Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/102
Název projektuRozvoj metodiky zkoušení korozních vlastností materiálů
ŘešitelLasek Stanislav doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuPři zkoumání četných vlastnosti povrchů a lokálních druhů koroze jsou široce používány polarizační metody, včetně metody elektrochemické impedanční spektroskopie (EIS). V posledních letech byly v rámci projektu RMTVC vybaveny také potenciostaty (např. VoltaLab PGZ100 s PC a příslušenstvím) pro testy elektrochemické koroze kovových materiálů, ochranných vrstev a povlaků, pro studium vlivu vodíku na progresivní materiály apod.
Výzkum v rámci projektu proběhne v oblasti:
Zkoušení korozní odolnosti kovových biomateriálů (Ti slitiny, nerezové oceli) a biokompatibilních a porézních vrstev pomocí elektrochemických metod a elektronové mikroskopie. Při výrobě vzorků bude pokračovat spolupráce s katedrou neželezných kovů. Při kultivaci buněk živých organismů na vybraných materiálech (zkoušky toxicity) bude probíhat spolupráce s laboratoří na UP Olomouc. U zkoušek „in vivo“ je dohodnuta spolupráce s VFU Brno. Dále bude pokračovat spolupráce s veterinářem (Bartošovice) při zkoušení vzorků implantátů ve zvířatech a spolupráce s Krajskou hygienickou stanicí v Ostravě.
Zkoušení slitin používaných ve speciální technice (ME/Pb střely) s využitím nástřelové balistické zkoušky s použitím gelovité hmoty simulující vlivy měkké tkáně Výsledky počítačového modelování pomocí Thermocalc a DICTRA by měly být verifikovány pomocí experimentálního studia v oblasti terminální balistiky (iniciativy Ing. J. Hlinky).

Předmětem výzkumu je také využití procesu permeace vodíku za účelem stanovení parametrů difuze vodíku (difuzivity, změny koncentrace, aktivační energie), což vyžaduje také pečlivou přípravu vzorků, zejména úpravy povrchu, např. s využitím elektrolytického paladiování.

Příprava a provedení předúpravy povrchu a galvanického pokovení vybraných permanentních magnetických materiálů na bázi Nd-R-Fe-B v laboratorních podmínkách s možností použití výsledků pro pokovení sérií výrobků na galvanické lince a v praxi.

Důležitou roli při studiu mechanismů korozního poškození materiálů hraje strukturní analýza. V rámci řešení projektu bude pozornost věnována rozvoji metodiky strukturní a fázové analýzy produktů korozního napadení studovaných materiálů za použití progresívních technik analytické elektronové mikroskopie.
Řešení projektu bude zaměřeno také na rozvoj metodiky zkoušení a predikce odolnosti proti korozi uvedených materiálů a ochranných vrstev. Výzkum bude proveden zejména na materiálech, které jsou vytvářeny anebo používány v rámci výzkumných projektů na FMMI, RMTVC-PU VŠB-TUO.
Členové řešitelského týmuIng. Josef Hlinka, PhD.
Ing. Kateřina Konečná, Ph.D.
Ing. Taťána Radkovská
doc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.
Ing. Anastasia Volodarskaja, Ph.D.
Bc. David Mrázek
Bc. Alexandra Zyryanová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)V souladu s tématy doktorských a diplomových prací bude řešení projektu zaměřeno na:
- Rozvoj metodiky přípravy vzorků pro elektrochemické zkoušky koroze a navodíkování. Období 5.1. – 30.9.2015.
- Zjištění a zhodnocení korozní odolnost vybraných kovových biomateriálů a ochranných vrstev (povlaků) na základě elektrochemických metod, včetně EIS, a porovnání s výsledky zkoušek „in vivo“. Období a termíny dle možnosti spolupracujících stran.
- Rozšíření a optimalizace technologie předúpravy povrchu a galvanického pokovení, zejména magnetů typu Nd-R-Fe-B. Průběžně.
- Aplikace moderních metod strukturní a fázové analýzy při detailní charakterizaci produktů korozního napadení studovaných materiálů a povlaků. Období 15.1.-15.12.2015.
- Využití metod počítačového modelování při predikci korozního chování kovových slitin a experimentální validace výstupů modelování. Hodnocení střel dle speciálních zkoušek.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
50000,-49999,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)37313,-37313,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti12687,-12686,-
2. Stipendia110000,-110000,-
3. Materiálové náklady29400,-29625,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-7000,-
5. Služby25000,-24290,-
6. Cestovní náhrady25000,-18486,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory26600,-26600,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady266000,-
Uznané náklady266000,-
Celkem běžné finanční prostředky266000,-266000,-