Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/165
Název projektuZhodnocení vývoje Hradecko -Pardubické aglomerace od roku 2001 po současnost
ŘešitelHurdálková Lucie Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuROZBOR STAVU PROBLEMATIKY
Existence Hradecko - Pardubické aglomerace v současné době neexistuje v rozvojových dokumentech jako celek. Existence krajských měst s vysokou vzájemnou konkurenceschopností , mají za následek špatnou koordinaci ve vzájemném vývoji. Od roku 2001 byly zpracovány průzkumy a rozbory této aglomerace, které předcházeli územnímu plánu velkého územního celku. Tento dokument koordinoval udržitelný vývoj těchto, již nyní, krajských měst a jejich správních území. Nyní tyto krajská města jsou od sebe správně odříznuta, ale jejich vývoj je charakteristický suburbanizací s atraktivitami na rozsah a úroveň vybavenosti těchto velkoměst. Vzdálenost mezi hranicemi velkoměst Hradec Králové a Pardubic je cca do 20 km. Dojezdová vzdálenost mezi centry měst tvoří max 30 min, tento fakt umožňuje rozvoj dopravní či technické infrastruktury pro podpoření přesun ekonomické intenzity a obyvatelstva. Zvýšení terciálního a kvartérního sektoru od roku 2001 je jedním z důvodů zvýšení migrace obyvatel. Demografický vývoj v suburbiích těchto velkoměst zaznamenal vzestup v závislosti na vyšší nabídce pracovních míst. Vzájemná blízkost obou center s prohlubující se kompenzačními vazbami je hlavním faktem při ujasňování a určování společenské a ekonomické funkce aglomerace ve vztahu k celostátní ekonomické situaci. Koordinace vývoje na základě demografického vývoje v souladu ekonomickém potenciálem Hradecko-Pardubické aglomerace. Zhodnocení územního rozvoje bude reflekotvat a vycházet z plánů územního rozvoje obou měst, viz. citace cizích prací.

CITACE CIZÍCH PRACÍ
1) Proměny ve využití území ČR v posledních 20 letech,URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ,5/2010
2) SUB URBS, KRAJINA, SÍDLA A LIDÉ OUŘEDNÍČEK, M., ŠPAČKOVÁ, P., NOVÁK, J. eds. (2013) Academia, Praha. ISBN: 978-80-200-2226-4.
3) Svět měst, Jiří Hrůza, Academia, Praha 2014
4) Rozvoj města Hradce Králové v kontextu principů (trvale) udržitelného rozvoje. Ing. Jiří Svátek Statutární město Hradec Králové, odbor rozvoje města, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, Česká republika, Jiri.Svatek@mmhk.cz

ZAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH ČLENŮ
Ing. Lucie Teslíková Hurdálková, vykonávaná činnost – zaměstnána v oboru územního plánování na pozici projektant (specializace dopravní a technická infrastruktura), Kombinovaná forma doktorského studia - první ročník, téma disertační práce – Vývoj sídelních a průmyslových aglomerací.
klíčové aktivity:
- sběr dostupných dat, řešerše
- konzultace s orgány státní zprávy
- zpracování dat
- publikační činnost

prof. Ing. Vítězslav Kuta Csc – školitel
- koordinace řešení projektu
- publikační činnost

PŘEDCHOZÍ VÝSLEDKY
bez předchozáích publikačních výsledků
Členové řešitelského týmuIng. Lucie Hurdálková
Ing. Martin Kuchař
Ing. arch. Dagmar Kutá, Ph.D. Paed.IGIP
prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)CÍLE VÝZKUMU
Zhodnocení územního plánu velkého územního celku s pohledu dopravní a technické infrastruktury s příslušnou urbanistickou koncepcí, s vyhodnocením zásad územního rozvoje Pardubic (dále ZÚR Pk) a zásadami územního rozvoje Hradce Králové (dále ZÚR KHK). Tyto zásady územního rozvoje byly vydány roku 2011. Je zřejmé že se jedná o vyhodnocení desetiletého vývoje s doplněním vyhodnocení jejich aktualizací či zpráv o uplatňování.
Vyhodnocení vývoje sídelních aglomerací na správním území Hradce Králové a Pardubic včetně vyhodnocení průmyslových aglomerací.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
1 x článek Jrec
- čaposis URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ, ISSN: 1212-0855
2 x článek ve sborníku konference D (např. Envibuild2015)
1 x článek Jsc
- JOURNAL OF URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT, ISSN: 0733-9488
v případě nepřijetí článku Jsc bude článek publikován v rámci konference, výsledek D
- výstupy z projektu budou využity v disertační práci hlavního řešitele projektu

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
30000,-30000,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)30000,-30000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia15000,-15000,-
3. Materiálové náklady0,-991,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek1000,-0,-
5. Služby15000,-67455,-
6. Cestovní náhrady56000,-3554,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory13000,-13000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady130000,-
Uznané náklady130000,-
Celkem běžné finanční prostředky130000,-130000,-