Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/148
Název projektuVliv vodního proudu na podmínky požáru ve vnitřním prostoru
ŘešitelHora Jan Ing.
Školitel projektuprof. Dr. Ing. Aleš Dudáček<br /> prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD.<br />
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuProjekt je zaměřen na výzkum vlivu vodního proudu na podmínky požáru v uzavřeném prostoru. Konkrétně se jedná o výzkum vzájemného působení lidského činitele, s důrazem na míru vycvičenosti a připravenosti hasiče, a podmínek panujících při požáru ve vnitřním prostoru.
Členové řešitelského týmuIng. Dalibor Balner, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
Ing. Jan Hora
Bc. Adam Pokluda
prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD.
Bc. Luboš Ptáček
Ing. Jan Žižka
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem je určení rozdílů charakteristických hodnot teplot a hustot tepelného toku v zařízení simulujícím reálné podmínky požáru a popis rozdílné odezvy lidského organismu v závislosti na způsobu ovládání vodního proudu. Zařízení dovoluje v reálném měřítku opakovaně navodit situaci obdobnou situaci před celkovým vzplanutím při požáru ve vnitřním prostoru. Velkorozměrový experiment tohoto druhu umožňuje zkoumat celý komplex fyzikálně chemických vztahů, a proto významným způsobem koriguje představu o dynamické interakci mezi prostředím zasažené požárem a hasební vodou. Ve vztahu k laboratornímu zkoumání izolovaných aspektů problému nebo k matematickým modelům jde o významný verifikační a validační mechanismus. V současné době jde o relativně málo probádanou problematiku vzhledem i instrumentální a organizační náročnosti.
Dílčí cíle projektu
- vliv změněny parametrů vodního proudu: tlaku a průtoku na podmínky v
zařízení,
- vliv získaných míry vycvičenosti hasiče pro práci s proudnicí
na efektivitu aplikace vodního proudu a na omezení tepelného působení na
hasiče,
- zkoumání závislosti mezi parametry dodávky vody a intenzitou inertizačního
efektu vodní páry.
Očekávané výstupy z měření kromě výše zmíněného vědeckého přínosu naleznou uplatnění v praxi. Poslouží v souvislosti s optimalizací taktických a technických postupů při hašení s důrazem na efektivitu, bezpečnost a ekonomiku zásahu. V oblasti výcviku bude na jejich základě možné hledat režim funkce zařízení simulující podmínky požáru, kdy budou náklady a efektivita v nejvhodnějším možném poměru. Získaná data a závěry provedené na jejich základě budou poskytnuty MV-GŘ HZS, příp. dalším subjektům pro tvorbu operačních a bezpečnostních standardů.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia35800,-35800,-
3. Materiálové náklady28000,-28000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby64300,-64300,-
6. Cestovní náhrady10500,-10500,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory15400,-15400,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady154000,-
Uznané náklady154000,-
Celkem běžné finanční prostředky154000,-154000,-