Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/136
Název projektuParametry prostředí komory č. 3 a schodiště v prostorách výcvikového zařízení pro hasiče na plynná paliva ve vztahu k bezpečnému pobytu v podmínkách simulace požáru v uzavřeném prostoru.
ŘešitelŽižka Jan Ing.
Školitel projektuprof. Dr. Ing. Aleš Dudáček<br /> prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD.<br />
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuProjekt je zaměřen na výzkum ochrany hasiče před tepelnou zátěží v podmínkách likvidace požáru ve vnitřním prostoru. Hlavním cílem projektu je stanovení limitních hodnot parametrů charakterizujících prostředí a průběh výcviku ve vybraných prostorech FOK, jejichž překročení může ohrozit bezpečnost a efektivnost výcviku. Pro naplnění tohoto cíle budou změřeny hodnoty vybraných fyzikálních veličin charakterizujících další nezmapovaná prostředí uvnitř prostoru výcvikového trenažéru ve Zbirohu (FOK), konkrétně v prostoru vnitřního schodiště a komory č. 3 tak, aby s jejich využitím bylo možné prokázat bezpečnost a efektivitu výcviku v tomto zařízení, v souladu se základními výcvikovými scénáři pro likvidaci požáru v uzavřeném prostoru. Dalším nutným vstupním krokem pro naplnění cíle projektu je sledování dynamické soustavy tepelně vlhkostních podmínek těchto prostor a vybraných parametrů lidského faktoru. Konkrétně se jedná o výzkum zaměřený na bezpečný pobyt v tomto typu zařízení, tedy vzájemnou vazbu lidského faktoru a parametrů prostředí, mimo jiné ve smyslu ovlivnění funkce standartních ochranných prostředků požární ochrany.
Členové řešitelského týmuprof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
Ing. Jan Hora
Ing. Adrián Mulica
prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD.
Ing. Eva Strakošová
Ing. Jan Žižka
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním cílem projektu je stanovení limitních hodnot parametrů charakterizujících prostředí a průběh výcviku ve vybraných prostorech FOK, jejichž překročení může ohrozit bezpečnost a efektivnost výcviku. Dílčími cíli projektu bude stanovení podmínek prostředí v prostoru schodiště a komory č. 3 a jejich srovnání s výsledky předchozích měření (komora č. 1 a č. 2), stanovení tepelně izolačních vlastností zásahového oděvu na několika vybraných místech oděvu v reálných podmínkách výcviku ve FOK, v prostoru schodiště a komory č. 3., zkoumání závislosti mezi vodou spotřebovanou pro hašení a podmínkami ve sledovaných prostorách FOK a zkoumání fyziologické odezvy organismu na zátěž při výcviku ve FOK.
Výsledky projektu budou využity při zpracování 3 disertačních prací na témata: Tepelná zátěž hasiče při likvidaci požáru v uzavřeném prostoru a možnosti jeho ochrany, Návrh systému praktického výcviku hasiče na zásahy při požáru v uzavřeném prostoru s ohledem na jeho účinnost a bezpečnost, Vazba mezi parametry textilií (materiálových sestav) a designu zásahového oděvu hasiče a jeho použitelností při zásahu u požáru.
Zjištěné hodnoty vybraných fyzikálních veličin charakterizujících prostředí uvnitř FOK poslouží jako podklad pro zkvalitnění výcvikových metod v tomto typu zařízení z pohledu bezpečnost zasahujících hasičů a provozu tohoto typu zařízení s přijatelnými náklady.
Předpokládá se publikování odborných článků ve Sborníku vědeckých prací VŠB-TU Ostrava, řada Bezpečnostní inženýrství; v časopise Spektrum; v časopise „Komunikacie“ v Žilině, Slovenská republika a ve sborníku konference „Požární ochrana 2015“ v Ostravě. Informativní článek bude publikován v časopise 112.
Cestou GŘ HZS budou dosažené výsledky poskytnuty pracovní skupině pro podporu instruktorů v oblasti hašení požárů v uzavřených prostorech zřízenou Českou asociací hasičských důstojníků ve spolupráci s GŘ HZS za účelem přípravy metodiky výcviku ve FOK a národní metodiky práce s proudnicí při požárech v uzavřeném prostoru.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia37200,-37200,-
3. Materiálové náklady24700,-24700,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek32000,-32000,-
5. Služby49000,-49000,-
6. Cestovní náhrady15800,-15800,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory15800,-15800,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic116000,-116000,-
Plánované náklady290500,-
Uznané náklady290500,-
Celkem běžné finanční prostředky290500,-290500,-