Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/164
Název projektuTepelně technická a vlhkostní problematika dřevostaveb nad vzduchovou mezerou
ŘešitelKučerová Lucie Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumua. Rozbor stavu problematiky v ČR a ve světě.
Trendem posledních let je snaha stavět domy s co nejmenšími náklady při jejich realizaci a na následný provoz. Zejména prudký nárůst cen za energie a stavební materiály je jednou z charakteristik dnešní doby [3]. Proto se stále větší pozornost při realizaci dřevostaveb upíra na konstrukční části a zejména na jejich provedení. Nesprávně provedený detail může způsobit nejen zhoršení tepelně technických vlastností objektu a tím větší finanční zatížení stavby, ale může mít vliv i na stabilitu celého objektu [1].

Další možností jak snížit náklady na realizaci objektu je změna způsobu zakládání. Jednou z variant je zakládání objektu nad terénem, tzv. „crawl space“ (průlezný prostor). Tato varianta zakládání se uplatňuje zejména v USA, Kanadě, Velké Británii, Austrálii a jiných zemích s rozšířenými dřevostavbami. [5]. Oproti běžným způsobům zakládání se vyznačuje nižšími náklady na realizaci, proto může být vhodným řešením při návrhu dřevostaveb.

Jedním z hlavních zdrojů, který může přírodní materiály negativně ovlivnit je vlhkost. Její negativní účinky se mohou projevit jak v samotné konstrukci dřevostavby, tak i na jejím povrchu (ve vzduchové mezeře) [7]. Především pokud vlivem špatného návrhu nebo realizaci dochází ke kondenzaci vodní páry uvnitř konstrukce nebo následkem nedostatečného proudění vzduchu k růstům plísní na spodní straně podlahy ve vzduchové mezeře [4].

Změna měrné vlhkosti vzduchu v exteriéru se také v průběhu ročního období mění, proto ani míra kondenzace vodní páry, ke které by mohlo, dojít není během roku konstantní [6]. Pro zjištění průběhů teplot a vlhkostí v konstrukci podlahy a stěn a jejich případný vliv na stabilitu celého objektu byla vybrána referenční stavba v obci Kramolná, do které byly instalovány teplotní a vlhkostní čidla. Na základě vyhodnocení získaných dat bude možno zhodnotit skutečné chování dřevostavby v celém průběhu její životnosti.


b. Citace cizích prací.
[1] Aicher, S., Reinhardt, H.-W., Garrecht, H.: Materials and Joints in Timber Structures, 1. Vyd. London: Springer 2014, 838 s. ISBN 978-94-007-7811-5.

[2] Burlacu, L.A.: Natural Light and Building Materials. In: Advanced materials research: Volumes 875 - 877. Zurich, 2014, s. 1954-1958. ISSN 1662-8985.

[3] Chybík, J.: Přírodní stavební materiály, 1. Vyd. Praha: Grada 2009, 268 s. ISBN 8024725320.

[4] Jesensky, L.: Crawl Space Science. What to have done… and why. 3. Vyd. Seymur: Basement Systems, Inc. 2007, 67 s. ISBN 0-9776457-2-x.

[5] Kolb, J.: Holzbau mit System, 2. Vyd. Zurich: Lignum 2008, 317 s. ISBN 978-3-7643-8823-2.

[6] Leskovar, V., Premrov, M.,: Energy- Efficient Timber- Glass Houses, 1. Vyd. London: Springer 2013, 178 s. ISBN 978-1-4471-5510-2.

[7] Šála, J.: Problematika provětrávaného prostoru založení energeticky efektivních dřevostaveb. Zdroj: http://www.tzb-info.cz/10387-problematika-provetravaneho-prostoru-zalozeni-energeticky-efektivnich-drevostaveb. In: Http://tzb-info.cz[online]. 2013 [cit. 2014-12-18]. Dostupné z: http://www.tzb-info.cz/10387-problematika-provetravaneho-prostoru-zalozeni-energeticky-efektivnich-drevostaveb


c. Přehled použitých metod.
Ověření správnosti konstrukčního řešení, návrhu stavebních detailů vybrané dřevostavby a účinnosti vzduchové mezery bude probíhat pomocí dlouhodobého monitoringu a následného vyhodnocení naměřených dat. V obvodové konstrukci vybrané dřevostavby byla instalována kombinovaná čidla. Čidla budou zaznamenávat teplotu a relativní vlhkost uvnitř obvodových konstrukcí. Další čidla budou zaznamenávat okrajové podmínky v interiéru a exteriéru objektu. Dále bylo umístěno celkem 6 anemometrů na obvodové stěně a ve vzduchové mezeře (na každé světové straně a uprostřed vzduchové mezery), které budou zaznamenávat rychlost a směr větru ve vzduchové mezeře.
Dále budou umístěna další tři kombinovaná čidla v obvodové konstrukci severní stěny. Během výstavby došlo ke změně konstrukčního systému jedné části objektu - z difúzně otevřené konstrukce na difúzně uzavřenou. Umístěním čidel tak bude možné sledovat rozdíly chování obou konstrukcí při stejných okrajových podmínkách.

