Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/84
Název projektuStochastické modelování
ŘešitelJahoda Pavel RNDr., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Radim Briš, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumu

Výzkumný tým projektu, jehož celkový bodový zisk v RIV 2014 činí 312,53 bodů, se bude věnovat jak teoretické práci v oblasti matematické statistiky a statistické teorie čísel - půjde o studium a inovaci metod sloužících pro modelování, kvantifikaci a predikci spolehlivosti, či rizik, vztahujících se k široké sféře průmyslových i neprůmyslových aplikací (zejména lékařských), tak následné aplikaci výše zmiňovaných metod stochastického modelování při vytěžování dat popisujících konkrétní průmyslové, či medicínské problémy. V oblasti vyhodnocování lékařských dat chceme navázat na dlouholetou spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava.
Členové řešitelského týmuIng. Michal Běloch
Ing. Michal Béreš
prof. Ing. Radim Briš, CSc.
Ing. Simona Domesová
Ing. Ondřej Grunt, Ph.D.
RNDr. Pavel Jahoda, Ph.D.
RNDr. Pavel Jahoda, Ph.D.
Ing. Kateřina Janurová, Ph.D.
Ing. Jan Kracík, Ph.D.
Mgr. Bohumil Krajc, Ph.D.
Ing. Daniel Krpelík
Mgr. Veronika Kubíčková
Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.
Ing. Žaneta Vaníčková
Ing. Jana Nowaková, Ph.D.
Mgr. Lenka Přibylová, Ph.D.
Ing. Robert Skopal
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu v oblasti teoretické a aplikační je systematický vývoj analytických s simulačních algoritmů pro modelování rizik a dynamické spolehlivosti objektů vycházejících ze spolupracující aplikační sféry a následná publikace dosažených výsledků v teorii i praxi v odborných časopisech, jejich prezentace na konferencích a v disertačních a diplomových pracích.

V oblasti pedagogické je cílem především zapojení studentů doktorského a magisterského studia do výzkumu probíhajícího v oblasti stochastického modelování na Katedře aplikované matematiky, obohacení jejich dosavadních znalostí, získání nových zkušeností a schopností prezentovat své výsledky na konferencích, na které budou vysíláni s podporou prostředků poskytovaných SGS.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
61640,-61640,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)46000,-46000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti15640,-15640,-
2. Stipendia138000,-156750,-
3. Materiálové náklady0,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek1360,-13160,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady60000,-29450,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory29000,-29000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady290000,-
Uznané náklady290000,-
Celkem běžné finanční prostředky290000,-290000,-