Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/101
Název projektuVliv rychlosti deformace a teploty na rozsah plastické deformace ocelí v okolí koncentrátorů napětí
ŘešitelStrnadel Bohumír prof. Ing., DrSc.
Školitel projektuprof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuProjekt navazuje na úspěšně řešený projekt SGS SP2014/200 - Napěťově-deformační charakteristiky ocelí při vysokých rychlostech deformace, kde byly sledovány základní parametry napěťově deformační odezvy při vysokorychlostním zatěžování ocelí ARMOX 500T a SECURE 500. V tomto projektu byla provedena detailní napěťově deformační analýza obou ocelí při vybraných rychlostech deformace, při pokojové teplotě byla hodnocena deformační energie a parametry rychlostní citlivosti obou ocelí v závislosti na stupni deformace. Výsledky řešení byly shrnuty do publikace pro Engineering Fracture Mechanics. Navazující projekt je orientován modelování napěťově deformačního chování pancéřových ocelí s využitím konstitutivní Johnson Cookovy rovnice. Celkem pět základních parametrů včetně koeficientu deformačního zpevnění a parametru rychlostní citlivosti bude studováno v závislosti na teplotě a rychlosti deformace. Kromě vlivu teploty a rychlosti deformace bude v projektu posouzen také vliv koncentrátoru napětí na výsledné lomové charakteristiky vrubovaných zkušebních těles. Výsledky budou využity pro formulaci modelu napěťově deformačního chování ocelí při velmi vysokých hodnotách deformace. Model bude respektovat vývoj nehomogenity napěťově deformačního pole ve střední části zkušebního tělesa v blízkosti koncentrátoru napětí. Řešení bude možné aplikovat i u jiných typů uhlíkových nebo mikrolegovaných ocelí využívaných pro svařované konstrukce zatěžované dynamickými rázy
Členové řešitelského týmuIng. Jiří Kohut
Ing. Vratislav Mareš
prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc.
prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc.
Ing. Radek Tomášek
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíle projektu:
1. Stanovení parametrů konstitutivní Johnson – Cookovy rovnice včetně koeficientu deformačního zpevnění a parametru rychlostní citlivosti
2. Hodnocení vlivu koncentrátoru napětí na výsledné lomové charakteristiky vrubovaných zkušebních těles při vysokých rychlostech deformace a zvoleném intervalu teplot.
3. Hodnocení vlivu nehomogenity napěťově deformačního pole ve střední části zkušebního tělesa v blízkosti koncentrátoru napětí v závislosti na rychlosti deformace.
4. Výsledky řešení projektu budou prezentovány na konferenci Metal 2015 a stanou se podkladem pro přípravu náročnějších výstupů s evidencí v databázi Scopus.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
115240,-115397,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)86000,-105725,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti29240,-9672,-
2. Stipendia187000,-187000,-
3. Materiálové náklady39760,-39603,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady0,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory38000,-38000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady380000,-
Uznané náklady380000,-
Celkem běžné finanční prostředky380000,-380000,-