Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/161
Název projektuMetody zkoumání problému technické obsluhy vybraných areálů
ŘešitelTeichmann Marek Ing., Ph.D. Paed.IGIP
Školitel projektuprof. Ing. Radim Briš, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuProjekt je zaměřen na průzkum, vyhodnocení aktuální situace areálů různých typů a na následnou tvorbu metodiky řešení aktuálních problémů technické obsluhy provozovaných areálů a potencionálních brownfieldů v ČR. Tyto areály budou typologicky zkoumány a rozděleny dle jejich typu, velikosti a funkčního využití. Na tomto základě pak budou hodnoceny po stránce zajištění jejich technické obsluhy nejen uvnitř areálů, ale též zajištění jejich propojení z hlediska širších vztahů v území.

Rozbor stavu problematiky v ČR a ve světě
V současné době není komplexní řešení problému technické obsluhy areálů adekvátně řešeno. Zpravidla je tato problematika řešena vždy jako problém lokalit specifických svými podmínkami, přičemž je obvykle problém zadán majitelem, případně pronajímatelem ke zpracování pomocí odborného pracoviště. Obvykle jsou zadávací podmínky v těchto případech zcela specifické a tvoří unikátní kombinaci, jakkoliv jsou však jistá zobecnění i v těchto případech možná. Tvůrci řešení odborného pracoviště obvykle nemají potřebu se zviditelňovat formou publikační činnosti, jen zcela výjimečně se tak děje prostřednictvím časopisů odborných společností relativně úzce vyhraněných. Pak dochází k publikování výsledků i velmi technicky zajímavých, inovativních řešení, ale nejde o ucelené řešení technické obsluhy areálů jako celku. V našich podmínkách je to ovlivněno tím, že neexistuje ucelený normativní podklad pro technickou obsluhu areálů, jako tomu je v případě obsluhy obytného pásma sídel například prostřednictvím ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
Řešitelům navrhovaného projektu je známo, že na technických univerzitách v ČR bylo takto uceleně analyzováno několik areálů různých typů formou diplomových prací, viz dále. Další zkušenosti mají členové řešitelského týmu z exkurzních návštěv areálů různých typů jako např. NH, Vítkovice, jaderná elektrárna Temelín, jaderná elektrárna Dukovany, tepelná elektrárna Třebovice, tepelná elektrárna Mělník, ROSS (Roudnické strojírny a slévárny), MEVA Roudnice, Unipetrol Litvínov, areály skláren, univerzitní areály, areály bývalých JZD atp.

Citace cizích prací
Pospíšil, Antonín. Standardizace vnitroareálových sítí - studie. Praha, 1995. Diplomová práce. ČVUT Praha, Fakulta stavební.
Lorenc, Rudolf. Studie koncepce řešení inženýrských sítí v areálu Praga Strašnice. Praha, 2005. Diplomová práce. ČVUT Praha, Fakulta stavební.
Šikola, Jan. Vyhodnocení stavu vnitroareálových inženýrských sítí Thomayerovy nemocnice. Praha, 2002. Diplomová práce. ČVUT Praha, Fakulta stavební.
Mrázek, Jiří. Řešení problematiky vnitroareálových inženýrských sítí - Kovosvit Mas, Sezimovo Ústí. Praha, 2009. Diplomová práce. ČVUT Praha, Fakulta stavební.
Kučera, Jiří. Návrh využití areálu staré čistírny odpadních vod v Ostravě – Přívoze. Ostrava, 2010. Diplomová práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební.
Rebec, Michal. Inženýrské sítě v prostoru letiště Praha Ruzyně. Praha, 2012. Seminární práce. ČVUT Praha, Fakulta dopravní.
ČSN 73 6005. Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Praha: Český normalizační institut, 1994.
ČSN 73 7505. Sdružené trasy městských vedení technického vybavení. Praha: Český normalizační institut, 1994.

