Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/113
Název projektuVyužití HPC k rozsáhlým výpočtům v mechanice.
ŘešitelHoryl Petr prof. Ing., CSc., dr.h.c.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumu1) Anotace: Cílem projektu je intenzivnější využití superpočítače ANSELM studenty magisterského a doktorského programu pro řešení rozsáhlých úloh v mechanice. U studentů magisterského studia půjde o užití explicitních metod pro řešení jejich diplomových prací jako rozsáhlých silně nelineárních úloh. Obě diplomové práce jsou vyvolány potřebami průmyslu a modelují zcela původní návrhy výrobků pro, firmy BORCAD cz s.r.o. a BRANO. U studentů doktorského studia jde o výzkum při řešení významných částí svých doktorských prací. Výpočetní simulace opět zahrnují užití explicitních metod pro „Modelování a identifikaci parametrů rychlých rázových dějů“, výpočty z oblasti biomechaniky a rozsáhlé výpočty pro „Hybridní metody pro měření zbytkových napětí".
2) Složení týmu a jeho kvalita:
Odborný garant: Petr Horyl
Složení týmu: : Ing. P. Maršálek, Ing. J. Grepl, Ing. L. Pečenka, Bc. R. Čech a Bc. F. Adámek
Nejhodnotnější výstupy související s projektem:
Grepl, J., Penhaker, M., Hlavackova, M., Vavra, P., Prokop, L., Sikora, T., Horyl, P. Layout Optimization of Electrodes for Radiofrequency Ablation Instrument In IEEE 11th International Symposium on Applied Machine Inteligence and Informatics (SAMI), pp. 165-168, January 31 – February 2, 2013, Hermany Slovakia, ISBN: 978-1-4673-5926-9
Horyl P, Šňupárek R., Maršálek P. BEHAVIOUR OF FRICTIONAL JOINTS IN STEEL ARCH YIELDING SUPPORTS. Archives of Minig Sciences, Vol. 59 (2014), No. 3, pp. 781-792, ISSN 0860-7001, (IF = 0,62)
V přípravě je US patent: Brassiere with natural motion of breasts: Maršálek, František, Karásek, Horyl, Penhaker, Prokop.
Maršálek P. Pákový mechanický vklíněnec se schopností návratu do výchozí polohy pomocí tlačných pružin. Funkční vzorek. Podáno.
Frydrýšek K., Pečenka L. Probabilistic Evaluation of Residual Stresses for Hole-Drilling Tests. Applied Mechanics and Materials. Vol. 684 (2014), pp. 400-406. ISSN 1662-7482.
3) Impakt navrhovaného projektu:
Jak vyplývá z anotace, všech pět témat, která se budou v projektu zpracovávat, řeší aktuální a vysoce náročné problémy inženýrské praxe anebo vývoje nových výrobků s vyšší mírou konkurenceschopnosti na trzích. Originalita řešení spočívá v možnosti jemnějších diskretizací modelovaných struktur a tím hodnověrnějších výstupů. Neméně významné budou parametrické studie resp. citlivostní analýzy, tedy mnohokrát opakované výpočty, což umožní jen využití HPC SW na počítači ANSELM. Dva projekty budou svázány s řešením projektu TAČR TA04031236 (Ing. Maršálek a Bc. Čech).
4)Postup řešení:
a) přihláška do 8. kola Interní grantové soutěže IT4I do 15.1.2015
b) proškolení studentů se způsobem organizace výpočtů na počítači ANSELM 31.1.2015
c) odevzdání diplomových prací u Bc. Čecha a Adámka 18.5.2015
d) napsání příspěvku do Acta Polytechnica Hungarica , diplomanti 30.6.2015
e) napsání časopiseckých článků doktorandy 30.9.2015
f) kontrola anglických textů firmou Proof-Reading-Service.com 31.10.2015
g) odeslání příspěvků redakcím do 10.11.2015
h) účast doktorandů na workshopech a seminářích do 10.12.2015Členové řešitelského týmuBc. Filip Adámek
Ing. Rostislav Čech
Ing. Jan Grepl, Ph.D.
prof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c.
Ing. Pavel Maršálek, Ph.D.
Ing. Luboš Pečenka, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je získat jedinečné výsledky při užití rozsáhlých nelineárních simulací z oblasti mechaniky pomocí HPC. U diplomových prací bude možno pomocí excelentních simulací s HPC, zvýšit užitnou hodnotu a kvalitu výrobků výše definovaných firem. Za pomocí garanta budou připraveny, oponovány firmami a zaslány k publikaci články diplomantů do časopisu Acta Polytechnica Hungarica s IF cca 0,47. U prací doktorandů se předpokládá vyšší vědecko-výzkumná úroveň při plnění cílů doktorských prací. Všichni doktorandi podají do konce roku 2015 článek do časopisu s IF. Při kontrole anglických textů bude využito dobré zkušenosti s firmou Proof-Reading-Service.com. Studentům bude umožněna účast na worshopech a seminářích, které budou mít vazbu na řešená témata.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia102000,-102000,-
3. Materiálové náklady0,-8478,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek14900,-2099,-
5. Služby7000,-6420,-
6. Cestovní náhrady75000,-79903,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory22100,-22100,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady221000,-
Uznané náklady221000,-
Celkem běžné finanční prostředky221000,-221000,-