS řešených v předchozích letech vytvořena energetická koncepce včetně systému řízení určená pro napájení rodinného domu s možností provozu v ostrovním režimu, přičemž jako zdroje elektrické energie byly využity výhradně obnovitelné zdroje s možností distribuce energie v rámci dne za pomocí akumulačního systému.
Předmětem výzkumu v rámci projektu je vývoj výše popsané koncepce pro větší prvek sítě, čímž je myšlena např. mikro síť, charakterizována pro tento projekt budovou Automatizovaného dopravního centra (ADC), která slouží jako automatizované parkoviště v areálu kampusu VŠB-TU Ostrava. V rámci projektu se předpokládá vývoj koncepce řízení a dobudování energetické platformy ADC, která umožní energetickou soběstačnost ADC a umožní testovat metody pro zvýšení energetické soběstačnosti této mikrosítě. Jedná se tak o přesunutí využití energetické platformy do vyšší výkonové hladiny při respektováním všech interakcí a získaných poznatků z výkonové hladiny odpovídající toku výkonu v rodinném domu vyvíjené v předchozích projektech.
Hlavními požadavky na energetickou koncepci jsou energetická soběstačnost, využití výhradně obnovitelných zdrojů elektrické energie, možnosti akumulace elektrické energie a provoz s vyrovnanou bilancí mezi výrobou a spotřebou elektrické energie a systém řízení založený na metodách umělé inteligence a metodách strojového učení.
Členové řešitelského týmuIng. Vojtěch Blažek
Ing. Jan Fulneček, Ph.D.
Bc. Jozef Greguš
Ing. Roman Hrbáč, Ph.D.
prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.
Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D.
doc. Ing. Lukáš Prokop, Ph.D.
Ing. Tadeusz Sikora, Ph.D.
Ing. Jindřich Stuchlý, Ph.D.
Bc. Michal Vincenc
Ing. Jakub Vramba
Ing. Jan Vysocký
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním cílem projektu je vytvoření energetické koncepce pro napájení budovy Automatizovaného dopravního centra (ADC), VŠB-TUO.
Splnění cíle bude realizováno ve dvou základních etapách.
V první etapě řešení projektu bude proveden návrh a realizace systému měření toků výkonu pro tuto energetickou jednotku pro konkrétní podmínky místa instalace a instalovanou technologii s ohledem na kapacitu daného zařízení a jeho využitelnost. Systém pro měření toků výkonů bude konfigurován jako modulární, aby bylo možné reagovat na případné změny v topologii elektrické části budovy ADC a byla tak zajištěna plná funkčnost i při změnách např. výkonových hladin zdrojové části i části akumulace. Důležitou vlastností systému měření bude možnost síťové správy a archivace dat v komplexním databázovém systému tak, aby bylo možné kdykoliv využít nástrojů zpětného postprocesingu a vyhledat tak např. vazby mezi meteorologickými a elektrickými veličinami.
V rámci druhé etapy bude uskutečněna samotná fyzická realizace systému měření a následně bude provedeno uvedení do provozu a zahájen pilotní testovací provoz pro různé zatížení ADC a různé meteorologické podmínky. Systém řízení toků výkonů bude sledovat základní parametry jednotlivých komponentů energetické koncepce, aby tak mohla být definována v požadovaných cyklech v rámci dlouhodobého měření celková účinnost systému i účinnost jednotlivých konverzí energie individuálních komponentů. Pro část elektrické energie se bude konkrétně jednat o měření napěťových, proudových a následně výkonových parametrů, přičemž toto vyhodnocení bude realizováno pro jednotlivé komponenty energetické koncepce, aby tak bylo možné optimalizovat řetězec jednotlivých konverzí energií a přispět tak ke zvýšení celkové účinnosti systému. Součástí monitorovacího systému bude i hodnocení meteorologických poměrů, aby bylo možné přiřadit celkovou účinnost systému pro rozmanité klimatické podmínky a definovat tak efektivnost provozu navržené energetické koncepce pro různé provozní i klimatické podmínky. Mimo jiné se v rámci druhé etapy se počítá i s vývojem koncepce ovládacího systému.
Na základě pilotní databáze budou následně definovány základní principy a pravidla energetické koncepce ADC tak, aby možné tuto energetickou koncepci unifikovat a následně využít pro budovy podobného energetického charakteru.
Veškerá data monitorovacího systému budou s požadovaným krokem publikována formou webového rozhranní na internetové doméně, která bude pro tento projekt vytvořena.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia75000,-75000,-
3. Materiálové náklady25000,-22243,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek25000,-34619,-
5. Služby90000,-140123,-
6. Cestovní náhrady100000,-22855,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory35000,-35000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-20160,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady350000,-
Uznané náklady350000,-
Celkem běžné finanční prostředky350000,-350000,-