Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/129
Název projektuZměny technologických parametrů a jejich vliv na kvalitu a integritu obrobené součásti
ŘešitelČep Robert prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuTento projekt se bude zabývat vlivem řezných a technologických parametrů (např. řezná rychlost, posuv, chlazení, tlak, fokusace, vibrace, apod.) na geometrickou přesnost a parametry obrobeného povrchu. Bude zahrnovat experimenty z oblasti konvenčních (soustružení a frézování) i nekonvenčních technologií (laser, vodní paprsek). Cílem je optimalizovat tyto parametry pro snížení časové a energetické náročnosti procesu obrábění. Dále sledováním povrchových a podpovrchových napětí po obrábění pomocí RTG metody na přístroj X-RAY. Podstatou této metody je měření mřížkové konstanty krystalů d využitím difrakce záření. Metoda není destruktivní a zaznamenává deformaci, která je úměrná zbytkovému napětí. Nevýhodou metody je její omezená použitelnost a omezená přesnost výsledků měření a dále nutnost použití nákladného měřícího zařízení, které musí obsluhovat vysoce kvalifikovaní pracovníci. Měření budou probíhat ve spolupráci s kolegy ze Žilinské univerzity. Dále budou probíhat měření a výzkumu hrubovacích i dokončovacích úseků operace soustružení včetně rozboru nájezdu a výjezdu nástroje z řezu. Navrhované výzkumy budou za pomocí experimentálních prací (vyhodnocování naměřených sil řezání a sledování průběhu opotřebení řezné části nástroje), zhodnocovat nasazení navrhovaných řešení do praxe. Ze silových aspektů získáme přehled o možnosti deformací materiálu a díky kmitání také o tuhosti celé soustavy s ohledem na přesnost výsledné součásti. Kromě součásti mají vibrace také vliv na trvanlivost břitu a s tím souvisejícím ekonomickým aspektem obrábění. Jedná se o návrh vhodných strategií soustružení vybraných druhů obráběných materiálů ve vztahu k řeznému nástroji při sledování velikosti, průběhu a poměru jednotlivých složek sil řezání, které ve velké míře ovlivňují energetikou náročnost obrábění, přesnost, jakost povrchu a trvanlivost nástroje. V neposlední řadě bude projekt řešit měření parametrů rozměrové a tvarové přesnosti (kruhovitost, apod.) obrobených součástí a drsnost povrchu na přístrojích, které jsou vybavením mateřského pracoviště a dále sledování přesnosti obráběcího stroje při změně parametrů pomocí přístroje Renishaw Ballbar QC20.
Členové řešitelského týmuMgr. Petr Brychta
prof. Dr. Ing. Josef Brychta
prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Ing. Jaroslav Dubský
Bc. Tomáš Jakab
Ing. Dalibor Jurok
Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
Bc. Lukáš Kučera
Ing. Zuzana Sadílková, Ph.D.
Ing. Ladislav Kyncl, Ph.D.
Ing. Jiří Lichovník
Ing. Šárka Malotová, Ph.D.
Ing. Jan Mocek
Ing. Pavel Nováček, Ph.D.
prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.
Ing. Lenka Čepová, Ph.D.
Ing. Marek Pagáč, Ph.D.
Ing. Marek Pavlica, Ph.D.
Ing. David Pitela
doc. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
Ing. Jan Schiffner, DiS.
Ing. Dagmar Mikulová
Ing. Antonín Trefil, Ph.D.
Ing. Ondřej Vortel
Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je optimalizovat technologické parametry pro snížení časové a energetické náročnosti procesu obrábění a také zvyšováním efektivnosti a přesnosti obrábění u operací obrábění.

Jako výstupy projektu v souladu s metodikou RVVI se předpokládá
min. 1 článek v časopise s IF
min 2 články na konferenci, která má indexovaný sborník na WoS nebo SCOPUS
nebo 2 článek v časopise z databáze SCOPUS nebo WoS
1 obhájená disertační práce
3 diplomové práce.
1 obhájené teze disertační práce

Harmonogram řešení projektu:
jaro 2015 – návrh a plán experimentální činnosti.
léto 2015 – realizace experimentů.
podzim 2015 – měření a vyhodnocení dat, ověření.
zima 2015 – diskuze výsledků, prezentace výsledků, zhodnocení projektu.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia20000,-20000,-
3. Materiálové náklady40000,-42194,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek70000,-50908,-
5. Služby7000,-21344,-
6. Cestovní náhrady9800,-11511,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory55200,-56043,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic350000,-350000,-
Plánované náklady552000,-
Uznané náklady552000,-
Celkem běžné finanční prostředky552000,-552000,-