Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/146
Název projektuParalelní zpracování velkých dat 2
ŘešitelPlatoš Jan doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuDnešní doba generuje velké množství dat z různých senzorů, měřících zařízení, prodejních informací, sociálních sítí, sekvencování DNA a dalších zdrojů. Velké množství těchto dat je také uloženo v různých databázích a datových skladech. Všechna tato data lze analyzovat a výsledky využít v různých odvětvích například k prevenci šíření nemocí, předvídání kvality výroby, ovládání zařízení pomocí analýzy EEG signálů, predikce závažných situací v energetických sítích, hledání vzorů a skupin lidí na sociálních sítích apod. Ve všech případech se jedná o data velmi rozsáhlá, jejichž analýza vyžaduje velký výpočetní výkon a/nebo návrh úplně nových algoritmů, které jsou schopné takováto data analyzovat.

Velký výpočetní výkon je dnes dosahován zejména využitím paralelizace výpočtů pomocí standartních procesorových jader ve větších nebo menších superpočítačích a výpočetních serverech. Dále jsou čím dál tím více využívané paralelní architektury grafických procesorů a také v loňském roce představené platformě firmy Intel Many Integrated Cores (MIC). Tyto masivně paralelní architektury přináší exponenciální navýšení výkonu za cenu změny a přepracování využívaných algoritmů, které pak mohou těžit z masivní paralelizace některých operací. Nejefektivnější cestou je pak využít výhod všech architektur současně. K těmto potřebám budou využity dva výpočetní servery skupiny pro analýzu a zpracování dat. Jedná se o systémy se 40 a 82 procesorovými jádry a velkou operační pamětí a připojenými akceleračními kartami.

Hlavním předmětem projektu bude analýza dat ze síťového provozu, telekomunikačních provozních údajů, DNA dat, medicínských dat, signálu EEG, zpracování obrazu, detekce plagiátů apod. Pro tyto účely budou prováděny experimenty s metodami pro klasifikaci, shlukování, redukci dimenze apod. Dále budou pokračovat práce na metodách pro řízení a provozování inteligentního domu, které započali v minulém projektu. V neposlední řadě bude velká pozornost věnována i budování knihovny algoritmů, které budou použity ve všech zmíněných oblastech stejně jako v budoucnu při implementaci projektové výuky na katedře Informatiky, tj. bude dbáno o to, aby studenti magisterských a posléze i bakalářských programů mohli aktivně přispívat k vědě a výzkumu na katedře.

V návaznosti na předchozí projekty, které byly řešeny v minulých letech, je tento rok zaměřen na zpracování medicínských dat, nad kterými pracujeme ve společné laboratoři s Fakultní nemocnicí Olomouc. Dále pak na realizaci masivně paralelních a exa-scale implementacích bio-inspirovaných algoritmů za využití zmíněných paralelních technologiích.
Členové řešitelského týmuIng. Hussam Abdulla, Ph.D.
Ajith Abraham Padath, PhD.
Ing. Petr Berek
Dipl.Ing. Pavel Dmitrievitch Bobrov
Ing. Tomáš Buriánek
Ing. Pavel Dohnálek, Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D.
doc. Ing. Petr Gajdoš, Ph.D.
Ing. Jan Janoušek
Ing. Tomáš Ježowicz
Mgr. Martin Kopka, MBA
doc. Ing. Pavel Krömer, Ph.D.
doc. Mgr. Miloš Kudělka, Ph.D.
Ing. Jan Martinovič, Ph.D.
Ing. Jana Nowaková, Ph.D.
Mgr. Tomáš Novosád, Ph.D.
RNDr. Eliška Ochodková, Ph.D.
Ing. Nour Easa Oweis
doc. Ing. Jan Platoš, Ph.D.
doc. Ing. Jan Platoš, Ph.D.
Ing. Pavel Polyakov
Ing. Michal Prílepok, Ph.D.
Ing. Martin Prokeš
RNDr. Ing. Martin Radvanský, Ph.D.
Ing. Michal Radecký, Ph.D.
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
Mgr. Pavla Dráždilová, Ph.D.
Mgr. Hussein Khaled Hussein Soori
Ing. Tomáš Vantuch, Ph.D.
Ing. Michal Vašinek, Ph.D.
Ing. Lukáš Zaorálek
Mgr. Šárka Zehnalová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je pokračovat ve výzkumu v oblasti efektivních metod pro zpracování velkých dat za pomocí klasických procesorů, grafických akcelerátoru i nové výpočetní platformy s architekturou many-integrated-cores. Hlavním cílem bude zpracování velkých dat generovaných různými systémy, například měření senzory inteligentního domu, měření EEG dat, zpracování DNA dat ze sekvencerů, zpracování rozsáhlých grafů a sociálních sítí a dalších. Velký důraz bude kladen na návrh algoritmů pro masivně paralelní zpracování ve spolupráci všech zmíněných technologií. Při řešení budou využity i nově pořízené výpočetní servery obsahující všechny technologie.

V návaznosti na předchozí projekty, které byly řešeny v minulých letech, je tento rok zaměřen na zpracování medicínských dat, nad kterými pracujeme ve společné laboratoři s Fakultní nemocnicí Olomouc. Dále pak na realizaci masivně paralelních a exa-scale implementacích bio-inspirovaných algoritmů za využití zmíněných paralelních technologiích.

V projektu bude pracovat několik týmu na jednotlivých aspektech problematiky. Velký zřetel bude kladen na práci s reálnými daty a řešení problémů z praxe, tedy zejména na aplikovaný výzkum. Studenti doktorského i magisterského studia naleznou v tomto projektu velké uplatnění, neboť práce nad reálnými daty a řešení reálných problému je bude kromě poznání motivovat také aplikací výsledků v reálném životě. To jim umožní zapojit se do výzkumu a vývoje i v dlouhodobém horizontu. Projekt navazuje na projekt z roku 2012, 2013 i 2014 a na tento rok si klade následující cíle:

• Efektivní zpracování rozsáhlých dat ze síťového provozu a provozních telekomunikačních dat.
• Pokračování v budování platformy inteligentního domu.
• Masivně paralelní a exa-scale implementace bio-inspirovaných algoritmů.
• Provádění experimentu s daty z oblastí energetiky, sociálních sítí, DNA sekvencování a jiných.
• Publikování výsledku na konferencích indexovaných v ISI a příprava a publikací článků v časopisech s impaktním faktorem.
• Navázání a prohloubení spolupráce se zahraničními pracovišti

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
241200,-99925,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)180000,-74571,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti61200,-25354,-
2. Stipendia362000,-512300,-
3. Materiálové náklady253000,-206700,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek8800,-9451,-
5. Služby110000,-120553,-
6. Cestovní náhrady240000,-266071,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory135000,-135000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady1350000,-
Uznané náklady1350000,-
Celkem běžné finanční prostředky1350000,-1350000,-