Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/135
Název projektuStanovení třídy reakce na oheň drcené slámy
ŘešitelTeslík Jiří Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuRozbor stavu problematiky v ČR a ve světě:
Drcená sláma se v současné době standardně nevyužívá jako stavební materiál. Z hlediska svých vlastností má však potenciál být využívána zejména jako výplňový tepelný izolant. Mezi výhody drcené slámy patří nízká cena, snadná dostupnost, recyklovatelnost a také ekologické parametry. Dle výsledků předchozích projektů SGS víme, že drcená sláma má dobré tepelně izolační (SGS SP2013/147) a akustické parametry (SGS SP2014/218). Také máme otestováno, že ji lze aplikovat do konstrukcí foukáním (testování v CIUR a.s.) a známe parametry sesedavosti. Pro umožnění širšího využití drcené slámy ve stavebnictví je nutno upřesnit také požární parametry drcené slámy. Cílem tohoto projektu je stanovit Třídu reakce na oheň drcené slámy dle ČSN EN ISO 11925-2. Třída reakce na oheň se využívá pro klasifikaci stavebních výrobků podle jejich reakce na oheň.

Dle provedených rešerší (WOK, Scopus, Google, Seznam) se v odborné literatuře nevyskytují výsledky výzkumů zaměřených na stanovení technických parametrů využitelných ve stavebnictví. Z neoficiálních informací od našeho komerčního partnera ve výzkumu přírodních foukaných izolací firmy CIUR a.s. víme, že se podobnému tématu věnuje Akad. arch. Aleš Brotánek. Nicméně přesné podrobnosti o jeho výzkumu nejsou dostupné a dosud nebyly nikde publikovány. Z uvedených důvodů nejsou v přihlášce projektu uvedeny citace cizích prací. V odborné literatuře jsou dostupná pouze data z výzkumu drcené slámy jako paliva. Ta však nemají využití ve stavebnictví a nelze je využít v rámci řešení tohoto projektu.

Do současné doby byl výzkum vlastností drcené slámy prováděn v rámci těchto projektů SGS:
•SP2013/147 Ověření vlastností foukaných přírodních izolací, kde bylo cílem ověřit vhodnost použití drcené slámy pro foukané teplené izolace. Upřesnění metodiky sesedavosti přírodních foukaných tepelných izolací a stanovení součinitele tepelné vodivosti drcené slámy.
•SP2014/172 Reakce na oheň a sesedavost přírodních foukaných tepelných izolací. Cílem projektu bylo provést experimentální měření třídy reakce na oheň drcené slámy.
•SGS SP2014/218 Stanovení akustických vlastností lehkých obvodových plášťů s výplňovými izolanty na bázi celulózy a drcené slámy

Použitá metoda pro měření:
Pro stanovení Třídy reakce na oheň drcené slámy bude použita metodika vycházející z normy ČSN EN ISO 11925-2. Výrobek, který má být klasifikován do Třídy reakce na oheň D, C nebo B, se musí zkoušet při působení plamene po dobu 30 s. Měření bude provedeno v akreditované požární laboratoři CSI Praha, vedoucí Ing. Vít Slaboch. Měření bude provedeno na třech sériích vzorků (počet vzorků vychází z metodiky měření dle příslušné ČSN). Akreditovaná laboratoř po měření vyhotoví oficiální zkušební protokol. Ten bude využit při publikaci výsledků projektu. Zkušební protokol může být dále využit při certifikaci stavebního výrobku, například foukané tepelné izolace z drcené slámy. V rámci komercionalizace výsledků VaV může být Zkušební protokol umístěn na web FAST, kde bude ke stažení v rámci licence. Výsledky projektu budou také použity v disertační práci hlavního řešitele projektu s názvem Vlastnosti drcené slámy (obhajoba 2015).

