Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/122
Název projektuVliv vybraných fyzikálně – chemických vlastností tuhých biopaliv na proces samovznícení
ŘešitelDerychová Kateřina Ing.
Školitel projektuprof. Dr. Ing. Aleš Bernatík<br />
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu navrhovaného projektu je prozkoumání vlivu vybraných fyzikálně – chemických vlastností vybraných tuhých biopaliv na proces samovznícení. Z důvodu snížení spotřeby fosilních paliv a zvýšení kvality ovzduší, hrají tuhá biopaliva v současné době stále větší roli. Avšak také používání tuhých biopaliv sebou přináší jistá rizika, která mohou být příčinou ohrožení života, zdraví a životního prostředí. Tuhá biopaliva řadíme mezi rostlinné materiály, které mají sklon k samovznícení. Samovznícení představuje závažné riziko, neboť se jedná o nesnadno odhalitelné riziko, které může způsobit velmi závažné škody. Samovznícení rostlinných materiálů napomáhá zejména skladování ve velkých hromadách a jejich vlhkost. Nejnižší teplota, při které v látce začínají bez vnějšího přívodu tepla exotermické procesy vedoucí ke vznícení látky, se nazývá teplota samovznícení. Teplota samovznícení není konstanta, ale je ovlivněna řadou faktorů. Jedná se zejména o fyzikálně – chemické vlastnosti materiálů a podmínky uložení materiálu. Samovznícení není pouze příčinou vzniku požárů, ale je také významné z hlediska hygienických podmínek. Při samovznícení se mohou uvolňovat plyny, z nichž některé mohou mít nebezpečné vlastnosti.
Aby tuhá biopaliva byla bezpečně skladována, je potřeba provést hodnocení nebezpečí jejich náchylnosti k samovznícení a přijmout vhodná preventivní opatření. Jedním ze způsobů, jak kontrolovat vývoj samovznícení hmoty na skládkách je sledování změn koncentrací plynů vznikajících při jejich samozahřívání.
Pro výzkum budou vybrány druhy tuhých biopaliv, jež jsou nejčastěji velkoobjemově skladovány v průmyslových provozech. Vzorky vybraných tuhých biopaliv budou odebrány podle normy ČSN EN 14778 a připraveny podle normy ČSN EN 14780. Vzorky budou podrobeny základním chemickým a elementárním rozborům, následně bude provedeno stanovení jejich náchylnosti k samovznícení a provedena analýza plynů vznikajících při jejich samozáhřevu. Nakonec bude u nich posuzován vliv fyzikálně – chemických parametrů (obsah uhlíku, prchavá hořlavina, vlhkost) na teplotu samovznícení a plynné produkty vznikající při jejich samozáhřevu.
Experimentální měření bude provedeno na těchto zařízeních:
• pec pro samozáhřev pevných látek CLASIC CZ KK5006
• plynový chromatogram GRIFFIN 460
Stanovení náchylnosti k samovznícení bude provedeno podle normy ČSN EN 15 188.
Členové řešitelského týmuprof. Dr. Ing. Aleš Bernatík
Ing. Kateřina Derychová
Ing. Kateřina Derychová
Ing. et Ing. Vendula Laciok, Ph.D.
Ing. Milan Kanči
Ing. Michaela Skřížovská, Ph.D.
Bc. David Talaš
Ing. Hana Věžníková, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním cílem projektu je posoudit vliv vybraných fyzikálně – chemických vlastností (obsah uhlíku, prchavá hořlavina, vlhkost) vybraných tuhých biopaliv na teplotu samovznícení a plynné produkty, které vznikají při jejich samovolném zahřívání.

Ke splnění zadaného cíle povedou následující dílčí kroky:
1) Vytipování provozů s výskytem velkoobjemových skládek tuhých biopaliv.
2) Odběr a příprava vzorků vybraných tuhých biopaliv.
3) Provedení základního chemického a elementárního rozboru vzorků.
4) Za účelem zjištění vlivu vlhkosti na proces samovznícení, bude provedena pomocí vysoušení nebo zvlhčování změna vlhkostí u vzorků (tři úrovně vlhkosti), vlhkost bude měřena pomocí analyzátoru vlhkosti.
5) Stanovení náchylnosti k samovznícení dle normy.
6) Analýza plynných produktů vznikajících při samozáhřevu vzorků v rozmezí teplot 50 – 200 °C pomocí plynové chromatografie.
7) Vyhodnocení naměřených dat.
8) Posouzení vlivu fyzikálně – chemických parametrů na teplotu samovznícení a plynné produkty.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia67500,-67500,-
3. Materiálové náklady25500,-25500,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby23000,-23000,-
6. Cestovní náhrady41000,-41000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory17000,-17000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady174000,-
Uznané náklady174000,-
Celkem běžné finanční prostředky174000,-174000,-