Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/170
Název projektuVývoj detektoru poruch izolačních systémů s podporou databázových systémů
ŘešitelMišák Stanislav prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuV současné době se na hladině vysokého napětí do popředí zájmu dostávají venkovní vedení s izolovanými závěsnými vodiči. Jedná se o vodič s základní pracovní izolací, který na rozdíl od venkovních vodičů s AlFe lany umožňuje výstavbu v hustých zalesněných prostorech, kde klasické vodiče s AlFe lany potřebují mnohem větší prostor pro výstavbu. Další výhodou vysokonapěťových izolovaných vodičů je jejich nižší poruchovost, jelikož při vzájemném dotyku nevzniká mezifázový zkrat, tak jako u vodičů s AlFe lany a celková četnost poruch je tak mnohem nižší. Na druhou stranu, v okamžiku jejich přetržení a následného pádu na zem, nevzniká díky izolaci na jádře vodiče k zemnímu spojení či zkratu a standardní číslicové ochrany nejsou schopny tento typ poruchy detekovat.

V rámci projektu se předpokládá vývoj prototypového řešení pro detekci poruch izolačních systémů se specifikací na izolační systém venkovní vedení s izolovanými závěsnými vodiči. Prototypové řešení bude vycházet z metodiky, která byla vyvinuta předkladatelem projektu a kolektivem spolupracovníků a je v současné době chráněna formou evropského a národního patentu. Hlavním cílem projektu tedy bude převedení metodiky do reálné realizace při současném výzkumu optimalizace prototypového řešení pro specifické podmínky vybraných lokalit v rámci ČR a především pro celoroční provoz daného detektoru.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Radim Bača, Ph.D.
Ing. Pavel Bednář
Ing. Tomáš Buriánek
Ing. Peter Chovanec, Ph.D.
Ing. Roman Hrbáč, Ph.D.
Ing. Michal Kelnar
prof. Ing. Michal Krátký, Ph.D.
doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D.
Ing. Petr Kubalík
Ing. Petr Lukáš, Ph.D.
Ing. Roman Meca
prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.
Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D.
Ing. Viktor Pokorný, Ph.D.
doc. Ing. Lukáš Prokop, Ph.D.
Ing. Stanislav Rusnok
Ing. David Seidl, Ph.D.
Ing. Tadeusz Sikora, Ph.D.
Ing. Ladislav Slíva, Ph.D.
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
Ing. Pavel Sobota
Ing. Jindřich Stuchlý, Ph.D.
Ing. Miroslav Valečko
Ing. Tomáš Vantuch, Ph.D.
Ing. Jakub Vramba
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výstupem projektu bude prototypové řešení detektoru poruch vysokonapěťových izolovaných závěsných vodičů. Tento prototyp bude instalován na venkovních vedeních s uvedeným typem vodiče v místech, kde je předpokládaná vysoká četnost poruch, tedy v místech zalesněných a jinak geomorfologicky členěných. V rámci projektu je ve spolupráci s provozovateli distribučních sítí očekáváno osazení cca 10 míst v rámci ČR.

Samotné zpracování prototypového řešení detektoru poruch je možné rozčlenit do těchto sekvenčních kroků: (i) vývoj HW řešení pro snímání výbojové činnosti na venkovních vedeních, (ii) vývoj SW řešení pro přenos obrazce výbojové činnosti na server pro následný postprocessing signálu, (iii) vývoj databázové systému pro uchování dat, předzpracování dat s možností implementace rozhodovacího mechanismu pro detekci poruchy, (iv) vývoj grafické prezentace výsledků prostřednictvím webového rozhraní.


Dalším cílem projektu je prezentace získaných výsledků především v časopisech s IF a odborných mezinárodních konferencích a seminářích indexovaných na WoS a SCOPUS.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
150348,-26800,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)112200,-20000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti38148,-6800,-
2. Stipendia235000,-409000,-
3. Materiálové náklady50000,-51433,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek120000,-16551,-
5. Služby121852,-267729,-
6. Cestovní náhrady258800,-122207,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory104000,-104000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-42280,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady1040000,-
Uznané náklady1040000,-
Celkem běžné finanční prostředky1040000,-1040000,-