Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/128
Název projektuStanovení provozních vlastností lokálních spotřebičů spalující tuhá paliva – metoda kalorimetrické komory
ŘešitelHorák Jiří Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek<br />
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuPředložený projekt se skládá ze dvou modulů:
1. Modul 1: Stanovení provozních vlastností lokálních spotřebičů spalující tuhá paliva v kalorimetrické komoře.
2. Modul 2: Vliv teploty při přípravě popela tuhých paliv, tuhých biopaliv a tuhých alternativních paliv na jeho složení a vlastnosti.
Modul 1: Projekt v rámci modulu 1 se bude zabývat stanovením provozních vlastností lokálních spotřebičů na tuhá paliva se zaměřením na časové průběhy tepelného výkonu za použití speciální kalorimetrické komory. Práce navazuje na předchozí řešené SGS projekty, ve kterých byla navázána mezinárodní spolupráce se švýcarskými, finskými a rakouskými partnery (Ökozentrum, University of Eastern Finland a Österreichischen Kachelofenverbandes), byla sestavena kalorimetrická komora pro zkoušení lokálních spotřebičů na tuhá paliva a navázána úzká spolupráce s Cechem kamnářů České republiky a provedení prvních zkoušek s kamny dodanými Cechem kamnářů ČR v kalorimetrické komoře. Kalorimetrická komora je uzavřená, izolovaná komora sloužící ke stanovení průběhu tepelného výkonu lokálního spotřebiče, ve kterém se spalují tuhá paliva. Dále slouží ke stanovení účinnosti spotřebiče na základě přímé metody. Princip funkce kalorimetrické místnosti je následující: do místnosti se vhání předem definované množství vzduchu o dané teplotě, vzduch v místnosti se ohřívá a je následně odsáván. Na výstupu vzduchu z místnosti je měřena teplota a průtok vzduchu a na základě tepelné bilance je stanovován okamžitý tepelný výkon spotřebiče. Kalorimetrická místnost je vybavena měřící a regulační technikou. Zkoušení lokálních spotřebičů v komoře poskytuje informaci o průběhu tepelného výkonu, jejíž znalost je zvláště významná u moderních nízkoenergetických staveb a při hodnocení akumulace tepla. V rámci modulu 1 bude realizována série dlouhodobých měření s různými typy lokálních spotřebičů na tuhá paliva a to:
1. Klasická krbová kamna roštová.
2. Klasická krbová kamna roštová s akumulačními prstenci za kamny.
3.Těžká individuálně stavěná akumulační kamna, vyrobená ve spolupráci s Cechem kamnářů ČR a se speciální úpravou pro sledování akumulačních parametrů kamen.
4. Litinová akumulační kamna bezroštová.
5. Krbová vložka bezroštová s akumulační obestavbou.
Na základě provedených zkoušek budou stanoveny provozní vlastnosti a jejich vzájemné porovnání u různých typů spotřebiče. Dále bude sledován vliv obsluhy lokálního spotřebiče na průběh tepelného výkonu, emisí, účinnosti a průběh akumulace. Součástí zkoušek bude nezbytná série kalibrací kalorimetrické komory v předpokládaném výkonovém rozsahu zkoušeného spotřebiče a práce vylepšení vybavení kalorimetrické komory.
V rámci řešení modulu 1 bude v roce 2015 realizovaná alespoň jedna zahraniční cesta do zkušební laboratoře pro lokální spotřebiče na tuhá paliva (např. Österreichischen Kachelofenverbandes – Rakousko, SINTEF - Norsko, Ökozentrum – Švýcarsko, DTI - Dánsko).
Modul 2: V návaznosti na Modul 1 bude sledován vliv teploty při přípravě popela tuhých paliv, tuhých biopaliv a tuhých alternativních paliv na jeho složení a vlastnosti.
V rámci tohoto modulu budou zkoumány popely připravené z vybraných druhů tuhých paliv, biopaliv a alternativních paliv při různé teplotě žíhání (550°C, 815°C, 975°C). Bude sledováno a srovnáváno složení popela (např. C, H, N, S, Cl, F, majoritní prvky, těžké kovy) a charakteristické teploty tavitelnosti popela v oxidační a redukční atmosféře.
Cílem zkoušek je charakterizovat vliv teploty přípravy popela na jeho složení a vlastnosti a tyto poznatky porovnat s údaji uvedenými v odborné literatuře. Vzhledem k různorodosti biopaliv a alternativních paliv vyžaduje příprava popela individuální přístup dle povahy a charakteru vzorku.
Členové řešitelského týmuBc. Jan Bortlíček
Ing. Milan Dej, Ph.D.
Ing. Jiří Horák, Ph.D.
Ing. Petr Kubesa
Ing. Lubomír Martiník
doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek
Bc. Jiří Otipka
Ing. Veronika Šípková
Mgr. Šárka Tomšejová, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výstupy v rámci Modulu 1 budou následující:
• Stanovení základních provozních parametrů a jejich vzájemné porovnání u různých druhů lokálních spotřebičů, které budou shrnuty v technické zprávě. Technická zpráva bude sloužit jako podklad pro výuku kamnářů v České republice. Informace ze vzájemného porovnání výkonových průběhů různých typů lokálních spotřebičů na tuhá paliva, které vycházejí z dlouhodobých experimentálních měření v kalorimetrické komoře, nebyly dosud publikovány a představují tak pro výrobce lokálních spotřebičů cenné informace.
• Rozšíření spolupráce s Cechem kamnářů České republiky.
• Navázání spolupráce s výrobci lokálních spotřebičů.
• Prezentace kalorimetrické komory na stránkách VŠB-TUO Výzkumného energetického centra pro potenciální zájemce o využití kalorimetrické komory.
• Disertační práce doktoranda Ing. Petra Kubesy.
• Článek v odborném recenzovaném periodiku uvedeném na www.vyzkum.cz.

Výstupy v rámci Modulu 2 budou následující:
• Stanovené složení a vlastnosti popelů různých druhů tuhých paliv, biopaliv a alternativních paliv a jejich vzájemné porovnání budou shrnuty ve zprávě.
• Potenciální využití jako téma diplomové práce.
• Rozšíření spolupráce a výměna zkušeností s jinými laboratořemi zabývajícími se rozbory tuhých paliv.
• Prezentace výsledků formou krátkého sdělení v odborném periodiku.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia210000,-210000,-
3. Materiálové náklady100000,-228876,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek162000,-135112,-
5. Služby154000,-45978,-
6. Cestovní náhrady80000,-86034,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory78000,-78000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady784000,-
Uznané náklady784000,-
Celkem běžné finanční prostředky784000,-784000,-