d. Zdůvodnění zapojení jednotlivých členů týmu

Lucie Kučerová
Zpracovávání dat z měření teplotních a vlhkostních čidel, publikační činnost. Výsledky budou použity pro zpracování disertační práce (téma: Tepelně technická a vlhkostní problematika u dřevostaveb).

Šárka Korbelová
Zpracovávání dat z měření provětrávané mezery, publikační činnost. Výsledky budou použity pro zpracování disertační práce (téma: Tepelně technická a vlhkostní problematika u dřevostaveb).

Radim Trajkov
Zpracovávání dat z měření teplotních a vlhkostních čidel, publikační činnost. Výsledky budou použity pro zpracování disertační práce (téma: Tepelně technická a vlhkostní problematika u nízkoenergetických staveb).

Barbora Valová
Modelovaní detailů ve výpočtových programech, publikační činnost. Výsledky budou použity pro zpracování disertační práce (téma: Tepelně technická a vlhkostní problematika u nízkoenergetických staveb).


e. Předchozí dosažené výsledky členů týmu.

Lucie Kučerová
KUČEROVÁ, Lucie a Radim TRAJKOV. The Issue of Wooden Buildings Made of Natural Building Materials. In:EnviBUILD 2014. Brno: COMPUTER MCL Brno, 2014, s. 196. ISBN 978-80-214-5003-5.

KUČEROVÁ, Lucie, Marcela ČERNÍKOVÁ a Barbora HRUBÁ. Thermal Technical Assessment of Selected Constructions of Wooden Houses [online]. 2013[cit. 2014-12-18]. ISBN 1662-7482. Dostupné z:http://www.scientific.net/AMM.470.988

KUČEROVÁ, Lucie, Marcela ČERNÍKOVÁ a Barbora HRUBÁ. Thermal properties of wooden buildings in relation to computer software [online]. 2014[cit. 2014-12-18]. ISBN 1022-6680. Dostupné z:http://www.scientific.net/AMR.899.193

HRUBÁ, Barbora, Marcela ČERNÍKOVÁ, Lucie KUČEROVÁ a Lubomír MARTINÍK. The Importance of a Fan Location in the Front Door in Measuring of the Air Permeability by the Blower Door Test. [online]. 2013[cit. 2014-12-18]. ISBN 1022-6680. Dostupné z: http://www.scientific.net/AMR.649.125

KUČEROVÁ, Lucie a Marcela ČERNÍKOVÁ. Posouzení kvality provedení detailu stropní konstrukce. In:Structura 2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012, s. 149-154. ISBN 978-80-248-2879-4.

KRAUS, Michal, Lucie KUČEROVÁ a Darja KUBEČKOVÁ. Posouzení obálky objektu z hlediska nákladově optimální úrovně. In: Progress 2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-2972-2.

SKOTNICOVÁ, Iveta, Vladan PANOVEC, Marcela ČERNÍKOVÁ, Lucie KUČEROVÁ a Lubomír MARTINÍK. Vliv tepelných mostů u modulárních staveb na jejich vnitřní prostředí a energetickou náročnost. In: EnviBuild 2013. Bratislava: STU Bratislava, 2013, s. 269-272. ISSN 978-80-227-4070-8.

Šárka Korbelová
KORBELOVÁ, Šárka a Veronika ŠÍPKOVÁ. Vybrané detaily Dřevostaveb z pohledu stavební tepelné techniky. Energetický partner [online]. Ostrava - Poruba: Moravskoslezský energetický klastr o.s., 2013, I, č. 4. ISSN 1805-7845. Dostupné z: http://partnerstvi-energetiky.msek.cz/emagazin/2014-04/#/18/

ŠÍPKOVÁ, Veronika, Šárka KORBELOVÁ a Jiří LABUDEK. Comparison thermal conductivity and cost of materials specified for thermal insulation of the building's farade. In: 6 th International Conference on Contemporary Problems of Architecture and Construction. 1. vyd. Ostrava, Czech Republic: VŠB - Technical Univerzity of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, 2014, s. 5. ISBN 978-80-248-3147-3.

