Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/88
Název projektuStudium termofyzikálních a termodynamických vlastností kovových slitin a oxidických systémů
ŘešitelSmetana Bedřich prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuHlavním cílem projektu bude získání nových poznatků z oblasti fyzikální chemie. Projekt bude zaměřen na studium materiálových vlastností zejména metodami termické analýzy. Dále bude prováděno studium viskozity vybraných materiálů, povrchového a mezifázového napětí. Daná oblast bude studována s využitím vlastní experimentální základny a s využitím poznatků plynoucích z teoretického modelování metodou Calphad.
Předmětem výzkumu bude zejména studium termofyzikálních, termodynamických, kinetických a dalších materiálových vlastností anorganických materiálů (pokročilé kovové materiály – kovové slitiny, oxidické systémy - strusky,…, vybrané speciální materiály pro vyspělé technologické aplikace s přidanou hodnotou…poly-komponentní materiály jako jsou speciální jakosti ocelí).
Studium bude zaměřeno na oblast teplot fázových transformací a jejich latentních tepel, studium fázových diagramů. Bude prováděn výzkum tepelných kapacit studovaných materiálů, entalpií a jejich závislostí na teplotě v širokém teplotním rozmezí (20-2000 °C). Bude sledována souvislost mezi získanými vlastnostmi, chemickým a fázovým složením.
Výzkum bude prováděn s vlastní experimentální základnou a SW vybavením. Budou využity špičkové přístroje pro termickou analýzu: Setaram SETSYS 18TM, Setaram Line 96 MHTC (Vysokoteplotní kalorimetr), Netzsch STA 449 F3 Jupiter, viskozimetr Anton Paar a odporová pec Classic s optickým vybavením. Budou využity metody termické analýzy: TG (Termogravimetrická analýza), TA (přímá termická analýza), DTA (diferenční termická analýza), DSC (diferenční skenovací kalorimetrie, resp. simultánní TD/DTA a TG/DSC. Pro teoretické studium bude využíván termodynamický SW THERMO-CALC s implementovanou metodou CALPHAD, popř. kinetický SW Dictra s odpovídajícími databázemi a SW IDS (Solidification analysis package).
Členové řešitelského týmuBc. Jiří Adámek
Ing. Simona Zlá, Ph.D.
Ing. Ľubomíra Drozdová
Bc. Ing. Jitka Habáňová
Mgr. Aleš Kalup
prof. Ing. Bedřich Smetana, Ph.D.
prof. Ing. Bedřich Smetana, Ph.D.
Ing. Monika Kawuloková, Ph.D.
Bc. Petra Zedníčková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výstupem projektu budou nové poznatky o vlastnostech zkoumaných systémů za přesně definovaných podmínek. Cílem projektu bude vyjádření vztahů mezi studovanými vlastnostmi, chemickým a fázovým složením. Budou získána nová originální experimentální data podpořena teoretickým studiem.
Původní výsledky a nové poznatky budou zveřejněny dle platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje - budou připraveny min. 2 články do impaktovaného časopisu a min. 2 příspěvky kategorie D. Doktorandi budou také prezentovat dílčí výsledky na národních a mezinárodních konferencích (v jejich sbornících) a na Dni doktorandů FMMI. Vybrané výsledky budou prezentovány v disertačních pracích. Studenti magisterského studia budou výsledky prezentovat ve svých diplomových pracích.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia60000,-60000,-
3. Materiálové náklady77400,-92131,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek10000,-0,-
5. Služby30000,-38091,-
6. Cestovní náhrady80000,-67178,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory28600,-28600,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady286000,-
Uznané náklady286000,-
Celkem běžné finanční prostředky286000,-286000,-