Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/103
Název projektuKonverze historický industriálních objektů, průmyslových areálů a nalezení nové funkce a reintegrace do městského urbanismu
ŘešitelTwrdá Markéta Ing. arch.
Školitel projektuprof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuPost-průmyslová města mají mnoho brownfields, blackfields a chátrajících průmyslových zón. Brownfields jsou jedním z největších zátěží, které dnešní města musí řešit.
“It refers to the potential that brownfields have for the benefit of further development at not only local but also at regional level in order to create aesthetically and ecologically balanced environment and landscape. It also shows the interaction of revitalization and subsequent reuse of brownfields”
PAVOLOVÁ, Henrieta, Adriana CSIKOSOVÁ a Tomáš BAKALÁR. Brownfields as a Tool for Support of Regional Development of Slovakia. In: Applied Mechanics and Materials. 2012, s. 1679-1683. ISSN 1662-7482. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.209-211.1679. Dostupné z: http://www.scientific.net/AMM.209-211.1679

Jejich regenerace, a dále pak reintegrace do života města, jsou velmi časově náročné a nákladné. Otázkou je jakým způsobem přistupovat k těmto areálům. Zbourat? Přestavět? Nebo opravit? Na základě Kvalitativní analýzy chceme posoudit přístup a řešení již provedených konverzí takovýchto problematických objektů a areálů. z pohledu na historii, technický stavu před rekonstrukcí. Použití zásad podobných objektů či areálů v jiných post-průmyslových městech.

V rámci výzkumu zhodnotíme množství vynaložených financí a výsledný architektonicko-stavební dojem. Vliv na socio-ekonomický dopad na město nebo region. Vliv na turistické a multikultulturní využití. Způsob financování projektu a nalezení

„Konverze historických staveb je zpravidla kombinace několika způsobů práce s prostorem a konstrukcemi. Záměr obvykle vyžaduje stavebně historický průzkum vyjasňující historicky cenné konstrukce a části objektu a poté studie pracuje s naplněním prostoru novými funkcemi.“
PEŘINKOVÁ, M. a kol. Současné formy užívání industriálních historických objektů. Praha: Gasset, 2012. ISBN 978-80-87079-25-6, pp. 133Například konverze souboru Trojhalí nám ukazuje cestu jak s těmito objekty lze zacházet :
"It is possible to use industrial objects of hall type if we find their new functionality. An architect supplements necessary technology and enables the re-use of historical buildings with new features. This can extend the period of use of the object. "

PEŘINKOVÁ, Martina, Markéta TWRDÁ a Lenka KOLARČÍKOVÁ. Conversion of Industrial Hall Buildings. In: Advanced Engineering Forum. 2014, s. 147-150. ISSN 2234-991x. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AEF.12.147. Dostupné z: http://www.scientific.net/AEF.12.147


Konverze industriálních areálů jsou spojeny se sanacemi území:
"Gardens in urban public areas, both those historical and contemporary, form a unique climate and reflect the character of the place. Genius loci - the protective and ruling spirit of a place, has a specific task to do in gardens."
TUBIELEWICZ-MICHALCZUK, Malwina. The Influence of the Architectural and Landscape Planning on the Development of the Public Space in European Cities. In: Advanced Materials Research. 2014, s. 669-673. ISSN 1662-8985. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.1020.669. Dostupné z: http://www.scientific.net/AMR.1020.669

Studentky Twrdá Markéta A Kolarčíková Lenka se zabývají stejným tématem v rámci disertační práce se zadáním: Výzkum konverzí historických industriálních objektů a jejich vliv na udržitelnost sídel. Společně tvoří výzkum v rámci této problematiky.únor 2015: účast na konferenci v Portugalsku s prvním článkem, výjezd studentek Kolarčíková a Twrdá
březen-duben 2015: analytická fáze, sběr dat, zajištění podkladů, nákup a studium literatury
duben-srpen 2015: zpracování dat, publikace prvních výsledků
září-listopad 2015: účast na Scopusové konferenci v ČR Architektura v Perspektivě
prosinec 2015: závěrečná zpráva
Členové řešitelského týmuIng.arch. Lenka Hahn
prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
Ing. arch. Markéta Twrdá
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Návštěva a účast studentek na zahraniční konferenci s tématem konverzí a zacházení s historickými objekty, přinese další poznání možností a zacházení s historickými industriálními objekty a areály, jejich znovuvyužití, nalezení finančních prostředků, formy zvolených funkcí, zpracování projektu a modernizace areálů, při tvorbě disertační práce na téma : Výzkum konverzí historických industriálních objektů a jejich vliv na udržitelnost sídel, jenž je zadání u studentek Twrdé a Kolarčíkové. Společný sběr dat a výsledné analýzy pomohou vypracovat a získat přehled, při řešení problematiky, jenž se týká dnešní doby nejen u nás, ale i všude ve světě.


- aktivní účast a publikace na Scopusové konferenci v Portugalsku Tourism vs heritage
- publikace a účast na Scopusové konferenci např. Architektura v perspektivě
- nově získané poznatky budou zveřejněny v recenzovaném článku, který bude odevzdán do recenzovaného neimpaktovaného periodika (předběžně v polském : Nowoczesnos'c' w architekturze Katowice)
- druhý článek se bude ucházet o publikování v databázi SCOPUS (např:časopis Architektúra & urbanizmus, SAV, Bratislava, SK)
- hlavním cílem je získání dalších poznatků týkajících se proměn a konverzí areálů s porovnáním jejich aplikací u nás, které budou využity v rámci disertačních prací studentek (Twrdá, Kolarčíková)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia48000,-48000,-
3. Materiálové náklady0,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby9000,-11342,-
6. Cestovní náhrady33000,-30658,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10000,-10000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady100000,-
Uznané náklady100000,-
Celkem běžné finanční prostředky100000,-100000,-