Harmonogram:
únor - březen 2015: nákup materiálu pro měření, výroba a testování zkušební formy pro měření
březen 2015: měření v požární laboratoři CSI Praha
duben - listopad 2015: publikace výsledků

Dosažené nejvýznamnější výsledky členů týmu:
1) Settlement of cellulose insulation
Labudek, J.; Teslik, J.; Vodickova, M.; Conference: 3rd International Conference on Energy, Environment and Sustainable Development (EESD 2013) Location: Shanghai, PEOPLES R CHINA Date: NOV 12-13, 2013. Book Series: Advanced Materials Research. Volume: 860-863. Pages: 1204-1207. Published: 2014. Document Type: Proceedings Paper. Accession Number: WOS:000339531800226. ISBN:978-3-03785-972-8. ISSN: 1022-6680.
2) Airtightness and acoustic properties of family house from straw
Teslik, J.; Zdrazilova, N.; Vodickova, M. Conference: 3rd International Conference on Energy, Environment and Sustainable Development (EESD 2013) Date: NOV 12-13, 2013. Book Series: Advanced Materials Research Volume: 860-863 Pages: 1215-1218 Published: 2014. Document Type: Proceedings Paper. Accession Number: WOS:000339531800228. ISBN:978-3-03785-972-8. ISSN: 1022-6680.
3) Settlement of Crushed Straw
Teslík, J. , Labudek, J., Valová, B., Vodičková, M. Conference: enviBUILD 2014. Book Series: Advanced Materials Research. Volume: 1041. Pages: 55-58. Doi: 10.4028/www.scientific.net/AMR.1041.55. Document Type: Proceedings Paper.

Řešitelský tým:
Hlavní řešitel: Ing. Jiří Teslík, Katedra 225: koordinace řešení projektu, jednání se zkušebnou, příprava a testování zkušební formy pro zkoušky, účast na měření, publikace výsledků projektu
Spoluřešitel: Ing. Martina Vodičková, Ing. Magdaléna Kubečková, Katedra 225: příprava zkušebních forem pro zkoušky, nákup materiálu pro měření, účast na měření, fotodokumentace měření, publikace výsledků projektu, překlady článků do AJ
Členové řešitelského týmuIng. Magdaléna Vrbová
doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
Ing. Jiří Teslík, Ph.D.
Ing. Martina Vodičková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíle výzkumu:
Cílem projektu je na základě požárních zkoušek stanovit Třídu reakce na oheň drcené slámy a zatřídit ji do příslušné kategorie (E, D, C, B). Na základě požárních zkoušek provedených v rámci SGS SP2014/172 byla provedeno předběžné zatřídění drcené slámy dle Třídy reakce na oheň. Měřením v požární laboratoři ITC Zlín se zjistilo, že drcená sláma splňuje podmínky zkoušky malým zdrojem plamene dle ČSN EN 15101 (zkouška se využívá pro zatřídění do třídy reakce na oheň E). Drcená slámy může být zařazena do lepší třídy než třídy E, například D, C, B. Zdali může být drcená sláma do těchto tříd zařazena se však musí ověřit další zkouškou dle ČSN EN ISO 11925-2. Požární zkoušku musí provést akreditovaná laboratoř (v našem případě CSI Praha), která má potřebné vybavení a po měření vyhotoví zkušební protokol. Pro stanovení Třídy reakce na oheň drcené slámy bude použita metodika dle ČSN EN ISO 11925-2. Výsledkem projektu tedy bude stanovení Třídy reakce na oheň drcené slámy.

Očekávané výstupy:
3 x článek D, předpokládáme publikování v rámci konference ENVIBUILD 2015, CRRB 2015.
Název článku: požární vlastnosti drcené slámy, metodika zkoušení reakce na oheň drcené slámy, foukaná izolace z drcené slámy

3 x článek Jsc, obsahem článku budou nepublikovaná data z projektů SGS zaměřených na stanovení vlastností drcené slámy (tepelná vodivost, sesedavost, aplikace, reakce na oheň).
Název článku: parametry tepelné izolace z drcené slámy, využití drcené slámy ve stavebnictví, metodika zkoušení vlastností drcené slámy

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia50000,-50000,-
3. Materiálové náklady2600,-1226,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-13500,-
5. Služby34000,-39922,-
6. Cestovní náhrady30400,-12352,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory13000,-13000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady130000,-
Uznané náklady130000,-
Celkem běžné finanční prostředky130000,-130000,-