Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/127
Název projektuVyužitelnost a prostorová efektivita domovního vybavení bytových domů
ŘešitelKutá Dagmar Ing. arch., Ph.D. Paed.IGIP
Školitel projektuIng. Jan Česelský, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuRozbor a stav problematiky
Tento projekt bude řešen v návaznosti na téma disertační práce odpovědného řešitele –„Výzkum nových forem bydlení v kontextu s optimalizací prostoru bytových domů“. Současná nestabilní globální hospodářská situace není příliš nakloněna novým stavebním investicím. Naopak zásadním požadavkem současné doby je zvyšování udržitelnosti nových projektů a stávajících staveb a zvyšování jejich budoucího užitku. Tento stav platí především pro skupinu domovního a bytového fondu; zvyšují se nároky na uživatelský komfort a prostorovou efektivitu bytových domů. Obě tyto kritéria v důsledku zásadním vlivem promlouvají do provozních nákladů bytových domů. V metodice národního nástroje pro certifikaci kvality budov z hlediska principů udržitelnosti (SBToolCZ) má kritérium uživatelského komfortu váhu 3,2% a kritérium prostorové efektivity 2,5% (Vonka, 2011). Uživatelský komfort a efektivita se však výhradně zaměřuje na bytovou plochu, ostatní plochy bytových domů jsou potlačeny.
V důsledku toho je předkládaný projekt zaměřen na domovní vybavení (místnosti pro ukládání kočárků, jízdních kol, sušárny prádelny, žehlírny apod.) jeho využitelnost a funkčnost ve vztahu k bytovým plochám domu. Důvodem zaměření se na tyto opomíjené plochy je disproporce mezi požadavky právních a technických norem na jejich existenci v bytových domech (např. ČSN 73 4301 – Obytné budovy) a jejich finální reálná využitelnost mající vliv na celkový uživatelský komfort bytového domu, jeho prostorovou efektivitu promítající se do celkového užitku a provozních nákladů bytového domu.

VONKA, M. a kol., Metodika SBToolCZ. Manuál hodnocení bytových staveb ve fázi návrhu zkrácená studijní verze [online]. Praha, 2011 [cit. 2014-11-24]. Dostupné z: http://www.ib.cvut.cz/sites/default/files/Studijni_materialy/INBB/INB_podklad_SBToolCZ.pdf.
Přehled použitých metod
Pro řešení předmětného projektu bude použita kombinace teoretických a empirických metod.
Jako vstupní obecná metoda předmětného projektu bude realizována analýza předchozích a současných požadavků na existenci domovního vybavení. Analýza bude provedena formou vztahové analýzy zaměřena na rozbor právních a normativních materiálů. Tato metoda byla zvolena pro svou nejlepší vypovídací schopnost dospět k jistým výsledkům na základě detailního poznání podrobností.
Pro zjištění reálného stavu využitelnosti domovního vybavení bude využita metoda přímého průzkumu dotazníkovou formou. Dotazníky budou zaslány vlastníkům bytových domů nebo jejich správcům. Výběr této metody zjištění reálné využitelnosti domovního vybavení je předurčen absencí jakýchkoliv statistických informací.
Následně bude využita popisná statistika pro třídění naměřených hodnot, jejich sestavení do tabulek a grafů.

Další zdrojová data:
- Statistická data Českého statistického úřadu, Slovenského statistického úradu a EUROSTAT1
- Data od vybraných vlastníků a správců obecního domovního fondu


Zdůvodnění zapojení jednotlivých členů týmu:
Předkládaný projekt bude plně řešen odpovědným řešitelem v návaznosti na jeho téma disertační práce: „Výzkum nových forem bydlení v kontextu s optimalizací prostoru bytových domů“.

Předchozí dosažené výsledky členů týmu – studentů:
Frolíková Palánová, K., Česelský, J., Ferko, M., Kutá, D.: Situace plošného standardu bytového fondu v české republice; Architektúra a Urbanizmus, SAV Bratislava; zatím neuveřejněno - zasláno k recenznímu řízení 08/2014.
Členové řešitelského týmuIng. Jan Česelský, Ph.D.
Ing. arch. Dagmar Kutá, Ph.D. Paed.IGIP
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíl výzkumu
Cílem výzkumu je potvrdit nebo vyvrátit hypotézu, že domovní vybavení není reálně dostatečně využíváno a na základě tohoto výsledku navrhnout následné formy úprav právních a technických norem upravujících předmětnou problematiku (např. částečným přesunem ploch do ploch příslušenství bytu – komora, sklepní místnosti atd.).
Dílčím cílem je provést návrh implementace hodnocení ploch domovního vybavení do celkového výpočtu certifikace kvality budov z hlediska principů udržitelnosti SBToolCZ.
Využití úprav je předpokládáno pro další řešení.

Očekávané výstupy:
1 x D – Article in Conference Proceedings “The 2nd International Conference on Civil Engineering Research” / Article in Conference Proceedings “ICME 2015 – XIII. International Conference on Municipal Engineering”
1 x D – Article in Conference Proceedings “7th International Conference on Sustainable Development and Planning”
1x Jsc - časopise: Architektúra a Urbanizmus nebo Urbani izziv


Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia25000,-25000,-
3. Materiálové náklady0,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby39000,-36390,-
6. Cestovní náhrady8000,-10610,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory8000,-8000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady80000,-
Uznané náklady80000,-
Celkem běžné finanční prostředky80000,-80000,-