Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/90
Název projektuVyužití metod manažerského rozhodování v průmyslových podnicích
ŘešitelLampa Martin Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuPředmětem projektu specifického výzkumu je podpora spolupráce studentů navazujícího studijního programu Ekonomika a řízení průmyslových systémů s akademickými pracovníky garantující katedry v oblasti manažerského rozhodování. Rozhodování (manažerské) představuje jednu ze základních manažerských aktivit, jejíž kvalita ovlivňuje do značné míry výsledky a efektivnost průmyslového podniku. Výstupy z projektu SGS za rok 2013 a 2014 prokázaly, že nastartování inovačních procesů lze dosáhnout zlepšení podnikových procesů s minimálními náklady tím, že do podnikových procesu bude vtažena akademická sféra, například zadáváním témat diplomových prací.
Vědecká spolupráce pracovníků garantující katedry se studenty navazujícího studia bude především spočívat:
- Ve využití nejvhodnějších metod a porovnání jednotlivých variant řešení daného problému,
- V hledání optimálním řešení výrobních procesů průmyslového podniku,
- Ve výběru vhodné varianty řešení pro konkrétní situaci,
- Ve vyhodnocení přínosů pro konkrétní průmyslový podnik.
Členové řešitelského týmuBc. Veronika Bekárková, DiS.
prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Bc. Michal Blaha
Bc. Martin Foldyna
Bc. Zuzana Gazdová
Bc. Petra Herkommerová
prof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
Bc. Dominik Kakáč
Bc. Vendula Kramářová
Ing. Josef Kutáč, Ph.D.
Ing. Martin Lampa, Ph.D.
Bc. Jakub Legierski
doc. Ing. Andrea Samolejová, Ph.D.
Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.
Bc. Matěj Šinogl
Bc. Alena Tancíková
Bc. Lenka Zientková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)- Řešení problémů manažerského rozhodování na konkrétních příkladech průmyslové praxe v rámci diplomových prací studentů zapojených do projektu a v rámci vědeckých publikací řešitelů projektu.
- Analýza a zobecnění získaných postupů a řešení s následnou aplikací vhodných metod manažerského rozhodování do konkrétních oblasti řízení průmyslového podniku.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia30000,-30000,-
3. Materiálové náklady34500,-37010,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby45000,-51041,-
6. Cestovní náhrady174000,-165449,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory31500,-31500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady315000,-
Uznané náklady315000,-
Celkem běžné finanční prostředky315000,-315000,-