Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/85
Název projektuZnalostní modelování a jeho využití v softwarovém inženýrství
ŘešitelŠtolfa Svatopluk Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuCílem tohoto projektu je vytvoření a aplikace formálního procesního metamodelu, jeho aplikace a vývoj dalších formálních přístupů pro využití v oblasti softwarového inženýrství. Zamýšleným důsledkem aplikace metamodelu a dalších přístupů je zavést využití formálních technik k podpoře provádění a kontroly softwarového procesu ale i podpoře provádění jednotlivých disciplín softwarového procesu. Vzhledem k rozsáhlosti cíle byla pro ověření výsledků zvolená část softwarového procesu zabývající se specifikací požadavků. Tato doména bude využita jak pro ověření aplikace pro podporu softwarového procesu, tak i na ověření dalších metodik pro využití při provádění specifikace požadavků. Cíl projektu přímo navazuje na původní výsledky členů řešitelského týmu z oblasti znalostního modelování na doméně softwarového inženýrství. Splnění cíle a jeho úspěšné publikace budou mít signifikantní dopad na oblast softwarového inženýrství a možnosti využití znalostních přístupů v něm.

Aplikační oblasti projektu znalostního modelování jsou:
1. Znalostní modelování softwarového procesu – formálně podchycené znalosti je možné využít k verifikaci a simulaci softwarových procesů. Ověření výsledků v této oblasti bude provedeno na části softwarového procesu týkající se specifikace požadavků. Na základě výsledků pak očekáváme rozšíření vyvíjené metodiky na ostatní části softwarového procesu. Vzhledem k plánované procesní univerzálnosti metamodelu plánujeme také možnou aplikaci na obecné procesy v jakékoliv doméně.
2. Využití znalostního přístupu v disciplíně specifikace požadavků – specifikace požadavků podchycená znalostním modelem umožní přesnější zachycení požadavků zákazníků a jejich další zpracování do podoby softwarového díla. Cílem je metodika specifikace požadavků podpořená znalostním formálním modelem.

Obě tyto aplikační domény sdílejí společné teoretické základy z oblasti znalostního modelování a tím napomáhají přímé implementaci teoretických výsledků do praxe. Praktická řešení jsou a budou mimo jiné, ve spolupráci s katedrou kybernetiky a biomedicínského inženýrství (450) a externími firmami, demonstrována na příkladech vývoje zdravotnických IS. Spolupráce všech zúčastněných subjektů je již nyní prokázána společnými publikačními výstupy.
Členové řešitelského týmuIng. Jan Czopik
prof. RNDr. Marie Duží, CSc.
Ing. David Ježek, Ph.D.
Ing. Michael Alexander Košinár
Ing. Jan Kožusznik, Ph.D.
Ing. Jakub Macek
Mgr. Marek Menšík, Ph.D.
Ing. Svatopluk Štolfa, Ph.D.
Ing. Jakub Štolfa, Ph.D.
Ing. Radoslav Štrba
Ing. Lukáš Vích
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1.) Znalostní modelování softwarového procesu
- Vytvoření a ověření metamodelu softwarového procesu
- Metodiky verifikace a simulace softwarového procesu
- Dolování znalostí pro zpětné ověření softwarového procesu
2.) Využití znalostního přístupu v disciplíně specifikace požadavků
- Zachycení specifikace požadavků znalostním modelem a jeho využití
- Využití znalostního modelu pro odhady náročnosti dalších kroků

Výstupem budou zejména publikace jednotlivých výsledků v impaktovaných časopisech a na renomovaných konferencích.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
13400,-13400,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)10000,-10000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti3400,-3400,-
2. Stipendia84000,-84000,-
3. Materiálové náklady0,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek5000,-0,-
5. Služby80000,-114878,-
6. Cestovní náhrady195600,-165722,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory42000,-42000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady420000,-
Uznané náklady420000,-
Celkem běžné finanční prostředky420000,-420000,-