Přehled použitých metod
Při řešení projektu budou uplatněny následující metody:
Kritická analýza - uplatnění při vyhodnocení současného řešení areálů
SWOT analýza – uplatnění při vyhodnocení jednotlivých areálů, jejich vnitřních vazeb, i vazeb na širší vztahy v území. V souvislosti s tímto bodem bude využito též metody územně plánovací činnosti a metody s nimi související, zejména metodika průzkumů a rozborů
Metodika průzkumů a rozborů areálů – uplatnění pro inovace
Vícekriteriální analýza – hodnotová analýza – uplatnění při vyhodnocení jednotlivých areálů, jejich vzájemné porovnání apod.
Metoda MDM – modifikovaný dynamický model a jiné sw nástroje – uplatnění pro modelování dlouhodobého rozvoje areálů v závislosti na realizaci inovativních investičních záměrů v příslušných areálech
SW SiteFlow – uplatnění např. k prověření odvodnění MEVA Roudnice, prověření funkčnosti technického vybavení za mimořádných událostí, apod.
Další metody, jako základní ekonomické bilancování a hodnocení apod.

Zdůvodnění zapojení jednotlivých členů týmu
Ing. Marek Teichmann – student doktorského studia, hlavní řešitel projektu
Ing. Stanislav Endel – student doktorského studia, vlastní řešení projetu SGS
Ing. Natálie Szeligová – student doktorského studia, vlastní řešení projetu SGS
doc. Ing. Petr Šrytr, CSc. – metodické vedení v problematice technické infrastruktury a technické obsluhy areálů různých typů
prof. Ing. Radim Briš, CSc. – školitel hlavního řešitele projektu, metodické vedení v problematice matematického modelování

Předchozí dosažené výsledky členů týmu - studentů
TEICHMANN, M., KUDA, F.: Možnosti využití odpadních vod v domech, bytech a v průmyslu. Časopis Vytápění, větrání, instalace, 3/2014, strany 72-75, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2014, ISSN 1210-1389. (publikace Jsc)
TEICHMANN, M., KUDA, F., PROSKE, Z.: Emergency Supply of drinking water. Applied Mechanics and Materials. Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications, Vols. 580-583 (2014), pp 2346-2349. ISSN: 16609336. (publikace D)
TEICHMANN, M., KUDA, F.: Risk Analysis in Water Management. Advanced Materials Research, Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications. ISSN: 10226680. In Press. (publikace D)
TEICHMANN, M., KUCERA, J.: The issue of brownfields on the example of the use the area of the old sewage treatment plant Ostrava – Privoz. In: Water and City – Brownfields, MobEx, Conference with International Participation, Bratislava: STU Bratislava, 2014. (kapitola v knize C)
ENDEL, S., BERANKOVÁ, E., KUDA, F.: Possibilities of mathematical modelling utilization in brownfield regeneration efficiency assessment. Applied Mechanics and Materials. Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications, Vols. 587-589 (2014), pp 149-154. ISSN: 16609336. (publikace D)
PETEROVA, J., ENDEL, S., KUDA, F.: Comparison of the Brownfield Regeneration and Greenfield Development on the Mathematical Model Basis. Advanced Materials Research. Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications, Vol. 1020 (2014), pp 637-642. ISSN: 1662-8985. (publikace D)
KUDA, F., ENDEL, S.: Historical Development and Current Situation of Ostrava in Relation to Water Phenomenon. In: MobEx 2011-2012 Water and City, Cracow: Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2012. ISBN: 978-83-7490-505-3. (kapitola v knize C)
ENDEL, S., KUDA, F.: Mathematical model in Social Brownfield Ostrava-Hrušov Development. In: MobEx 2013-2014 Water and City-Brownfields, Cracow: Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2014. ISBN: 978-83-7490-767-5. (kapitola v knize C)
ENDEL, S., KUDA, F.: Objectification of modelling the development of brownfields in an MDM environment. Advanced Materials Research. ISSN: 10226680. In Press. (publikace D)

Problematika technické obsluhy areálů navazuje na téma disertační práce hlavního řešitele projektu Ing. Marka Teichmanna – téma disertační práce je „Modelování a optimalizace spolehlivosti vybraných městských kritických infrastruktur“, který se věnuje zejména zajištění spolehlivosti dodávky pitné vody a dalších médií a problematice odvádění odpadních vod v urbanizovaném území. Tato problematika bude v navrhovaném projektu řešena a následně dále využita při zpracování tézí a disertační práce. Tematicky navrhovaný projekt navazuje i na téma disertačních prací spoluřešitelů Ing. Stanislava Endela – téma „Vliv brownfields na urbanistickou ekonomii sídla“ a Ing. Natálie Szeligové – téma „Výzkum disparit v procesu revitalizace brownfields v malých obcích a městech“, kteří se zaměřují na problematiku brownfields, jež je rovněž součástí řešení navrhovaného projektu.
Členové řešitelského týmuprof. Ing. Radim Briš, CSc.
Ing. Stanislav Endel, Ph.D.
doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.
Ing. Natálie Szeligová
Ing. Marek Teichmann, Ph.D. Paed.IGIP
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíl výzkumu
Pro komplexní řešení problematiky technické obsluhy areálů byly stanoveny tyto základní cíle:
1. Zpřehlednění stavu řešení technické obsluhy areálů v ČR (včetně zpřehlednění typologie řešení, cílené využití kritické analýzy, SWOT analýzy, atd.)
2. Návrh metodiky pro optimalizaci zajištění technické obsluhy areálů základních typů
3. Návrh uceleného souhrnu opatření k žádoucímu zlepšení

