Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/137
Název projektuNávrh zařízení k měření aeračních vlastností prášků a sypkých hmot
ŘešitelHlosta Jakub Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuU konstrukčních návrhů inženýrských děl jako jsou dopravní a skladovací zařízení sypkých hmot je potřeba stále více vycházet a opírat se o co nejpřesnější hodnoty mechanicko – fyzikálních vlastností těchto hmot. Při nedostatečné tekutosti prášků je zapotřebí jeho fluidizace ke zlepšení tokových vlastností. Předmětem výzkumu v rámci navrhovaného projektu by měl být návrh zařízení, sloužícího k výzkumu fluidizačních režimů a aeračních vlastností prášků a sypkých hmot s následným praktickým uplatněním u dopravních a skladovacích systémů. (provzdušňovací trysky zásobníků, pneumatická doprava, atp.)
Členové řešitelského týmuIng. Daniel Gelnar, Ph.D.
Ing. Jakub Hlosta, Ph.D.
doc. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
Ing. Jiří Rozbroj, Ph.D.
Ing. Jan Vyletělek, Ph.D.
Ing. František Zádrapa
prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Ing. Martin Žídek, Ph.D.
Ing. David Žurovec, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je vytvoření postupu měření aeračních vlastností prášků a sypkých hmot k určení provzdušnitelnosti materiálů v praktických aplikacích. Výsledky i použitá metodika budou pak prezentovány na konferencích a v odborných článcích. Dále bude v rámci ochrany duševního vlastnictví vytvořen funkční vzorek. Snímání reálného chování fluidizovaného materiálu na měřícím zařízení bude také sloužit k ověřování DEM simulací.

Harmonogram projektu:
1. čtvrtletí 2015 – Prozkoumání oblasti metodiky měření
2. čtvrtletí 2015 – Návrh měřícího zařízení
3. čtvrtletí 2015 – Konstrukce měřícího zařízení
4. čtvrtletí 2015 – Vyhodnocení výsledků měření a jejich publikace

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia70000,-70000,-
3. Materiálové náklady60000,-36445,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek45000,-60048,-
5. Služby15000,-24918,-
6. Cestovní náhrady2000,-2989,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory22000,-22000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)6000,-3600,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady220000,-
Uznané náklady220000,-
Celkem běžné finanční prostředky220000,-220000,-