Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/155
Název projektuUdržitelnost užitku technické infrastruktury v urbanizovaném území
ŘešitelCaha Jan Toman Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Petr Šrytr, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuProjekt je zaměřen na podporu a individuální rozvoj mladých doktorandů oboru Městské inženýrství a stavitelství v problematice rozvoje a udržitelnosti užitku technické infrastruktury za pomocí kvalitního facility managementu s využitím GIS technologií.
Projekt nepřímo navazuje na řešený a obhájený projekt SP2011/160, který řešil problematiku odvod’nování malých měst a obcí a byl zakončen odbornou recenzovanou knihou ISBN 978-80-01-04635-7.

Rozbor problematiky v ČR a ve světě

Předmět tohoto výzkumu bude vycházet z otázek a vznesených požadavků, nutných pro udržitelnost rozvoje technické infrastruktury v intravilánech měst a obcí. Mezi tyto požadavky patří dostatečná znalost faktického stavu, technických parametrů a dalších metadat stávajícího technického vybavení urbanizovaného území. Na základě neznalosti dílčích parametrů, pak nejen při další výstavbě, ale také během správy jednotlivých sítí, vznikají větší investiční náklady.

Zabezpečit bezchybné a ekonomické fungování sítí technického vybavení je možno jenom pokud budeme moci odpovědět na následující otázky, které si spolu s tímto tématem musíme pokládat: Jsme jako uživatelé služeb TIS spokojeni s kvalitou a rozsahem služeb poskytovaných TIS? Máme adekvátní garance udržitelnosti vývoje sektoru TIS? Jak dalece mají technickou obsluhu sídel pod kontrolou majitelé a provozovatelé TIS? Do jaké míry mají technickou obsluhu sídel pod kontrolou ti, kteří též nesou přímou odpovědnost za dobrou funkci sídel jako celku, tj. managementy měst a obcí a následně i instituce státní správy tyto managementy zastřešující, na ně dohlížející a je podporující (výkonem státní správy, koordinačně, metodicky i jinak)? [Petr Šrytr. Technická infrastruktura sídel na rozcestí svého vývoje. Jak dále?. Urbanismus a územní rozvoj. 2013. Ročník XVI. Číslo 5/2013. Strana 57].

Efektivní správu všech potřebných informací o jednotlivých sítích technického vybavení by mohl zajistit úřad územního plánování na úrovní obcí s rozšířenou působností. Povinnost poskytovat úřadu potřebné informace o území a o technické infrastruktuře, pro potřeby pořizování územně analytických podkladů, je již zakotvena ve stavebním zákoně. Údaje o území poskytuje pořizovateli orgán veřejné správy, jím zřízená právnická osoba a vlastník dopravní a technické infrastruktury (dále jen "poskytovatel údajů") především v digitální formě bezodkladně po jejich vzniku nebo po jejich zjištění, přitom zodpovídá za jejich správnost, úplnost a aktuálnost. Vlastník technické infrastruktury poskytuje úřadu územního plánování v grafickém vyhotovení polohopisnou situaci technické infrastruktury dokončené a zkolaudované po dni nabytí účinnosti tohoto zákona v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální v měřítku katastrální mapy, případně v měřítku podrobnějším. [zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. § 27, odst. 3, 4]. Tato právní úprava zajišťuje povinnost majitelů a správců technické infrastruktury poskytovat data úřadům územního plánování, ale nedostatečným způsobem. V zákoně není stanoven základní obsah technických parametrů o technické infrastruktuře, které jsou poskytovány správci technické infrastruktury v rámci pořizování územně analytických podkladů.

Na základě těchto zmíněných faktů, by se tento výzkum zabýval zlepšením stavu informací o jednotlivých sítích technického vybavení tak, aby efektivně sloužil pro potřeby majitelů a správců, ale také vedení měst a obcí a jejich dozorujících orgánů státní správy. Jednalo by se o zavedení univerzálního modelu jak získat a spravovat všechny potřebné technické parametry nových i stávajících inženýrských sítí, použitelné ve větších městech, ale také v malých obcích.

Vybraná doporučená podkladová literatura

-Krejčí V. a kol.: Odvodnění urbanizovaných území, koncepční přístup (Vydavatelství NOEL 2000 s.r.o., Brno, 2002, ISBN 80-86020-39-8).

-Petr Šrytr. Technická infrastruktura sídel na rozcestí svého vývoje. Jak dále?. Urbanismus a územní rozvoj. 2013. Ročník XVI. Číslo 5/2013. Strana 57.

-Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, § 27, odst. 3, 4.

-Vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti

-Maier, K., J. Čtyroký, J. Vorel a D. Franke. Územní plánování a udržitelný rozvoj. 1. vyd. Praha: ABF - nakladatelství ARCH, 2008. ISBN 978-80-86905-47-1

-Horák J. Prostorové analýzy dat. 3. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011

-Jetel. V., Kohoutek, P.: Územně analytické podklady SO ORP Domažlice; 2008

Přehled použitých metod

Pro výběr datového modelu bude využito multikriteriální SWOT analýzy.
Pro práci s geografickými daty bude využita metoda prostorové analýzy v prostředí ArcGIS, desktop pro ArcMap ve verzi 10.2 a vyšší.
Pro aktualizaci geodat bude sestaven automatický geoprocessingový model v prostředí Model Builder, který je součástí prostředí ArcGIS.

Zdůvodnění zapojení jednotlivých členů týmu

Ing. Ivona Komárová, student doktorského studia – kombinovaná forma, zaměstnána jako referent územního plánování – pořizovatel a zpracovatel územně analytických podkladů, disertační práce na téma: Technicko – ekonomické aspekty Facility managementu jako nástroj udržitelnosti užitku technické infrastruktury

Ing. Jan Caha, student doktorského studia – kombinovaná forma, zaměstnán jako odborný referent územního plánování – pořizovatel a zpracovatel aktualizace územně analytických podkladů, specialista na inženýrské sítě, disertační práce na téma: Inovace a optimalizace procesu aktualizace územně analytických podkladů na úrovni obce s rozšířenou působností

Dosažené výstupy řešitelů týmu v oblasti vědy a výzkumu

- SP/2010179 - SGS - Metodika vyhledávání podkladových dat pro provedení analýzy potenciálního rozvoje území, aplikovaná na vybranou oblast slezské části Moravskoslezského kraje s výstupem v GIS prostředí a rozvojových dokumentů v území slezské části Moravskoslezského kraje.
- SP2011/160 - SGS - Metodika řešení problematiky odvodňování malých obcí a okrajových částí měst
- 21110214 - Standardní grantový projekt-Mezinárodní visegrádský fond (IVF):MobEx 11/12. Voda a město
- SP2012/176 - SGS - Programová obnova technické infrastruktury
- OP VK CZ 1.07/2.2.00/15.0121 - Inovace výuky studijního programu Stavební inženýrství ve studijních oborech Městské stavitelství a inženýrství a Správa majetku a provoz budov


Vybraná publikační činnost:

CAHA, Jan a Jan SOUČEK. Maximizing Public Input for a City Development Plan. 2014, roč. 2014, č. 2, s. 1. DOI: ISSN 1064-6108. Dostupné z:
https://www.esri.com/esri-news/~/media/Files/Pdfs/news/arcnews/spring-2014/spring-2014.pdf

CAHA J., KUČERA J., PROSKE Z., ŠRYTR P., Programová obnova technické infrastruktury, str 18-40, ISBN 978-80-7431-113-0, edition MAŘÍK K., Professional Publishing, 2012

KUDA, F., CAHA, J., Facility management na úseku technické infrastruktury. KOLEKTIV AUTORŮ. Městské inženýrství: [stavební kniha 2011]. 1. vyd. Praha: ČKAIT, 2011, s. 138-146. ISBN 978-80-87438-09-1.

CAHA, Jan. Využití geografického informačního systému při tvorbě územního plánu vybrané obce. In: Student GIS Projekt, 6. studentská konference: sborník z konference. Praha: ARCDATA Praha, s.r.o., 2010. ISBN 978-80-904450-3-1.

TICHÁ BLAHUTOVÁ, J., CAHA, J., Metodika vyhledávání podkladových dat pro provedení analýzy potenciálního rozvoje území, aplikovaná na vybranou oblast slezské části Moravskoslezského kraje s výstupem v GIS prostředí: metodický výstup z SGS SP/2010179. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2010. 41 s. ISBN 978-802-4823-584.
Členové řešitelského týmuIng. Jan Toman Caha
Ing. Ivona Komárová
doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Předmětem výzkumu bude zkoumání současného stavu technické infrastruktury v urbanizovaném území a jejich dostupných technických parametrů o jednotlivých sítích technické infrastruktury, které jsou v současnosti vedeny v evidenci. Následně pak zpracování ideálního postupu a nápravy spravovaného rozsahu technických parametrů o sítích technického vybavení v území. Návrh využití facility management prostředí na úrovni jednotlivých obcí a měst, který bude posléze přispíval k zajištění udržitelného rozvoje a užitku technické infrastruktury v území. Zhodnocení stavu, do jaké míry mají jednotlivá města a obce pod kontrolou technické vybavení svých sídel, jako management, který nese přímou odpovědnost za správnou funkci a zásobování území a zároveň také jednotlivé odvětví státní správy, které provádějí dohled nad těmito orgány.

