Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/126
Název projektuPřesnost historických měřických přístrojů, důlních map a dokumentace sbírky akademika Čechury
ŘešitelOvesná Gabriela Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Hana Staňková, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuHistoria magistra vitae. Tento Cicerův citát platí i pro důlní měřictví a na historii bude zaměřen i uvedený projekt. Předmětem výzkumu bude stanovení přesnosti několika historických přístrojů ze sbírky akademika Čechury a vybraných důlních map. Dalším částí projektu bude dokumentace jednotlivých exponátů ze sbírky akademika Čechury a její zpřístupnění veřejnosti pomocí webové aplikace.
Přesnost historických důlních map, zákresu důlních děl a jejich vypovídací schopnosti jsou důležité především pro lokalizaci starých důlních děl. Sanace a zpřístupňování starých důlních děl se v současnosti provádí z hlediska ochrany objektů na povrchu (propady), bezpečnostních rizik (únik důlních plynů) či rozvoje turistického ruchu. Vzhledem k vývoji mapování dolů je vyhledávání starých důlních děl činností poměrně obtížnou, protože historické mapy byly mnohdy vytvářeny v různých souřadnicových a výškových systémech. Kvalitu důlních map ovlivňovaly i použité důlně-měřické přístroje, jejich přesnost vytvořila základ pro zjištění rozměrů, tvaru důlního díla a pro jeho zákres do důlních map. Projekt poskytne informace nejen o přesnosti staré měřící techniky, přesnosti historických důlních map, ale poskytne také informace o možnostech vyhledávání starých důlních děl.
V první části projektu budou testovány přesnosti historických přístrojů podle norem ČSN ISO 17123 Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů, případně porovnáním s jinými přístroji. Ze sbírky bude vybráno několik teodolitů, nivelačních přístrojů a ostatních pomůcek (řetězce, buzoly aj.) u kterých bude stanovena přesnost a měřící charakteristiky.
Náplní další části projektu bude stanovení přesnosti vybraných historických důlních map na několika lokalitách České republiky. To bude spočívat v porovnání historických map se současným zaměřením. Budou porovnány souřadnice identických bodů a stanoveny transformační koeficienty pro vybrané mapy.
Poslední částí projektu bude katalogizace Sbírky akademika Čechury a vytvoření webové aplikace pro její zpřístupnění laické i odborné veřejnosti. Pro všechny přístroje bude pořízena fotodokumentace a popis v českém a anglickém jazyce.
Členové řešitelského týmuIng. Dávid Ferencei
Ing. Kateřina Prokešová
Ing. Vlastimil Molčák
Bc. Vojtech Oberta
Ing. Gabriela Ovesná
RNDr. Ladislav Plánka, CSc.
Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Ing. Róbert Púchy
doc. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Ing. Filip Závada
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Předpokládané výsledky:
• Stanovení přesnosti historických důlních teodolitů.
• Stanovení přesnosti historických nivelačních přístrojů.
• Stanovení přesnosti historických důlních map.
• Zhodnocení přesnosti důlních map pro lokalizaci starých důlních děl.
• Webový katalog sbírek akademika Čechury.

• Výsledky testování historických přístrojů a přesnosti důlních map budou zpracovány v rámci diplomových prací.
• Výsledky projektu budou publikovány v odborných časopisech a v rámci konferencí.

Postup řešení projektu:
• Výběr historických přístrojů a testování jejich přesnosti
• Výběr důlních map, a příprava podkladů pro ověření přesnosti.
• Zaměření identických bodů ve vybraných důlních dílech.
• Stanovení přesnosti historických důlních map.
• Zhodnocení možností pro vyhledávání a lokalizaci starých důlních děl.
• Vytvoření online katalogu sbírek akademika Čechury.

Harmonogram projektu:
I-III
• Zajištění podkladů pro stanovení přesnosti historických důlních map.
• Pořízení fotodokumentace exponátů ve sbírce akademika Čechury.
III-V
• Vytvoření popisů exponátů ve sbírce akademika Čechury.
• Zaměření identických bodů ve vybraných důlních dílech.
• Testování vybraných historických přístrojů.
• Tvorba webového katalogu sbírky akademika Čechury.
VI-X
• Naplnění databáze webového katalogu.
• Vyhodnocení testování historických přístrojů.
• Vyhodnocení přesnosti historických důlních map.
X-XII
• Publikace výsledků projektu a vyhotovení závěrečné zprávy.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-387,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-387,-
2. Stipendia20000,-15000,-
3. Materiálové náklady35000,-55406,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek45000,-21756,-
5. Služby110000,-89346,-
6. Cestovní náhrady10000,-53105,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory15000,-15000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)15000,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady250000,-
Uznané náklady250000,-
Celkem běžné finanční prostředky250000,-250000,-