Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/86
Název projektuSnižování energetické náročnosti procesů materiálové výroby
ŘešitelVlček Jozef doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuVšeobecné snahy o snižování energetické a surovinové náročnosti jsou nedílnou součástí všech oblastí průmyslové výroby. Udržení konkurenceschopnosti průmyslových podniků nezabezpečí pouze snaha o zvyšování produktivity práce, je neméně podstatné sledovat energetickou náročnost výrobního procesu. Celosvětová ekonomická krize zapříčinila pokles cen energií, lze však očekávat, že tento stav je pouze dočasný a očekávaná konjuktura průmyslové výroby bude jistě doprovázena nárůstem cen energií a surovin. Je tak vytvářena časová rezerva, kterou lze využít pro realizaci snah vedoucích k energetické úspoře výrobních procesů. Problém je aktuální v Moravskoslezském regionu, kde se energeticky náročná průmyslová výroba podílí dominantní mírou na tvorbě HDP. Předložené téma zapadá do strategie vývoje technologií umožňujících dosažení trvale udržitelného rozvoje společnosti. Řešení projektu přispívá k snižování uhlíkové stopy.
Projekt bude zaměřen na hledání maximálních úspor zejména tepelné energie ve všech stupních průmyslové výroby. Budou řešena témata související s problematikou optimalizace spotřeby tepelné energie, dále s problematikou využití druhotných a alternativních zdrojů tepelné energie.
Další část projektu bude zaměřena na využití druhotných surovin, které by jinak byly považovány za odpad. Jedná se např. o přípravu alternativních bezcementových pojiv, které lze připravit z různých vedlejších produktů metalurgie a energetiky. V této oblasti existuje vysoký potenciál úspor energie, dosažitelných za přijatelných nákladů.
Členové řešitelského týmuIng. Jiří Burda
Ing. Petra Maierová
Bc. Lucie Fidlerová
Bc. Denisa Golová
Ing. Barbora Janíková
Ing. Kateřina Dittel Ksandrová
Ing. Pavel Kuchta
Ing. Mario Machů, Ph.D.
doc. Ing. Adéla Macháčková, Ph.D.
Ing. Lucie Mervová
Ing. Sylva Moniaková
Ing. Luboš Polcar
Ing. Tereza Klečková Porodová
prof. Ing. Miroslav Příhoda, CSc.
prof. Dr. Ing. René Pyszko
Ing. David Schön
Ing. Karel Soukal
Ing. Romana Švrčinová, Ph.D.
Ing. Michaela Topinková, Ph.D.
doc. Ing. Marek Velička, Ph.D.
doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Bc. Pavlína Žuchová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)- zintenzivnění a rozvoj praktických dovedností studentů při zapojení do
grantových projektů
- optimalizace procesů z hlediska dosažení úspor tepelné energie zejména v metalurgickém průmyslu a energetice
- energetické úspory dosažené úsporou primárních surovinových zdrojů

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
13400,-13400,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)10000,-10000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti3400,-3400,-
2. Stipendia78000,-78000,-
3. Materiálové náklady48100,-92226,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek62000,-49656,-
5. Služby35000,-16977,-
6. Cestovní náhrady65000,-51241,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory33500,-33500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady335000,-
Uznané náklady335000,-
Celkem běžné finanční prostředky335000,-335000,-