Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/97
Název projektuNové možnosti využití elektroodpadu jako důležitý zdroj suroviny
ŘešitelKursa Miroslav prof. Ing., CSc.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuV současnosti je velká pozornost věnována problematice odpadů. Jednou z důležitých oblastí ochrany životního prostředí je část odpadového hospodářství. Vzhledem k průmyslovému charakteru našeho regionu, vysokému podílu starých průmyslových zátěží a možné ekonomické perspektivě zpracování některých odpadů je problematika recyklace a zneškodňování odpadních látek velmi aktuální.
Ekologický přístup k výrobě kovů je základním principem současné průmyslové výroby, která je přínosem pro efektivnější využití zpracovaných surovin, ale také přispívá ke snížení ekologické zátěže krajiny, která při skládkování odpadů vzniká.
S růstem výroby, v našem regionu automobilový průmysl, bude nutné komplexně řešit problémy související s odpadovým hospodářstvím.
Recyklace odpadů s obsahem druhotných surovin je dnes jedním z nejdůležitějších odvětví zpětného získávání cenných složek a materiálů, které jsou opět využívány v průmyslové výrobě.
Jedním z komplikovaných odpadů je odpad z elektronického a elektrotechnického průmyslu vzhledem k různorodosti materiálů a kovů používaných pro jejich výrobu (plasty, sklo, kovy).
Do skupiny nejrychleji obnovitelných elektronických přístrojů se mimo jiné řadí mobilní telefony, které jsou jedním nejcennějších druhů elektroodpadu a jedním z nejvýhodnějších zdrojů ušlechtilých kovů. Z tohoto důvodu je nutné se intenzivně věnovat problematice sběru a samotné recyklaci těchto elektrozařízení.
Dalším zdrojem ušlechtilých kovů (Au, Ag, Pt ap) ale i dalších kovů jako je Cu a Fe mohou být kovové frakce ze spaloven komunálního odpadu, které pracují s novými typy reaktorů. Jejich získávání ze slitiny bohaté na Fe bude vyžadovat návh a ověření nových postupů zpracování.
Při realizaci aplikovaného výzkumu bude projekt demonstrovat novou možnost využití elektroodpadu jako důležitý zdroj surovin, které jsou rozhodující pro ekonomiku ČR a nezbytné v mnoha high-tech technologiích. Pro tento účel budou použity mechanické procesy, které mají menší dopad na životní prostředí a chemické procesy pro již koncentrované frakce. Obnovou a následným využitím sloučenin ze spotřebitelského odpadu je možné snížit dovoz těchto látek ze zemí mimo Evropu. Plánovaný účinek projektu je i aktivní ochrana životního prostředí snížením používání agresivních chemických látek při recyklaci ve srovnání s procesy extrakce těchto prvků z přírodních rud a minerálních druhotných surovin.
Naše pracoviště má zkušenosti a znalosti v oblasti mechanických procesů a třídění eletroodpadu obsahující i sloučeniny drahých kovů, technologie pro recyklaci odpadu a obnovu druhotných surovin.
Členové řešitelského týmuBc. Jiří Adámek
Bc. Klára Beníčková
doc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
Ing. Veronika Jordanovová
prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Ing. Daniel Růžička
doc. Ing. Ivo Szurman, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Jedním z procesů, které se používají pro zpětné získávání kovů u vybraných druhů odpadů z oblasti elektronického a elektrotechnického průmyslu jsou mechanické a hydrometalurgické procesy. Cílem projektu je také stanovení podmínek pro loužení vybraných kovů ( Zn, Ag, Au) v alternativních loužidlech s cílem využít těchto výsledků pro případné loužení drtě elektronického odpadu.
Plánovaný účinek projektu je i aktivní ochrana životního prostředí snížením používání agresivních chemických látek při recyklaci ve srovnání s procesy extrakce těchto prvků z přírodních rud a minerálních druhotných surovin.
Projekt představuje koncepční pojetí řešení problematiky zpracování odpadů.
Na základě dlouhodobých zkušeností z výuky a vzdělávání se předpokládá vyšší zájem studentů o řešení konkrétních úloh z oblastí vědy a výzkumu.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
16080,-16080,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)12000,-12000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti4080,-4080,-
2. Stipendia25000,-26000,-
3. Materiálové náklady69920,-91983,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek32300,-0,-
5. Služby70000,-91138,-
6. Cestovní náhrady18000,-6099,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory25700,-25700,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady257000,-
Uznané náklady257000,-
Celkem běžné finanční prostředky257000,-257000,-