Dílčí cíle projektu jsou představovány konkrétními úkoly, které rozšiřují základní cíle v tomto složení:
a) Rešerše informačních zdrojů – sběr potřebných a dostupných dat
b) Zpřehlednění podkladů – podklady legislativní, normativní a další, kritická analýza
c) Souhrnné vyhodnocení stavu – řešení technické obsluhy areálů na území ČR ve srovnání s vyspělým zahraničím
d) Návrh konkrétních, operativních a dalších opatření
e) Návrh programu výhledových, systémových opatření – v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém časovém horizontu.

Časový harmonogram:
Základní cíle:
05-08/2015 Zpřehlednění stavu řešení technické obsluhy areálů v ČR
07-10/2015 Návrh metodiky pro optimalizaci zajištění technické obsluhy areálů základních typů
08-11/2015 Návrh uceleného souhrnu opatření k žádoucímu zlepšení
Dílčí cíle:
03-06/2015 Rešerše informačních zdrojů, sběr dat
05-06/2015 Zpřehlednění podkladů (kritická analýza)
05-08/2015 Souhrnné vyhodnocení stavu
07-10/2015 Návrh konkrétních operativních a dalších opatření
10-11/2015 Návrh programu výhledových, systémových opatření
12/2015 Vyhodnocení projektu SGS

Výsledky
Výsledkem projektu budou výstupy výše popsaných cílů a způsobů jejich dosažení, především tedy zpřehlednění stavu řešení technické obsluhy areálů a návrh metodiky pro jejich optimalizaci. Tyto výsledky projektu budou publikovány v odborném časopise „Větrání, vytápění, instalace“ (Společnost pro techniku prostředí, ČR, ISSN: 1210-1389), časopise „Urbani izziv“ (Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia, SL, ISSN: 0353-6483) a časopise „Infrastructure Systems“ (American Society of Civil Engineers, USA, ISSN: 1076-0342) evidovaných v databázi SCOPUS, v časopise Stavebnictví, dále ve sborníku z konference European Safety and Reliability Conference - ESREL evidovanou v databázi SCOPUS a Sborníku vědeckých prací FAST VŠB – TU Ostrava. Výstupy budou dále prezentovány na odborných konferencích, jako jsou např. Vodovody - kanalizace pořádanou SOVAK ČR, konference o bezvýkopových technologiích NODIG pořádanou CzSTT, aj.
Struktura a návrh řešení navrhovaného projektu přirozeně navazuje na strukturu a řešení našeho předcházejícího projektu SP2014/140 "Náhradní a nouzové zásobování vodou, vyhodnocení aktuálního stavu řešení (krizový management)". Zcela logicky lze například vnímat, že stejné (a jiné další podobné) problémy se vyskytují i v areálech. K prověřování těchto mezních situací lze pak například efektivně využít i námi vlastněný a standardně aplikovaný software SiteFlow (s jeho pomocí lze prověřovat i větší počet variant řešení komplikovaných zadání pro řešení mimořádných situací a výsledky následně promítnout do úpravy provozních řádů areálů).
Mezi další výstup projektu bude patřit také aktualizace ucelené studie „Prostorové a jiné koordinace technického vybavení vnitroareálových sítí“ v návaznosti zejména na diplomovou práci Antonína Pospíšila s názvem „Standardizace vnitroareálových sítí“ a přizpůsobení adekvátních softwarových nástrojů pro toto využití.


Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia85000,-85000,-
3. Materiálové náklady1000,-994,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby37000,-35261,-
6. Cestovní náhrady12000,-13745,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory15000,-15000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady150000,-
Uznané náklady150000,-
Celkem běžné finanční prostředky150000,-150000,-