Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/152
Název projektuVýzkum a vývoj modulárních robotických systémů II
ŘešitelKrys Václav Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuProjekt bude primárně zaměřen na pokračování výzkumu a vývoje modulů robotických systémů. Jednou oblastí bude vývoj a testování modulů pro automatickou stavbu kinematických struktur v závislosti na aktuální servisní úloze v neznámém prostředí. Hlavní důraz bude kladen na vývoj a testování spojovacích ploch modulů a tvorbu algoritmů řídicího SW na úrovni jednotlivých modulů a hlavní řídicí aplikace robotického systému s proměnnou kinematickou strukturou.
Další oblastí bude výzkum a vývoj prostředků pro zlepšení plnění funkcí stávajících prototypů manuálních spojovacích ploch modulů robotického manipulátoru, které umožní vystavět kinematickou strukturu dle aktuální potřeby konkrétní servisní úlohy, manipulovaného objektu a prostředí. Výzkum a vývoj bude zaměřen především na zrychlení rekonfigurace manipulátoru. Koncepčně bude navržena automatická spojovací plocha pro spojování modulů manipulátoru a automaticky vyměnitelné koncové efektory.
Bude pokračováno ve vývoji modulů modulárního podvozku za účelem automatizace rutinních ovládací funkcí pro usnadnění práce operátora systému. Důraz bude kladen rovněž na zvýšení bezpečnostních prvků pro pohyb systému v dynamicky se měnícím vnitřním prostředí.
V rámci projektu bude provedena revize plnění požadovaných funkcí u vybraných stávajících robotických systémů katedry a budou navrženy jejich úpravy tak, aby systémy plnily aktualizované požadavky s využitím nově dostupných technických prostředků v oblasti senzorů, HW i SW a zvýšením jejich modularity.
Při vývoji a testování modulů robotických systémů bude rovněž využito výrobní technologie 3D tisku, kde budou uplatněny poznatky z prováděných testů takto vyrobených součástí v předchozích SGS projektech. Budou vyhodnocovány dlouhodobé testy trvanlivosti vzorků i realizovaných funkčních součástí.

Členové řešitelského týmuIng. Ján Babjak, Ph.D.
doc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.
Ing. Tomáš Chamrád
Ing. Matěj Gala
Ing. Stefan Grushko
Ing. Jan Jochec
doc. Ing. Tomáš Kot, Ph.D.
Ing. Václav Krys, Ph.D.
Ing. Václav Krys, Ph.D.
Ing. Jan Lipina, Ph.D.
Ing. Jiří Marek
Ing. Jakub Melčák
Ing. Robert Pastor
Ing. Petr Široký
Ing. Jiří Suder
Bc. Pavel Vavřík
Ing. Michal Vocetka
Ing. Aleš Vysocký, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1.Pokračování ve výzkumu a vývoji spojovacích ploch robotických modulů pro jejich automatické spojování a rozpojování. Zlepšování parametrů stávajícího prototypu.

2.Další vývoj a doplňkové funkce elektronických a softwarových prostředků robotických modulů pro zajištění průchodnosti energií a řídicích signálů sestavenou kinematickou strukturou modulárního robotického systému.

3.Výzkum a vývoj aktivních a pasivních modulů robotického manipulátoru s možností rychlé rekonfigurace jeho kinematické struktury.

4.Rozšiřování funkcí a grafické uživatelské prostředí řídicí aplikace pro modulární podvozek a manipulátor.

5.Vývoj modulů pro rozšíření funkcí modulárního podvozku. Optimalizace stávajících modulů.

6.Příprava dokumentace pro úpravy mechanické struktury, hardwaru i softwaru stávajících robotických systémů katedry.


Realizované prototypy zařízení a subsystémů budou vykázány v podobě funkčních vzorků v minimálním počtu 3 kusů. Výsledky z jednotlivých výzkumných oblastí budou rovněž prezentovány na konferencích a v odborných publikacích. Předpokládány jsou minimálně 4 recenzované publikace z toho 2 indexované (Scopus).


Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
80400,-80400,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)60000,-60000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti20400,-20400,-
2. Stipendia359600,-359600,-
3. Materiálové náklady45600,-45600,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek191400,-182965,-
5. Služby100000,-122746,-
6. Cestovní náhrady15000,-689,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory88000,-88000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady880000,-
Uznané náklady880000,-
Celkem běžné finanční prostředky880000,-880000,-