Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/93
Název projektuAplikace hybridních vícekriteriálních metod v oblasti podnikové ekonomiky, managementu a marketingu
ŘešitelStaňková Štěpánka Mgr. Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu je rozbor hybridních vícekriteriálních metod rozhodování a jejich klasifikace dle aplikací na reálné ekonomické problémy. Výzkumné cíle jsou zaměřeny na využití pokročilých vícekriteriálních metod z pohledu vědní disciplíny, která se průřezově týká řešení problematiky výběru optimálních alternativ, stanovování priorit a vah. Specifika projektu tkví v širokém pojetí témat a řešených problémů. Tyto problémy spadají také do oblasti skupinového rozhodování, ve kterém hrají důležitou zprostředkovatelskou roli. Hybridní přístup k vícekriteriálním metodám spočívá v kombinaci různých typů metod, jejichž aplikace v dané části rozhodovacího procesu umožňuje rozhodovateli co nejpřesnější odhad preferencí na základě subjektivních či objektivních skutečností. Projekt dále rozpracovává tématiku výzkumu v oblasti dekompozičních metod vícekriteriálního hodnocení variant (MADM) v předchozích projektech a navazuje pokročilejšími metodami a řešeními. Důraz je kladen především na využití vhodných kombinací MADM metod pro stanovování optimálního rozdělení vah kritérií, atributů nebo proměnných při řešení úloh v oboru podnikové ekonomiky, managementu, financí a marketingu. Do většiny rozhodovacích procesů je zapojen více než jeden rozhodovatel, proto je nutné analyzovat strukturu řešených problémů, vstupní data a využití výsledků řešení z pohledu skupinového rozhodování (GDM). Problematika skupinového rozhodování je velmi důležitým aspektem vícekriteriálního hodnocení variant a jeho uplatnění v praxi. Další zkoumaná návaznost bude zaměřena na modely analýzy obalů dat (DEA), které přímo souvisí s rozhodováním a využívají také kombinace s vícekriteriálními metodami stanovování vah. Dalšími podpůrnými metodami, které budou v rámci projektu využity, jsou entropie, fuzzy množiny, grey relational analysis (GRA) a Choquet a Sugeno integrály.
V rámci výzkumu budou uvažovány následující oblasti, jejichž řešení bude přiděleno jednotlivých členům týmu: podniková ekonomika, management, řízení lidských zdrojů, marketing, veřejná správa. Projekt tematicky navazuje na předchozí výsledky projektů studentské grantové soutěže SP 173/2013 Aplikace dekompozičních vícekriteriálních metod MADM v oblasti podnikové ekonomiky a managementu a SP 2014/126 Vícekriteriální metody hodnocení variant včetně aplikace na skupinové rozhodování v oblasti podnikové ekonomiky, managementu, financí a marketingu.
Metody vícektriteriálního rozhodování (MADM – multiple attribute decision making methods) jsou v současné době aplikovány na řešení široké oblasti ekonomických úloh. Tento soubor metod se zaměřuje především na vícenásobná a často konfliktní kritéria nebo atributy, používané při posuzování alternativ v případech, kdy je nutné zohlednit kompromisy a následky přijatých rozhodnutí. Při výběru variant uvažujeme konečný počet alternativ a tyto jsou známy a priori. Samostatnou kapitolou je také skupinové rozhodování a jeho využití v rámci aplikace metod MADM.
Aplikace metod budou dále rozšířeny o objektivní metody určování vah pomocí Shannonovy entropie, která je založena na principu teorie informací. Subjektivní metody určování vah budou ve vhodných případech rozšířeny o fuzzy množiny, nejen z pohledu matematického, ale také překladu lingvistických charakteristik na fuzzy čísla.
Skupinové rozhodování (GDM – group decision making) umožňuje zpřesnit a objektivizovat rozhodovací proces. Skupinové posouzení kritérií a variant nabízí větší množství pohledů a názorů. Zároveň je možné celý rozhodovací proces a jeho hierarchii v případě metody AHP nebo síť v případě metody ANP rozčlenit a vytvořit specializované skupiny rozhodovatelů, jejichž úkolem je stanovit alternativy, identifikovat vhodná kritéria a posoudit jejich vliv.
Modely analýzy obalů dat (DEA) slouží pro hodnocení technické efektivity produkčních jednotek na základě velikosti vstupů a výstupů. Protože vstupů a výstupů, podle kterých příslušné jednotky hodnotíme, muže být více druhů, řadí se DEA mezi metody vícekriteriálního rozhodování. Jednotky jsou porovnávány mezi sebou a zjišťuje se, které z nich jsou efektivní a které neefektivní. V případě neefektivních jednotek lze metodou datových obalů zjistit, jak má taková jednotka redukovat své vstupy, popřípadě navýšit své výstupy, aby se stala efektivní. Modely DEA vycházejí z Farrelova modelu pro měření efektivity jednotek s jedním vstupem a jedním výstupem, který rozšířili Charnes, Cooper a Rhodes (CCR) a Banker, Charnes a Cooper (BCC).

