Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/162
Název projektuDetekce a řešení stavebně fyzikálních defektů obvodových konstrukcí
ŘešitelValachová Denisa Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuTématem řešeného projektu je komplexní posouzení poruch stavebních konstrukcí z hlediska stavební fyziky. S problémy vzniklými nevhodným návrhem obvodových plášťů a stavebních detailů se ve stavební praxi setkáváme velmi často. Nevhodné návrhy stavebních konstrukcí jsou příčinou mnoha poruch [1] jako je například zvýšený únik tepla, přehřívání budov v letním období, nepohoda uživatelů způsobená hlukem či estetické znehodnocení budov. Zároveň mohou mít také negativní vliv na zdraví uživatelů objektů. Výzkum bude zaměřen na porovnání chování konstrukcí s ohledem na typ skladby pláště, vliv tepelných mostů a tepelných vazeb [2], a také na následky tepelně-vlhkostních změn v zateplených obvodových konstrukcích. Dále se bude zabývat vzniklými poruchami z hlediska možnosti jejich sanace. Budou sledovány případné poruchy jak na vnitřním tak vnějším povrchu stavebních konstrukcí nebo uvnitř jejich skladby (např. nežádoucí výskyt plísní, řas, hub a sinic). Výzkum bude prováděn na několika vybraných objektech včetně Odborného školicího střediska MSDK.
Jedním z řešených problémů je výskyt biotických škůdců na povrchu zateplených fasád. Dle dosavadních průzkumů [3], což úzce souvisí se změnou tepelně technických parametrů obvodového pláště po jeho zateplení [4]. V České republice je tento problém znát zejména na panelových domech, které se začaly masivně zateplovat systémem ETICS a není dosud známo řešení, jak tomuto problému předcházet a jak definitivně takto poškozené fasády sanovat. Problematika poruch konstrukcí, vzniklých vlivem nesprávného provedení či návrhu z pohledu stavební fyziky, je téma, kterým se zabývají odborníci jak ve světě tak v ČR.

Přehled použitých metod:

V rámci výzkumu budou probíhat na vybraných objektech měření teplot a vlhkostí. Z některých těchto objektů budou navíc odebírány vzorky in-situ, které budou následně analyzovány v Centru nanotechnologií VŠB-TUO (přítomnost mikroorganismů, chemické složení odebíraných vzorků). Pro kritické stavební detaily budou prováděny numerické výpočtové modely, které budou mimo jiné sloužit k návrhu sanací poruch.
K výzkumu budou také využita data, která jsou průběžně měřena v Odborném školicím středisku MSDK. Zde se tyto vlastnosti sledují v několika místech – jak v obvodové stěně, tak také ve střešní konstrukci, kde jsou tato čidla umístěna. V návaznosti na tepelně vlhkostní chování konstrukcí budou samozřejmě sledovány i okrajové podmínky, to znamená chování vnitřního a vnějšího prostředí.

Projekt bude zpracováván v návaznosti na předchozí projekty SGS:

- SP2014/219 Tepelně vlhkostní analýza obvodových konstrukcí
- SP2014/65 Degradace vnějších kompozitních systémů způsobená přítomností biotických škůdců na jejich povrchu
- SP2014/218 Stanovení akustických vlastností lehkých obvodových plášťů s výplňovými izolanty na bázi celulózy a drcené slámy

Citace cizích prací:

[1] E. Megiesi, M. Brumaru, G.-S. Naghiu, A. Felseghi., Choosing the optimal type of external wall construction for application in the field of passive houses, in: SGEM 2014: Albena, Bulgaria,pp 65-72. ISBN 978-619-7105-21-6. ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/sgem2014B62.

[2] A. Iacob, M. L. Chereches., Thermal bridges hygrothermal performance in building envelopes submitted to energy rehabilitation, in: SGEM 2014: Albena, Bulgaria,pp 409-416. ISBN 978-619-7105-21-6. ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/sgem2014B62.

[3] R. Büchli, P. Raschle, Algae and fungi on the facades, Publishing
Mise, Ostrava, 2011.

[4] E. Barreira, J. M. P. Q. Delgado, N. M. M. Ramos, V. P. de Freitas., Exterior condensations on facades: Numerical simulation of the undercooling phenomenon, in: Journal of Building Simulation, volume 6 (2013) pp. 337-345.

Zdůvodnění zapojení jednotlivých členů týmu:

Ing. Denisa Donová - koordinace projektu, provádění výzkumných měření, provedení tepelně technických výpočtů a modelování konstrukcí (za použití software Teplo, Area, Ansys) Odborného školicího střediska MSDK, publikační činnost. Název disertační práce: Tepelně vlhkostní analýza obvodových konstrukcí v extrémních obvodových podmínkách.

Ing. Veronika Kučeriková - provádění výzkumných měření, odebírání vzorků in-situ, provedení tepelně technických výpočtů a modelování konstrukcí (za použití software Teplo, Area) fasád domů opatřených kontaktním zateplovacím systémem, řešení sanačních opatření (např. použití biocidních prostředků), analýza a komparace dat, publikační činnost. Ve své disertační práci se zabývá následky změn tepelně-vlhkostních parametrů obvodových konstrukcí po jejich zateplení – výskyt biotických škůdců na jejich vnějším povrchu. Název disertační práce: Poruchy kontaktních zateplovacích systémů.