ŠÍPKOVÁ, Veronika, Šárka KORBELOVÁ a Jiří LABUDEK. Comparison thermal conductivity and cost of materials specified for thermal insulation of the building's farade. Advanced Materials Research Vol. 1020, Switzerland: Trans Tech Publications, 2014, pp 545-549.DOI:10.4028/www.scientific.net/AMR.1020.545

ŠÍPKOVÁ, Veronika, Šárka KORBELOVÁ a Jiří LABUDEK. Porovnání tepelné vodivosti a cenových nákladů stavebních tepelných izolantů pro ETICS. Energetický partner [online]. Ostrava - Poruba: Moravskoslezský energetický klastr o.s., 2014, II, č. 6. ISSN 1805-7845. Dostupné z: http://partnerstvi-energetiky.msek.cz/emagazin/2014-06/#/18/

KORBELOVÁ, Šárka, Jaroslav SOLAŘ, Veronika ŠÍPKOVÁ a Martina VODIČKOVÁ. Thermal and Technical Evaluation of Details of Wooden Buildings which are Established over an Air Gap. In: EnviBUILD 2014. Brno, Czech Republic: Faculty od Civil Engineering, Brno University of Technology, 2014, s.5. ISBN 978-80-214-5003-5.

ŠÍPKOVÁ, Veronika, Libor ŽÍDEK, Petra DONÉ a Šárka KORBELOVÁ. Preparation and Measurement Procedure Rate of Aggregates Compaction in Relation to the Long-term Accumulation of Heat. In: EnviBUILD 2014. Brno, Czech Republic: Faculty od Civil Engineering, Brno University of Technology, 2014, s.4. ISBN 978-80-214-5003-5.

Radim Trajkov
KUČEROVÁ, Lucie a Radim TRAJKOV. The Issue of Wooden Buildings Made of Natural Building Materials. In:EnviBUILD 2014. Brno: COMPUTER MCL Brno, 2014, s. 196. ISBN 978-80-214-5003-5.

Barbora Valová
TESLÍK, Jiří, Jiří LABUDEK, VALOVÁ a Martina VODIČKOVÁ. Settlement of Crushed Straw [online]. 2014[cit. 2014-12-18]. ISBN 1662-8985. Dostupné z:
http://www.scientific.net/AMR.1041.55
Členové řešitelského týmuIng. Šárka Korbelová
Ing. Lucie Kučerová
doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
Ing. Radim Trajkov
Ing. Barbora Valová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu bude ověření správnosti a funkčnosti konstrukčního řešení a stavebních detailů dřevostavby s konstrukcemi z dalších přírodních materiálů. Zapisování naměřených hodnot bude probíhat v intervalech v průběhu celého řešení projektu, který navazuje na již předešlé projekty SP2014/167 „Analýza teplotního a vlhkostního pole Crawl Space“ a SP2014/196 „Diagnostika obvodových konstrukcí dřevostaveb měřením in- situ“. Bude provedeno porovnání výsledků měření s referenčními stavbami dle typu konstrukcí a typu použitého materiálu. Dle naměřených hodnot bude vytvořen souhrn doporučení, pro návrh konstrukčních detailů, skladby konstrukcí, výběru nejvhodnějšího materiálu pro daný typ konstrukce, aby bylo dosaženo co nejlepších tepelně technických vlastnosti objektu jako celku. V případě realizace vzduchové mezery „crawl space“ dojde ke zhodnocení vhodnosti použití tohoto konstrukčního řešení pro jednotlivé objekty a vytvoření obecných doporučení za jakých podmínek je daný systém vhodné využívat.

Časový harmonogram:

březen - duben 2015
- Kolektivizace naměřených hodnot z referenční dřevostavby.
- Provedení ověřovacího měření vybraných dřevostaveb.
- Příprava na publikační činnost.

květen - listopad 2015
- Kolektivizace naměřených hodnot z referenční dřevostavby.
- Modelování konstrukčních detailů dřevostavby ve výpočtových tepelně technických programech.
- Vyhodnocení získaných dat.
- Publikační činnost, vytvoření souhrnu doporučení pro návrh specifických konstrukčních detailů.

prosinec 2015
- Kolektivizace naměřených hodnot z referenční dřevostavby.
- Příprava a realizace závěrečné zprávy.


Očekávané výstupy
2x článek konference (D) EnviBuild 2015.
2x článek konference (D) ICMEMSCE 2015.

6x článek v časopisu (Jsc, Jimp)- Journal of Materials in Civil Engineering, Building Simulation, Civil Engineering, European Journal of Environmental and Civil Engineering, Journal of Civil Engineering and Urbanism).

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia165000,-165000,-
3. Materiálové náklady13500,-21390,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-8778,-
5. Služby75500,-36663,-
6. Cestovní náhrady16000,-38169,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory30000,-30000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady300000,-
Uznané náklady300000,-
Celkem běžné finanční prostředky300000,-300000,-