Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/96
Název projektuKonference "Den interních doktorandů Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství"
ŘešitelKursa Miroslav prof. Ing., CSc.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuV rámci konference "Den interních doktorandů Fakulty metalurgie a
materiálového inženýrství" budou studenti doktorských studijních programů
prezentovat výsledky, kterých dosáhli při řešení projektu výzkumu a vývoje.
Bude se jednat o 20. ročník těchto konferencí. Konference bude rozdělena do
sekcí podle studijních programů doktorského studia (Metalurgie, Materiálové
vědy a inženýrství, Procesní inženýrství, Řízení průmyslových systémů). Bude vydán sborník prezentovaných prací studentů.
Členové řešitelského týmuBc. Radka Bartoncová
Ing. Josef Hlinka, PhD.
prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Mgr. Vlastimil Novák
Ivana Pěšalová
Ing. Filip Radkovský
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Vydání sborníku prací studentů doktorského studia na FMMI. Předpokládaný
počet účastníků 45, rozsah jednotlivých příspevků 4 strany, celkový počet
stránek cca 200 (úvodní slovo, prezentace významných výsledků studentů
FMMI, závěr)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
10720,-10720,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)8000,-8000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2720,-2720,-
2. Stipendia24000,-24000,-
3. Materiálové náklady20280,-33342,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek2000,-0,-
5. Služby33000,-21938,-
6. Cestovní náhrady0,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10000,-10000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady100000,-
Uznané náklady100000,-
Celkem běžné finanční prostředky100000,-100000,-