Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/125
Název projektuTermické zpracování odpadů a ochrana životního prostředí
ŘešitelObalová Lucie prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuProjekt je zaměřen na výzkum termických metod odstraňování a energetického využití odpadů, na výzkum a vývoj procesů odstranění a využití vedlejších produktů termických metod a na studium vlivu uvedených metod na životní prostředí. Při termických metodách dochází k působení na odpadní látku (resp. palivo) teplotou přesahující meze její chemické stability, popřípadě ke spolupůsobení teploty a kyslíku v prostředí s regulovaným obsahem kyslíku; pod tento pojem lze zahrnout procesy spalování, zplyňování, pyrolýzu, plazmové procesy apod. Uvedené termické metody nejsou konečným způsobem odstranění odpadů, vznikají při nich vedlejší produkty, jimiž je popel (struska), znečištěné plynné a kapalné látky. V rámci projektu budou řešeny zejména postupy pro využití vznikajících strusek, postupy pro čištění znečištěných procesních plynů (katalyticky, fotokatalyticky, adsorpcí na pevný sorbent apod.) a vod (adsorpcí). Termické metody odstranění odpadů a dalších průmyslových procesů rovněž negativně ovlivňují ovzduší z hlediska jeho znečištění, za tímto účelem bude v rámci projektu vyvíjen měřicí bezpilotní letecký systém pro monitoring základních znečišťujících látek v přízemní vrstvě atmosféry.
Členové řešitelského týmuIng. Vera Abramova
Ing. Nela Ambrožová, Ph.D.
Bc. Jan Bojko
Ing. Žaneta Chromčáková
Bc. Veronika Draštíková
Ing. Miroslava Edelmannová, Ph.D.
doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
Ing. Anna Klegová, Ph.D.
prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Ing. Jakub Korpas, Ph.D.
Ing. Lenka Kuboňová, Ph.D.
Bc. Kristýna Lešenarová
Ing. Kateřina Zatloukalová
Ing. Svatopluk Michalik
prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Ing. Irena Pavlíková
Ing. Martin Pova
prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
Ing. Adrian Pryszcz
Ing. Marcel Šihor, Ph.D.
Ing. Veronika Šimková
Bc. Barbora Skurčáková
Bc. Aleš Stuchlík
Ing. Petra Šutarová
Ing. Vladislav Svozilík
Ing. Ladislav Svoboda
Ing. Veronika Blahůšková, Ph.D.
Ing. Romana Švrčinová, Ph.D.
Ing. Tereza Bílková, Ph.D.
Ing. Pavel Vdovičík
doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.
Bc. Tomáš Zavacký
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíle projektu vycházejí z problematiky odstraňování a energetického využití odpadů, případně dalších průmyslových technologií, majících negativní vliv na složky životního prostředí. Na naplnění cílů projektu se budou podílet výzkumné týmy zabývající se dotčenými oblastmi výzkumu, s možností využití špičkové výzkumné infrastruktury vybudované zejména v rámci projektu Institut environmentálních technologií (IET). Základními cíli projektu jsou:
1. zdokonalení a zvýšení účinnosti technologií energetického využití odpadů termickými metodami (spalování, zplyňování, pyrolýza, plazmové technologie);
2. zdokonalení, zvýšení účinnosti respektive vývoj nových technologií čištění plynných produktů z termických procesů, zdokonalení případně vývoj nových technologií čištění odpadních vod, možnosti využití odpadních strusek;
3. analýza a monitoring nežádoucích dopadů průmyslového znečištění na ovzduší.

Ad 1)
Experimenty spalování, pyrolýzy (v kombinaci s plazmovými procesy) a zplyňování odpadů na laboratorních a poloprovozních aparaturách s cílem vyhodnocení nejvhodnější metody pro odstranění a využití konkrétních typů odpadů.

Ad 2)
a) Fotokatalytické čištění odpadních plynů
Bude řešena problematika heterogenních fotokatalytických reakcí s potenciální aplikací při čištění ovzduší od odpadních látek a plynů z průmyslových procesů. Pozornost bude věnována zejména fotokatalytickému rozkladu N2O, amoniaku a fotokatalytické redukci CO2. Součástí výzkumu bude rovněž příprava nanočástic polovodičových oxidů na bázi CeO2 popř. BaTiO3 s následným využitím pro fotokatalýzu.

b) Katalytické čištění odpadních plynů
Vývoj a testování katalyzátorů na bázi směsných oxidů přechodných kovů na různých nosičích pro rozklad N2O na kyslík a dusík při středních teplotách s cílem komerční aplikace vyvinutých katalyzátorů. Budou studovány strukturované nosičové katalyzátory, na nosič bude nanesena aktivní složka na bázi kobaltu. Dále bude zkoumána aktivita katalyzátorů připravených na nosičích z uspořádaných křemičitých materiálů s různým složením přechodných kovů (např. kobalt, rhodium) jako aktivní složky katalyzátorů. Katalyzátory budou testovány pro rozklad N2O nebo oxidaci CO. Rovněž budou připraveny a testovány práškové katalyzátory na bázi směsných oxidů Co4MnAl a Co3O4 pro katalytický rozklad N2O a NO.

c) Adsočně-desorpční procesy zrovnoměrnění emisí těkavých organických látek (VOC) na aktivním uhlí
Výzkum navazuje na zjištění, že vrstva aktivního uhlí je schopna tlumit výkyvy koncentrací VOC v plynu vstupujícím do kolony (lože). Bude zkoumán vztah mezi mimovrstvovou rychlostí plynu a možností zrovnoměrnění výchylek koncentrací VOC ve výstupním plynu při stejné době zdržení.

d) Sorpční procesy odstranění kyanidů z odpadních vod
Bude řešena problematika kyanidů vyskytujících se v odpadních vodách z koksochemického průmyslu. Cílem bude nalezení vhodného sorbentu nebo kombinace sorbentů pro zachycení kyanidů v odpadních vodách před vstupem do biologické části čistírny odpadních vod.

e) Využití odpadních strusek jako pojiva
Výzkum bude zaměřen na ověření pojivových schopností strusek za účelem jejich využití jako pojivo pro zkusovění jemnozrnných odpadních materiálů. Cílem bude ověřit pojivové schopností strusek na základě hydratace strusek vodou a alkalickou aktivací strusek vodním sklem.

Ad 3)
Bude vyvíjeno měřicí zařízení (bezpilotní letecký systém) pro měření prostorového rozložení prvků charakterizujících přízemní vrstvu atmosféry z hlediska znečištění aerosolem a oxidem uhelnatým a dalších veličin. Dále bude prováděno měření koncentrací aerosolu pomocí bezpilotní vzducholodě, letounu a motorového padákového kluzáku, odběry vzorků aerosolu a jejich následná analýza, vizualizace a interpretace výsledků měření.

Výsledky projektu budou prezentovány formou impaktovaných a recenzovaných publikací, na vědeckých konferencích, budou rovněž součástí bakalářských, diplomových a disertačních prací.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh
1. Osobní náklady
Z toho
0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-
2. Stipendia450000,-
3. Materiálové náklady120000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek81000,-
5. Služby150000,-
6. Cestovní náhrady261000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory105000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-
9. Pořízení investic0,-
Plánované náklady1167000,-
Uznané náklady0,-
Celkem běžné finanční prostředky1167000,-