Ing. Naďa Zdražilová - provádění výzkumných a kontrolních měření na realizovaných stavbách, stanovení reálných akustických vlastností obvodových konstrukcí budov v závislosti na technologii a kvalitě provedení, analýza kritických detailů a návrh sanačních opatření v oblasti tepelné techniky (za použití software Meshgen Area) a akustiky, užití pravděpodobnostních metod výpočtu, publikační činnost. Název disertační práce: Akustické vlastnosti lehkých stavebních konstrukcí.

Ing. Veronika Šípková – spolupráce při výzkumných a kontrolních měřeních na realizovaných stavbách, provedení tepelně technických výpočtů a modelování konstrukcí (za použití software Teplo, Area). Název disertační práce: Obnovitelné zdroje tepla ve vazbě na hmotné zásobníky.

Ing. Hana Vaculíková – provádění výzkumných a kontrolních měření na realizovaných stavbách, analýza kritických detailů a návrh sanačních opatření v oblasti tepelné techniky (za použití software Teplo, Area). Název disertační práce: Analýza tepelně technických poruch staveb.

Předchozí dosažené výsledky členů týmů:

Obhájené projekty SGS 2014 (hlavní řešitel)
- Ing. Denisa Donová: SP2014/219 Tepelně vlhkostní analýza obvodových konstrukcí
- Ing. Veronika Kučeriková: SP2014/65 Degradace vnějších kompozitních systémů způsobená přítomností biotických škůdců na jejich povrchu
- Ing. Naďa Zdražilová: SP2014/218 Stanovení akustických vlastností lehkých obvodových plášťů s výplňovými izolanty na bázi celulózy a drcené slámy
- Ing. Veronika Šípková: SP2014/214 Stanovení reálné míry zhutnění kameniva pro vytvoření maximální homogenní struktury použitelné v sezónních zásobnících tepla

Publikační činnost:

DONOVA, Denisa, Nada ZDRAZILOVA a Veronika SIPKOVA. Using probabilistic calculation for the assessment of the risk of water vapor condensation on structures. In: The 6th International Conference on Contemporary Problems of Architecture and Construction. Ostrava, Czech Republic: VŠB-Technical University of Ostrava, 2014, pp. 6. ISBN 978-80-248-3147-3. (in print)

DONOVA, Denisa, Veronika KUCERIKOVA a Nada ZDRAZILOVA. Thermal analysis of performance of the building envelope. In: SGEM 2014: Albena, Bulgaria,pp 401-408. ISBN 978-619-7105-21-6. ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/sgem2014B62. (in print)

DONOVA, Denisa a Nada ZDRAZILOVA. The Comparison of the Probabilistic Calculation of Course of Temperatures in Peripheral Construction with Actual Measured Data. In: EnviBuild 2014: Brno, the Czech Republic. ISBN 978-80-214-5003-5. (in print)

KUCERIKOVA, Veronika, Denisa DONOVA, Lucie KUCEROVA, Jiri WINKLER a Darja KUBECKOVA. The Presence of Microscopic Algae and Funguses on the Facades of Buildings Equipped with Thermal Insulation Composite System (ETICS). In: EnviBuild 2014: Brno, the Czech Republic. ISBN 978-80-214-5003-5. (in print)

KUČERIKOVÁ, Veronika, Michal KRAUS a Darja KUBEČKOVÁ. Analysis of the Degradation of External Plasters in the Buildings with ETICS. Advanced Materials Research. 2014, vol 1041, s. 15-18. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.1041.15 (in print)

KUBEČKOVÁ, Darja, KUKUTSCHOVÁ, Jana, KUČERIKOVÁ, Veronika, DOLEŽALOVÁ, Hana. Context of the Growth of Microorganism on the External Composite Systems of Claddings of Panel Buildings. Advanced Materials Research. 2014, vol 1020, s. 610-614. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.1020.610 (in print)

KUČERIKOVÁ, Veronika, KUBEČKOVÁ, Darja, DOLEŽALOVÁ, Hana, KUKUTSCHOVÁ, Jana. The Biotic Attack on Frontage. Advanced Materials Research. 2014, vol 1020, s. 615-620. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.1020.615610 (in print)

ZDRAZILOVA, Nada, Iveta SKOTNICOVA, Denisa DONOVA, a Jiri WINKLER. Comparison of Acoustic Properties of the Peripheral Walls of Energy Efficient Buildings -
Natural and Artificial Materials. In: EnviBuild 2014: Brno, the Czech Republic. ISBN 978-80-214-5003-5. (in print)

ZDRAZILOVA, Nada, Jiri WINKLER a Iveta SKOTNICOVA. Acoustic properties of light - weight ecological building envelope based on straw. In: SGEM 2014(14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference): Albena, Bulgaria, pp 11-18. ISBN 978-619-7105-21-6, ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/sgem2014B62. (in print)

