Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/175
Název projektuVýzkum automatického nanášení kovových vrstev
ŘešitelKubín Tomáš Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuV rámci projektu se náš realizační tým zaměří na využití vyvinuté renovační technologie s cílem o plně automatický režim. Metodika mikropulsního nanášení kovových materiálů je zvládnuta v manuálním režimu. Protože se jedná o technologii velice zdlouhavou a náročnou na dovednosti a zkušenosti obsluhy, bude náš výzkum směřován na popsání požadavků pro automatický režim, na testování provozu a na vyladění celého systému. Budou testovány různé kovové materiály a specifikovány nastavované parametry.
Členové řešitelského týmuIng. Petr Drastík
Ing. Roman Fousek
Ing. Lukáš Heisig, Ph.D.
Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.
Bc. Dalibor Kunc
Ing. Jakub Lomozník
Bc. Petr Motyka
Ing. Tomáš Neumann
Bc. Michal Polášek
Ing. Martin Procházka
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem je specifikovat parametry pro různé přídavné materiály v závislosti na nanášené vrstvě kovu. Projekt by měl doplnit dvouletý výzkum v oblasti renovačních technologiích. Dle předchozích plánů je výzkum směřován k podání patentu v Roce 2015.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia80000,-110000,-
3. Materiálové náklady20000,-34801,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek45500,-40106,-
5. Služby40000,-12950,-
6. Cestovní náhrady35000,-22643,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory24500,-24500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady245000,-
Uznané náklady245000,-
Celkem běžné finanční prostředky245000,-245000,-