Metoda Grey Relational Analysis (GRA) je zaměřena na problematiku oblasti dat, která je neúplná a neznámá. Takový systém dat se nazývá „šedý systém“. Mezi hlavní charakteristiky „šedých systémů“ (Grey systems) patří: Grey generation – vytváření sekvence dat z neúplné informace, Grey modelling – stanovení diferenčních rovnic k upřesnění modelu, Grey prediction – k určení kvalitativní predikce dat, Grey decision: rozhodnutí se provádí v rámci nedokonalé a nejasné situace, Grey relation analysis: kvantifikace všech vlivů různých faktorů a jejich vztah, který se nazývá bělení faktoru vztahu, Grey control: znamená práci s daty o chování systému, hledání pravidel vývoje chování a předvídání chování v budoucnosti.

Choquet a Sugeno integrály představují metody, které považují informační zdroje za interaktivní nebo závislé, a proto jejich vážené účinky nejsou vnímány jako aditivní, jako u lineárních přístupů, jejichž aplikace u mnoha problémů není realistická. Proto jsou vhodné jako doplněk MADM metod při agregaci vah. Sugeno (1974) představil koncept fuzzy měřítek a fuzzy integrálu a nahradil aditivní požadavek normálních (klasických) měřítek slabším požadavkem na bázi fuzzy integrálu. Definice Sugeno integrálu je založená na max a min, kde integrální výpočtem min-max lze určit pouze některé intervaly, ve kterém se hodnoty měřítek případně nachází, unikátního řešení se dosáhne, je-li použit Choquet integrál. Choquet integrál je založen na rozdílu (delta) fuzzy měřítek, který poskytuje výpočetní systém pro agregaci informací.

Výstupem projektu by měl být ucelený soubor aplikací hybridních vícekriteriálních metod rozhodování jeho dalšího rozvoje a uplatnitelnosti v praxi oboru podnikové ekonomiky, managementu, marketingu a veřejné správy. Aplikace těchto metod by měla být prakticky využitelná pro analytický a systémový přístup k řešení ekonomických a manažerských úloh. Hlavním hlediskem bude aplikovatelnost příslušných kombinací metod v daných fázích rozhodovacího nebo hodnotícího procesu.
Metodika a postup řešení:
Řešení projektu se bude opírat o vlastní řešení reálných ekonomických a manažerských problémů a jejich rozbor z pohledu využití hybridních vícekriteriálních metod rozhodování. Dále budou využita sekundární data v podobě odborných článků a monografií. Východiskem je návaznost na předchozí projekty SGS a dosavadní publikace členů týmu zaměřené na aplikaci MADM metod.
Cílem první fáze výzkumu bude stanovení oboru hybridních vícekriteriálních metod rozhodování a jejich možnosti využití v oblastech zkoumání jednotlivých členů týmu. Dalším krokem bude hledání praktického uplatnění uvedených přístupů a metod na reálné ekonomické problémy v řešených oblastech a řešení aplikací na v reálných podmínkách. Průběžně budou organizovány schůzky týmu, na kterých budou prezentovány nové poznatky a metodické postupy a zároveň budou pořádány semináře pro členy týmu (studentů magisterského studia). Výstupem projektu budou vědecké články publikované na vědeckých konferencích a v časopisech.

Základní definice a matematické formulace vybraných metod jsou uvedeny v příloze 1.

Harmonogram řešení:
• Příprava a realizace výzkumného projektu (koncepce řešení, rozdělení úkolů v projektovém týmu, podrobný plán řešení), výstupem bude plán rozdělení práce jednotlivých členů, leden-únor 2015.
• Získání sběr odborných článků na téma řešení (rešerše a průzkum současného poznání a aplikací různých kombinací metod a jejich řešení, hledání společných znaků řešených úloh, strukturalizace nalezených metodologických řešení a jejich zobecnění), výstupem bude ucelený přehled použitelných příkladů hybridních vícekriteriálních metod ve vybraných ekonomických oborech, březen-duben, 2015.
• Aplikace vhodných hybridních metod pro řešení vybraných ekonomických úloh členy týmu. Výstupem budou odborné publikace – příspěvky na konference a jejich prezentace, články do recenzovaných časopisů, duben – srpen, 2015.
• Příprava odborných článků a jejich prezentace na odborných konferencích, srpen – říjen, 2015.
• Zpracování dílčích výstupů v článcích, které budou odeslány do impaktovaných časopisů, rozpracování diplomových prací studentů, září-prosinec, 2015.
• Finalizace výstupů projektu, vyhodnocení dosažených výsledků, zpracování závěrečné zprávy, vyúčtování a uzavření projektu, listopad – prosinec, 2015.

