Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/121
Název projektuTeoretická predikce teploty vzplanutí ternárních sloučenin alkoholů
ŘešitelDolníček Petr Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuProjekt navazuje na předchozí studentskou grantovou soutěž s názvem: Teoretická predikce a experimentální stanovení bodu vzplanutí vybraných, laboratorně připravených binárních směsí alternativních paliv a předpokládá spolupráci s mezinárodním projektem HAZPRED v programu SAFERA s názvem: Prediktivní metody pro stanovení vlastností rozkladu nebezpečných látek od vývoje až po experimentální ověření. V rámci programu SAFERA je předběžně domluvená spolupráce na mezinárodním projektu HAZPRED, vzhledem podobnému tématu jako má tato studentská grantová soutěž a proto jsou plánovány zahraniční stáže k partnerským organizacím ve Francii a Německu.

Předmětem tohoto návrhu výzkumu v rámci projektu je predikce a experimentální stanovení teploty vzplanutí ternárních směsí alkoholů s využitím termodynamických modelů. Predikované hodnoty a křivky budou porovnány s výsledky experimentálními a výsledky uváděnými v databázích. Výstupem této práce bude diskuze rozdílných výsledků predikce s modely předchozích teoretických a experimentálních vědeckých prací, které budou porovnány s experimentálními daty. Druhým výstupem bude posouzení a diskuze aplikace, která je vhodná pro vyhodnocení numerických metod získaných závislostí. Třetím výstupem bude vybudování databáze (sběr dat), ve které budou spolehlivá experimentální data pro fyzikálně – chemické vlastnosti a technicko – bezpečnostní parametry.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.
Ing. Kateřina Derychová
Ing. Petr Dolníček
Bc. Martin Krejčiřík
Ing. Petr Lepík, Ph.D.
Ing. Michaela Skřížovská, Ph.D.
Ing. Jan Skřínský, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem předkládaného návrhu výzkumného projektu je teoretická predikce a experimentální stanovení teploty vzplanutí ternárních směsí alkoholů.

V rámci výsledků měření se předpokládá spolupráce formou odborných konzultací s jinými pracovišti:

1. INERIS – France National Institute for Industrial Environment and Risks, INERIS Nord, Accidental Risks Division, BP 2, Parc Alata, F-60550 VERNEUIL-EN-HALATTE, FRANCE
2. BAM Federal Institute for Materials Research and Testing Unter den Eichen 87, 12205 Berlin, Germany
3. TNO - Netherlands Organisation for Applied Scientific Research The Board of Management Legal Affairs Department, PO Box 6008, 2600 JA Delft, The Netherlands
4. Výzkumné energetické centrum, Vysoká škola Báňská - Technická universita Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba, Česká Republika (oblast aplikace teoretických modelů, experimentálního stanovení teploty vzplanutí).

Způsob publikování dílčích a konečných výsledků projektu
Na základě výsledků jednotlivých částí lze předpokládat publikování ve třech oblastech výstupů: publikace výsledků predikcí matematických modelů; publikace výsledků stanovení teploty vzplanutí dosud nepublikovaných ternárních směsí; publikace metody matematického zpracování (tj. nelineární regrese se zaměřením na fyzikální interpretaci funkcí s využitím předchozích studií i naměřených a predikovaných hodnot. Minimálně jedna publikace bude zaslána do impaktovaného časopisu Materials Science Forum.
Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia72000,-72000,-
3. Materiálové náklady18000,-18000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady75000,-75000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory15000,-15000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady180000,-
Uznané náklady180000,-
Celkem běžné finanční prostředky180000,-180000,-