Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/83
Název projektuNové přístupy k řízení strojů a procesů
ŘešitelWagnerová Renata doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Radim Farana, CSc.<br /> doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.<br /> prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.<br /> prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.<br /> prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuProjekt svým zaměřením navazuje na minulé projekty specifického výzkumu, jejichž výsledkem byly desítky publikací v odborných konferencích registrovaných v IEEExplore a citačních databázích Scopus a Web of Science, dále články v odborných časopisech s IF.
Výzkum bude pokračovat v oblastech návrhů nekonvenčních i konvenčních metod řízení. Dále se bude věnovat návrhu, testování a realizaci diagnostických systémů s použitím nejnovějších SW a HW prostředků pro aplikace Real-time systémů. Také bude rozvíjen výzkum v oblasti aktivního tlumení a zpracování obrazu.

Harmonogram:
01-05/2015 - výzkum v definovaných oblastech, výstupem bude cca 10 publikací zahrnutých v citační databázi Scopus, s aktivní prezentací na IEEE konferenci
04/2015 – organizace konference Seminář ASŘ pro prezentaci dosažených výsledků řešení projektu a srovnání dosažených výsledků s pracovišti na jiných univerzitách v ČR a SR
06-10/2015 - realizace aplikačních výstupů v definovaných oblastech
11-12/2015 - příprava závěrečné zprávy, registrace výstupů na útvaru Komercionalizace výsledků vědy a výzkumu
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.
Ing. Jiří Czebe
prof. Ing. Radim Farana, CSc.
Ing. David Fojtík, Ph.D.
Ing. Jan Gebauer, Ph.D.
Bc. Renáta Havránková
Bc. Marek Hýl
Ing. Radim Hýl, Ph.D.
Ing. Martin Jurek
Bc. Stanislav Kocurek
Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
Bc. Adam Machač
doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D.
prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Bc. Markéta Pavelková
Ing. Miroslav Pawlenka
Ing. Petr Podešva, Ph.D.
Ing. David Pross
Ing. Martin Šíma
doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
Ing. Jolana Škutová, Ph.D.
Bc. Jiří Skýpala
Ing. Karla Sladká, Ph.D.
Ing. Pavel Smutný, Ph.D.
Ing. Přemysl Strakoš
Ing. Pavel Šuránek, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Ing. Patrik Urban
Ing. Andrey Vasilev
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výzkum pracovníků a studentů pracoviště bude zaměřen do následujících oblastí:
* Programová podpora řízení experimentálních pracovišť (multicoptery, vetknutý nosník).
* Nové trendy v oblasti vizualizace dat pomocí pokročilých wonderware SCADA/HMI nástrojů.
* Vývoj aplikací pro procesory Cortex STM32 určených k řízení procesů v pokročilých vývojových nástrojích.
* Vývoj aplikací pro řízení procesů v technologiích .NET Micro Framework a .NET Gadgeeter.
* Aplikace piezoaktuátorů v oblastech řízení a technické diagnostiky.
* * Využití analýzy obrazu v diagnostických systémech.
* Modelování, simulace a řízení složitých dynamických výrobních systémů, při využívání nových metod a prostředků měření a řízení technologických procesů.
Výstupy z projektu budou publikovány pouze ve zdrojích registrovaných v citačních databázích (SCOPUS, Web of Science).

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
37600,-37600,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)28000,-28000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti9600,-9600,-
2. Stipendia150000,-150000,-
3. Materiálové náklady196200,-196200,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek250000,-250000,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady250000,-250000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory98200,-98200,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady982000,-
Uznané náklady982000,-
Celkem běžné finanční prostředky982000,-982000,-