Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/132
Název projektuEmise jemných částic z antropogenních činností (vytápění domácností, brzdné procesy automobilů)
ŘešitelKrpec Kamil Ing., Ph.D.
Školitel projektuIng. Jiří Horák, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuPředložený projekt se skládá ze dvou modulů:
1) emise jemných prachových částic ze spalování paliv v lokálních spalovacích zařízeních určených k vytápění domácností
2) emisí částic vznikajících při brzdných procesech automobilů

Modul 1: Výzkum v rámci modulu 1 se bude zabývat emisemi jemných prachových částic (a látek na ně vázaných) a ostatních znečišťujících látek, vznikajících při spalování tuhých paliv v malých spalovacích zařízeních. Práce bude navazovat na prvotní studii, která byla provedena v rámci předchozí SGS. Malé spalovací zařízení se podílejí na celkové produkci jemného prachu v ČR cca 30 %. Zejména v topných sezónách dochází k významnému zhoršování kvality vzduchu v oblastech, kde jsou tato spalovací zařízení koncentrována. Pozornost bude věnována jak spalování běžných komerčně dostupných paliv tak kombinaci běžného paliva s odpadky. Tato paliva budou spalována v běžných typech spalovacích zařízení, zastoupených v domácnostech v ČR. Odběry prachových částic a jejich separace na jednotlivé velikostní frakce, budou provedeny pomocí technik, které umožňují stanovit nejen hmotnostní distribuci částic, ale také následně provést chemickou analýzu odebraných vzorků (zejména PAHs). Jako nejvhodnější se pro tyto účely jeví kombinace cyklonu a nízkotlakého impaktoru. K charakterizaci lze také použít čítače částic. Odběry budou prováděny v ředícím tunelu tak, aby došlo k naředění vzorku spalin. Přídavné ředění bude možno zajistit např. ejektorovou ředičkou spalin. V rámci prací bude zkoumána možnost využití fotokatalýzy na redukci emisí NOx a chování prachových částic. Pozornost bude také věnována možnostem využití katalytických konvertorů na emisní faktory sledovaných znečišťujících látek. Vzhledem ke zpřísňování Evropské legislativy mohou být katalytické konvertory pro mnohé výrobce zajímavým způsobem, jak dostát přísnějším emisním limitům. V neposlední řadě bude zkoumán vliv akumulačního provozu kotlů (použití AKU nádoby) na emisní parametry použitých spalovacích zařízení.

Modul 2: v rámci tohoto modulu bude provedena prvotní studie v oblasti charakterizace prachových částic emitovaných z brzdných procesů u automobilů. Současná legislativa se emisemi prachových částic, z tohoto zdroje znečištění, nezabývá, nicméně toto téma začíná vstupovat do zájmu EK, zabývající se touto problematikou. Dle prvních studií se ukazuje, že částice z brzdných procesů mohou představovat potencionální zdravotní riziko. V současné době není k dispozici žádná metodika měření. V rámci prací na modulu se budeme věnovat možnostem odběru vzorku prachových částic, interpretaci výsledků a charakterizaci částic. Experimenty budou prováděny na dynamometru ve spolupráci s vysokoškolským ústavem CNT.

V rámci projektu je počítáno s účastí na odborných konferencích, workshopech nebo seminářích zabývajících se danou tématikou a také s cestami na pracoviště s podobným zaměřením výzkumných prací.
Členové řešitelského týmuBc. Lukáš Bielan
Ing. et Ing. Vendula Laciok, Ph.D.
Ing. František Hopan, Ph.D.
Ing. Jiří Horák, Ph.D.
Ing. Barbora Kašparová
Ing. Kamil Krpec, Ph.D.
Zdeněk Kysučan
Ing. Lubomír Martiník
Ing. Marcel Mikeska, Ph.D.
Ing. Viktor Mrázek
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výstupy v rámci Modulu 1 budou následující:
• validace vhodnosti odběru pomocí DLPI vzhledem k následné chemické analýze
• provedení spalovacích zkoušek se zaměřením na charakterizaci emisí jemného prachu a jejich následné vyhodnocení
• konstrukce fotokatalytické komory a vyhodnocení funkce v reálném provozu
• vyhodnocení funkce katalytických konvertorů při spalování biomasy s ohledem na emise znečišťujících látek
Výstupy v rámci Modulu 2 budou následující:
• Výběr vhodného odběrového místa a měřících technik
• Provedení experimentů na dynamometru a různých typech brzdových destiček
• Vyhodnocení provedených experimentů
Výstupem SGS bude článek v odborném recenzovaném periodiku (uvedeném v databázi SCOPUS).

Etapy projektu budou následující:
1) Únor - březen - Analýza dané problematiky
2) Duben – Červenec – Experimentální práce projektu
3) Srpen - září – Vyhodnocení naměřených dat z experimentálních měření
4) říjen - prosinec - Zpracování výstupů projektu, zaslání článku do odborných časopisů

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia162000,-162000,-
3. Materiálové náklady98000,-112547,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek101000,-227656,-
5. Služby202500,-60748,-
6. Cestovní náhrady80000,-80549,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory71500,-71500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady715000,-
Uznané náklady715000,-
Celkem běžné finanční prostředky715000,-715000,-