Výsledky výzkumu budou sloužit pro jednotlivé majitele, správce inženýrských sítí, obce a města včetně orgánů státní správy pro potřeby plánování a rozhodování v území, čímž mohou přispět ke snížení investičních nákladů během budoucí výstavby a zlepšení znalosti technické infrastruktury v daném území. Projekt bude popisovat přímou souvislost mezi kvalitou vedených dat o TIS a její přímé vazby na snížení nákladů na pořizování územně plánovací dokumentace

Pro tento projekt byly stanoveny tyto elementární cíle:

1. Analýza současného stavu řešení problematiky – v jakém stavu se nachází technická infrastruktura, dostupné informace o území
2. Legislativní a normativní podklady – základní pravidla řešení sítí technické infrastruktury a zároveň povinnosti poskytování informací o vedení inženýrských sítí pro potřeby územního plánování.
3. Vymezení zájmových oblastí – geografické a faktografické vymezení řešených území – alespoň dvě zájmová území.
4. Podkladová data k problematice – získání potřebné technické dokumentace a dokladové materiály o technické infrastruktuře v území
5. Sjednocení veškeré dostupné dokumentace – zavedení veškerých dostupných materiálů k problematice do jednotného softwaru, který bude podporovat jejich správu.
6. Výběr datového modelu – porovnání dostupných datových modelů.
7. Aplikování vzorového facility managementu na modelové území – na základě dostupných teoretických východisek, definování pozitivních dopadů v praxi.
8. Publikace výstupů pomocí GIS technologií v síti internet.

Očekávané výstupy:

Výstupy budou prezentovány na odborných konferencích GIS a ÚP Bítov 2015, GIS ESRI konference Praha 2015, Gisová Ostrava 2016, Juniorstav 2016 a na konferenci GCCSEE a AEIE (www.ttp.net - v databázi SCOPUS). Dále na setkání odborníků v dané oblasti: Setkání uživatelů T-MAPY, GIS a územní plánování, Seč 2015.Tyto výsledky projektu budou dále publikovány v recenzovaných časopisech, např. časopis Urbanismus a územní rozvoj (1 článek), ve Sborníku vědeckých prací FAST VŠB-TU Ostrava (1 článek) a v databázi SCOPUS nebo Jimp (1 článek) a v impaktovaném časopisu Structural Engineering International, impact faktor 0,321, publikuje: ETH ZURICH, ZURICH 8093, SWITZERLAND, kategorie Civil Engineering, ISSN 1016-8664.

Konečné výsledky projektu budou sloužit jako významný zdroj pro disertační práci studentky 1. ročníku doktorského studia Ing. Ivonu Komárovou (Technicko-ekonomické aspekty Facility managementu jako nástroje udržitelnosti užitku technické infrastruktury) a dále také jako podstatný zdroj k dokončení disertační práce studenta Ing. Jana Cahy (Inovace a optimalizace procesu aktualizace územně analytických podkladů na úrovni obce s rozšířenou působností).


Harmonogram řešení pro rok 2015

Analýza současného stavu (4-6/2015)
Legislativní a normativní podklady (3-4/2015)
Zájmové oblasti (4-5/2015)
Podkladová data (4-6/2015)
Sjednocení dokumentace (7-9/2015)
Výběr a stanovení optimálního datového modelu pro vedení TIS (10/2015)
Aplikace na modelovém území v prostředí GIS (10-11/2015)
Výstupy s dálkovým přístupem pro obce (11-12/2015)
Vyhodnocení projektu GIS (12/2015)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
14000,-14000,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)14000,-14000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia0,-0,-
3. Materiálové náklady1000,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby33000,-33997,-
6. Cestovní náhrady6000,-6003,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory6000,-6000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady60000,-
Uznané náklady60000,-
Celkem běžné finanční prostředky60000,-60000,-