Literatura:
BRANS, Jean-Pierre a Bertrand MARESCHAL. PROMTHEE methods for MCDM Readings in Multiple Criteria Decision Aid. 1. vyd. Carlos A. Bana e Costa. New York: Springer Verlag, 1990, s. 216-252. ISBN 978-3642759376.
COOPER, William W., Lawrence M. SEIFORD a Kaoru TONE. Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA-Solver Software. 2. vyd. New York: Springer, 2006, 492 s. ISBN 978-0387452814.
KEENY, Ralph L. a Howard RAIFFA. Decisions with Multiple Objectives: Preferences and Value Trade-Offs. 1. vyd. New York: John Wiley & Sons, 1976, 592 s. ISBN 0521-43883-7.
RAVINDRAN Ravi A. a Abu S. M. MASUD. Multiple Criteria Decision Making. Operations Research and Management Science Handbook. 1. vyd. Ravi A. Ravindran. Boca Raton: CRC Press, 2008, 5-1 - 5.41. ISBN 978-0-8493-9721-9.
ROY, Bernard. The outranking approach and the foundations of Electre methods. Readings in Multiple Criteria Decision Aid. 1. vyd. Carlos A. Bana e Costa. New York: Springer Verlag, 1990, s. 155-183. ISBN 978-3642759376.
SAATY, Thomas L. Decision making with dependence and feedback: the analytic network process. 1. vyd. Pittsburgh: RWS Publications, 1996, 370 s. ISBN 9780962031793.
SAATY, Thomas L. The Analytic Hierarchy Process. 2. vyd. Pittsburg: RWS Publications, 1990, 287 s. ISBN 0962031720.
SAATY, Thomas L. The analytic hierarchy process: planning, priority setting, resource allocation. 1. vyd. London: McGraw-Hill International Book Co., 1980, 287 s. ISBN 9780070543713.
TZENG, Gwo Hshiung a Jin-Jeng HUANG. Multiple attribute decision making: methods and applications. 1. vyd. Boca Raton: CRC Press, 2011. ISBN 9781439861585
Členové řešitelského týmuIng. Terezie Krestová
Bc. Markéta Beinhauerová
Bc. Lukáš Bendík
prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
Ing. et Ing. Iveta Dočkalíková, Ph.D.
Bc. Ondřej Doležal
Ing. Jiří Franek, Ph.D.
doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.
Bc. Simona Kalousová
Ing. Kateřina Kashi, Ph.D.
Ing. Kateřina Kashi, Ph.D.
Ing. Vojtěch Klézl, Ph.D.
Ing. Vojtěch Klézl, Ph.D.
Ing. Jana Klozíková
Bc. Tereza Kluková
Bc. Ondřej Lecián
Bc. Petr Michnev, MBA
doc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
Ing. Hana Pechová
Ing. Eva Poledníková, Ph.D.
Ing. Markéta Zajarošová, Ph.D.
Bc. Helena Šňupíková
Mgr. Ing. Štěpánka Staňková, Ph.D.
PhDr. Jan Vašek, MSc. et MSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je vytvoření typologického souboru aplikací dekompozičních vícekriteriálních metod v rámci uvažovaných oblastí podnikové ekonomiky a managementu, financí, marketingu, vytvoření typologie a zkoumání aplikací metod na vybrané problémy, rozhodovací procesy, vyhodnocování variant a implementace řešení.
Výstupem projektu SGS bude závazně minimálně 76 bodů. Dosažené výsledky výzkumu dle RVVI budou zpracovány do těchto forem publikačních výstupů:
• 5 článků v recenzovaném časopise (ECON, ER-CEREI)
• 3 články v impaktovaném časopise (pravděpodobně v databázi Wiley, Journal of B2B, European Journal of Marketing, Journal of Supply Chain Management)
• 17 příspěvků na mezinárodních vědeckých konferencí indexovaných v databázi ISI Web of Knowledge nebo WoS. Přepokládají se tyto konference:
- International Conference on Education and Social Sciences, Istanbul, Turecko (2. – 4. února 2015);
- Hradecké ekonomické dny, Hradec Králové (3. - 4. února 2015);
- Enterprise and the Competitive Environment, Brno (5. – 6. března 2015);
- Strategic Management and its Support by Information Systems, Uherské Hradiště (21. – 22. květen 2015);
- 24. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů, Brno (3. – 5. června 2015);
- 14th European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies – ECRM 2015, Valletta, Malta (11. - 12. června 2015);
- 18. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Hustopeče (17. – 19. června 2015);
- 16th European Conference on Knowledge Management – ECKM 2015, Udine, Itálie (3. – 4. září 2015);
- 10th European Conference on Innovation and Entrepreneurship – ECIE 2015, Genova, Itálie (17. - 18. září 2015);
- Liberec Economic Forum – LEF 2015, Liberec (16. – 17. září 2015);
- IDIMT - Interdisciplinary Information and Management Talks, (září 2015);
- International Days of Statistics and Economics, Praha, (10. – 12. září, 2015);
- 11th European Conference on Management, Leadership and Governance – ECMLG 2015, Lisabon, Portugalsko, (12. - 13. listopadu 2015);
- MME, Cheb (9. - 11.9. 2015);
- Podklady pro disertační práce a diplomové práce

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
99830,-99830,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)74500,-74500,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti25330,-25330,-
2. Stipendia153000,-161000,-
3. Materiálové náklady117200,-106492,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek22200,-17200,-
5. Služby229770,-169028,-
6. Cestovní náhrady152000,-220450,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory86000,-86000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady860000,-
Uznané náklady860000,-
Celkem běžné finanční prostředky860000,-860000,-