Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/109
Název projektuTestování konstrukčních prvků, uzlů a sestav chladících zařízení
ŘešitelNoga Zdeněk Ing., CSc.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu v rámci projektu bude návrh funkčních modelů termoelektrických chladicích zařízení provedených pro léčebnou aplikaci na živé tkáni zpracovaných na základě Patentu 303114 - Zařízení pro aplikaci hypotermie, k němuž vlastníkem práv je VŠB-TUO.
Členové řešitelského týmuIng. Ondřej Bajer
Ing. Dariusz Cymerys
Ing. Šimon Mareček
Ing. Zdeněk Noga, CSc.
Ing. František Tomeček, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)V rámci projektu budou vytvořeny předpoklady pro testování konstrukčních prvků uzlů a sestav chladících zařízení, za účelem zajištění řízeného lokálního vychlazování živé tkáně. Navržené zařízení bude sloužit k zajištění souladu mezi matematickým a reálným modelem návrhu.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia20000,-20000,-
3. Materiálové náklady20000,-47751,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek23000,-37567,-
5. Služby25000,-457,-
6. Cestovní náhrady24500,-6725,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory12500,-12500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady125000,-
Uznané náklady125000,-
Celkem běžné finanční prostředky125000,-125000,-