Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/99
Název projektuMěření vertikálních profilů znečištění ovzduší, vývoj prostředků a analýzy aerosolu.
ŘešitelJančík Petr doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuV rámci řešení SGS v předchozích dvou letech a v rámci projektu VaVPI CZ.1.05/2.1.00/03.0100 (Institut environmentálních technologií – IET) byly pořízeny bezpilotní letecké systémy (UAS) pro měření vertikálních profilů veličin, které charakterizují přízemní vrstvu atmosféry. Jedná se o bezpilotní letoun s nosností cca 1 kg Stalker – výsledek práce studentů, který je schopen měřit koncentrace aerosolu, koncentrace oxidu uhelnatého, teplotu a vlhkost. Letoun byl úspěšně zalétán na jaře letošního roku. Vzhledem k obtížnému ovládání bezpilotního letounu a náročným podmínkám pro vzlet a přistání byl letoun v letošním roce doplněn o system motorového padákového kluzáku s nosností cca 0.5 kg. Dále se jedná o bezpilotní vzducholoď s nosností cca 15 kg, doplněnou sofistikovaným systémem dálkového a automatického řízení. První pokusná měření proběhla v letošním roce za účasti studentů. V následujícím roce bude náplní řešení SGS vybavení bezpilotního padákového kluzáku obdobným měřícím a řídícím zařízením, jako je v letounu Stalker a vybavení bezpilotního letounu záchranným padákovým systémem pro zvýšení bezpečnosti při letech nad zástavbou. Zároveň budou studenti pracovat na strategii měření a odběrech vzorků aerosolu, vyhodnocování a interpretaci měřených veličin a na analýzách odebraných vzorků. Budou vytvořeny dva týmy, vedené vždy PhD studentem - konstrukčněprovozní (konstrukce a provoz UAV) a měřicí (měření vertikálních profile veliči, odběry vzorků, IT a interpretace). Kromě studentů 4. a 5. ročníku se předpokládá účast studentů 3. ročníku Bc stupně, kteří po absolvování budou pokračovat v týmu na projektu v zimním semestru následujícího školního roku. Celkem se bude účastnit 8 studentů navazujícího magisterského studia, a 4 studenti doktorského studia.
Členové řešitelského týmuIng. Vera Abramova
Bc. Zuzana Fedičová
Bc. Klára Felgenträgerová
doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
Nicolle Kulíšková
Bc. Bronislav Lach
Bc. Petr Lejsal
Bc. Adriana Loseová
Ing. Irena Pavlíková
Ing. Martin Pova
Ing. Eva Samcová
Ing. Veronika Šimková
Bc. Ondřej Smolen
Ing. Petra Šutarová
Bc. Adam Zelenka
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výsledkem řešení projektu bude vývoj bezpilotního leteckého systému na bázi padákového kluzáku, vybaveného čidly, komunikačním a datovým přenosem pro měření vertikálních profilů znečištění ovzduší, měření a odběr vzorků atmosférického aerosolu. Předpokládají se 2 vystoupení studentů v AJ na zahraniční mezinárodní konferenci a funkčí vzorek UAS pro měření vertikálních profilů veličin, charakterizujících atmosféru.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
25460,-25460,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)19000,-19000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti6460,-6460,-
2. Stipendia40000,-40000,-
3. Materiálové náklady69900,-63803,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek39940,-44958,-
5. Služby39900,-10052,-
6. Cestovní náhrady42200,-73127,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory28600,-28600,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady286000,-
Uznané náklady286000,-
Celkem běžné finanční prostředky286000,-286000,-