HRUBÁ, Barbora, Marcela ČERNÍKOVÁ, Naďa ZDRAŽILOVÁ a Darja KUBEČKOVÁ. The issue of building envelope of modular structure. In: SGEM 2014 (14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference): Albena, Bulgaria, 2014, pp 387-392. ISBN 978-619-7105-21-6, ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/sgem2014B62. (in print)

TESLÍK, Jiří, Barbora HRUBÁ, Martina VODIČKOVÁ a Naďa ZDRAŽILOVÁ. Technical Evaluation of Leaks Envelope Building with Timber Frame and Straw Thermal Insulation. In: MSEE 2013(PROCEEDINGS OF THE 2013 INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIAL SCIENCE AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING): Wuhan, China, 2013, pp 432-435. ISBN 978-1-60595-125-6. (in print)

TESLÍK, Jiří, Martina VODIČKOVÁ a Naďa ZDRAŽILOVÁ. Air-tightness and acoustic properties of SuperAdobe clay - house. In: enviBuild 2013: Bratislava, Slovakia, 2013, pp 434-437. ISBN 978-80-227-4070-8. DOI 10.4028/www.scientific.net/AMR.899.365. (Scopus)

TESLÍK, Jiří, Martina VODIČKOVÁ a Naďa ZDRAŽILOVÁ. Airtightness and Acoustic Properties of Family House from Straw. In: EESD 2013 (3rd International Conference on Energy, Environment and Sustainable Development): Shanghai, China, vol. 860-863, 2013, pp 1215-1218. ISBN 978-3-03785-972-8, ISSN 1022-6680, DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.860-863.1215. (Scopus)

WINKLER, Jiří, Darja KUBEČKOVÁ, Naďa ZDRAŽILOVÁ a Pavel ORAVEC. Influence of electrical power lines on acoustic properties of partition constructions. In: The 6th International Conference on Temporary Problems of Architecture and Construction: Ostrava, Czech Republic, VŠB - Technical University of Ostrava, 2014, 6 pages. ISBN 978-80-248-3147-3. (in print)

VLČEK, Pavel, Karel KUBEČKA, Darja KUBEČKOVÁ a Hana VACULÍKOVÁ. Risk analysis of asbestos structures and their impact on the internal environment of buildings. In: enviBuild 2013: Bratislava, Slovakia, 2013. ISSN: 10226680 ISBN: 978-303835040-8 DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.899.431

VACULÍKOVÁ, Hana, Pavel VLČEK, Karel KUBEČKA, Jan ČESELSKÝ a Milan NIČ. Application of risk analysis by the evaluation of buildings indoor environment. In: enviBuild 2013: Bratislava, Slovakia, 2013. ISSN: 10226680 ISBN: 978-303835040-8. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.899.531

VLČEK, Pavel, Karel KUBEČKA, Darja KUBEČKOVÁ a Hana VACULÍKOVÁ. Defects of insulation systems and their negative effect on the accumulation and energy saving. In: enviBuild 2012: Brno, Czech Republic, 2012. ISSN: 10226680 ISBN: 978-303785596-6. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.649.143
Členové řešitelského týmuIng. Denisa Valachová, Ph.D.
Ing. Veronika Kučeriková
Ing. Veronika Šípková
doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Ing. Hana Vaculíková
Ing. Naďa Kudělová, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)a) Cíle projektu:
Cílem projektu je diagnostikovat stavebně fyzikální defekty obvodových stavebních konstrukcí, stanovit jejich příčiny a nalézt efektivní možnosti jejich eliminace, a to jak z hlediska předcházení vzniku těchto poruch již ve fázi návrhu, tak také možnosti jejich sanace na stávajících stavbách.

b) Předpokládané výstupy:
- 6x zaslaný příspěvek na konferenci zařazené v databázi SCOPUS (např. EnviBuild 2015, SGEM 2015,CEEE 2015, MEES 2015 apod.)
- 5x zaslaný článek do časopisu (Jsc nebo Jimp) (např. časopis VVK, Chemické listy, Akustika, Civil Engineering and Environmental Systems apod.)
- Využití získaných znalostí při vypracovávání disertačních prací Ing. Denisy Donové, Ing. Veroniky Kučerikové, Ing. Nadi Zdražilové a Ing. Hany Vaculíkové


c) Časový harmonogram:
Leden 2014:
- Příprava výzkumného projektu
- Podrobný plán řešení

Únor – říjen 2014:
- Zpracovávání dat
- Vyhodnocování naměřených dat
- Publikační tvorba

Listopad – prosinec 2014:
- Realizace závěrečných výstupů

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
10000,-10000,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)10000,-10000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia161000,-161000,-
3. Materiálové náklady15500,-13374,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek10000,-18029,-
5. Služby55000,-46334,-
6. Cestovní náhrady41000,-43763,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory32500,-32500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady325000,-
Uznané náklady325000,-
Celkem běžné finanční prostředky325000,-325000,-