Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/95
Název projektuZkoumání dynamiky tekutinových systémů
ŘešitelFojtášek Kamil Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu bude experimentální zkoumání dynamických vlastností tekutinových prvků s elastickými pracovními členy. Vlastnosti těchto prvků budou sledovány především s možností použitelnosti v oblasti tlumení. Na základě experimentálně zjištěných vlastností, budou vytvořeny matematické modely. Další oblastí výzkumu bude měření charakteristik tekutinových prvků a jejich následné porovnání s matematickými modely. V rámci projektu bude sledována také energetická bilance tekutinových systémů a řešeny možnosti jejich optimalizace. Pro měření dynamických vlastností bude použita měřicí, záznamová a vyhodnocovací jednotka. Jelikož se bude jednat o velmi rychlé dynamické děje, bude třeba zaznamenávat měřené veličiny s frekvencí 10kHz.
Členové řešitelského týmuIng. Adam Bureček, Ph.D.
Bc. Filip Bušo
Ing. Josef Dobeš
Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D.
Ing. Ondřej Fiala
Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
Ing. Michal Janík
Bc. Rostislav Martiník
Bc. Jan Mejzlík
Ing. Matej Petrovič
Ing. Jiří Raszka
Bc. Vojtěch Řeháček
Ing. Roman Sikora, Ph.D.
Ing. Ondřej Vykoukal
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výstupem projektu bude 4 x PUBLIKACE v odborném časopise, 1x FUNKČNÍ VZOREK.

Projekt bude rozdělen do několika dílčích částí:
a) Měření dynamiky tekutinových prvků a systémů
- měření dynamiky pneumatických motorů s elastickými pracovními členy,
- návrh a realizace měřicího zařízení pro zkoumání dynamických vlastností měchových motorů,
- definice matematických modelu pneumatických motorů s elastickými pracovními členy,
- měření dynamiky hydraulického systému.

b) Měření charakteristik tekutinových prvků
- návrh a realizace experimentálních zařízení,
- měření momentové a výkonové charakteristiky rotačních motorů,
- porovnání experimentálních výsledků s matematickým modelem.

c) Energetická bilance tekutinových systémů
- návrh, realizace a optimalizace tekutinových systémů.

Harmonogram:

duben 2015 - návrh experimentálního zařízení pro zkoumání dynamiky tekutinových prvků a systémů,
červen 2015 – specifikace potřebných tekutinových prvků a realizace jejich nákupů,
září 2015 – realizace experimentálních zařízení,
říjen 2015 – měření, vyhodnocení naměřených dat a tvorba výstupů z tohoto projektu,

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia50000,-40000,-
3. Materiálové náklady10000,-6784,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek133500,-150799,-
5. Služby25000,-15314,-
6. Cestovní náhrady0,-5603,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory36500,-36500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic110000,-110000,-
Plánované náklady365000,-
Uznané náklady365000,-
Celkem běžné finanční prostředky365000,-365000,-