Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/138
Název projektuVliv tvarových a povrchových vlastností materiálu na třecí parametry
ŘešitelZádrapa František Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuMechanicko-fyzikální vlastnosti sypkých materiálů jsou základním vstupem nejen pro metodu diskrétních prvků, ale také pro samotný návrh dopravních, manipulačních a skladovacích zařízení. Proto je potřeba tyto vlastnosti měřit s co nejmenší chybou. Předmětem výzkumu je zejména měření těchto vlastností, společně s návrhem zařízení k jejich měření, tak aby výsledné hodnoty byly lépe aplikovatelné na reálné dopravní a manipulační zařízení v praxi, která nejsou vždy tvořeny z obecných tvarů povrchů, pro které jsou obvyklá měření prováděna. Komponenty pro měření budou navrženy s odlišnými vlastnostmi povrchů pro lepší vyhodnocení chování sypkých materiálů při jejich manipulaci a skladování.
Členové řešitelského týmuIng. Daniel Gelnar, Ph.D.
Ing. Jakub Hlosta, Ph.D.
doc. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
Ing. Jiří Rozbroj, Ph.D.
Ing. Jan Vyletělek, Ph.D.
Ing. František Zádrapa
prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Ing. Martin Žídek, Ph.D.
Ing. David Žurovec, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je rozšíření možností měření mechanicko-fyzikálních vlastností materiálu navržením nových komponent na již stávající měřící zařízení. Tím bude umožněno měření při odlišných podmínkách, které lépe simulují chování materiálu ve skutečném provozu dopravních, manipulačních a skladovacích zařízení. Navržené součásti, společně s použitou metodikou měření a výsledky budou následně prezentovány na konferencích a v odborných článcích.
Harmonogram projektu:
1. čtvrtletí 2015 – Návrh nových komponent pro měřicí zařízení
2. čtvrtletí 2015 – Realizace navrhovaného měřícího zařízení
3. čtvrtletí 2015 – Měření mechanicko-fyzikálních vlastností
4. čtvrtletí 2015 – Vyhodnocení měření a publikace výsledků

Plánované výsledky projektu:
1x Funkční vzorek
1x Recenzovaný odborný článek
1x Článek ve sborníku

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia25000,-25000,-
3. Materiálové náklady34000,-30102,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek22000,-41654,-
5. Služby10000,-2244,-
6. Cestovní náhrady3000,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory11000,-11000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)5000,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady110000,-
Uznané náklady110000,-
Celkem běžné finanční prostředky110000,-110000,-