Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/82
Název projektuVytěžování informací z komunikačních sítí, jejich modelování a simulace.
ŘešitelVozňák Miroslav prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuModerní komunikační technologie zastávají v životě všech obyvatel stále větší význam. To se týká i mobilních komunikací, jejichž význam neustále roste a komunikační systémy v této oblasti jsou rok od roku sofistikovanější. To je především výsledkem práce řady týmů výzkumných organizací. Mobilní sítě ovšem mají významný inovativní potenciál v oblasti služeb, které se skrývají za lokalizačními a provozními daty. Celá tato oblast spadá do fenoménu "bigdata" a není jen o nasazování a vývoje algoritmů pro vytěžování těchto dat, ale rovněž o schopnosti vidět za těmito daty nové příležitosti a porozumět jim natolik, aby vznikly inovativní výstupy. Jedná se o disciplinární problém, který vyžaduje znalost komunikačních techniky, informatiky a statistiky.

V projektech smluvního výzkumu financovaného komerčními subjekty vznikly nové výstupy v oblasti zpracování časoprostorových dat, kde se ukázalo, že se jedná o zcela nové a v ČR unikátní výsledky. V předkládaném projektu bychom chtěli navázat na naše dosavadní výsledky a věnovat se vývoji nových modelů pro rozpoznávání pohybu, výskytu počtu mobilních stanic ve sledovaném území a detekci anomálií v těchto datech. K tomu budou různé metody z oblasti strojového zpracování, ať již se jedná o klasifikační a regresní stromy, různé přístupy pro shlukování dat k vytvoření efektivní klasifikace a nakonec metody umělé inteligence.

Mobilní koncová uživatelská zařízení vybavená operačním systémem neustále rozšiřují možnosti jejich využití. Velice důležitou oblast pak představují aplikace a služby založené na určení polohy mobilního uživatele. Zatímco s lokalizací ve venkovním prostředí má většina uživatelů alespoň základní zkušenost v podobě využití systému GPS, lokalizace uvnitř budov představuje v současné době další oblast, na kterou je potřebné se důkladně zaměřit. Lokalizace a navigace obyvatel a návštěvníků ve veřejných či komerčních budovách a jejich okolních prostranstvích (nádraží, letiště, nákupní centra, parkoviště, školy, úřady, knihovny, hotelové a lázeňské komplexy, víceúčelové sportovní haly, průmyslové zóny apod.) budou v blízké době představovat jednu z klíčových služeb spojených s nabídkou celé řady aplikací. Cílem projektu je ověření využití bezdrátových komunikačních sítí WiFi a Bluetooth pro potřeby lokalizace mobilních koncových zařízení (uživatelů) uvnitř budov.

Další oblastí našeho záměru je modelování a simulace rádiových sítí ve specifických podmínkách za účelem zjištění kvality služeb IP TV, videa či hlasu. Zde se budeme zabývat výzkumem nových přístupů k evaluaci a budeme je srovnávat se stávajícími metrikami, kterými jsou např. v oblasti hlasu např. PESQ a E-Model, v oblasti videa např. PSNR a SSIM.
Rovněž hodláme pokračovat ve výzkumu atmosférických vlivů na kvalitativní parametry přenosu rádiového kanálu a navázat na projekt „Výzkum atmosférických vlivů na přenosy v rádiovém kanálu“ který byl řešen v rámci SGS v roce 2014.
Všechny dílčí části řešení projektu vyžadují potřebu zpracování velkých objemů dat s použitím vhodných metod dolování dat.

V rámci projektu je financování z k440 ve výši 635 tis. Kč a výkon v RIV prof. Václava Snášela v tomto projektu byl stanoven na 238 tis. Kč.

Z prostředků projektu bude zaměstnán na post-doc pozici Ing. Tarek Gaber, Ph.D., životopis přiložen a to na období půl roku se mzdovými náklady celkem 201 000 Kč: 150 000 (6 měsíců x 25 000 Kč) + odvody 51 000 (34% zdravotní, sociální, fond atd.).
Členové řešitelského týmuBc. Karolína Benešová
Ing. Miroslav Bureš
Ing. Patrik Dubec
Ing. Marek Dvorský, Ph.D.
Bc. Radim Feču
Ing. Jaroslav Frnda
Dr. Ing. Libor Gajdošík
Ing. Martin Hlozák
Ing. Lukáš Kapičák
Ing. Michal Kelnar
Bc. Marek Kohut
Ing. Petr Machník, Ph.D.
Ing. Miralem Mehić, Ph.D.
Ing. Libor Michalek, Ph.D.
Bc. Vítězslav Miech
Bc. Martin Mikoláš
Ing. Martin Mikulec
Bc. Jakub Mračko
Ing. Pavel Nevlud
Ing. Radek Novák, Ph.D.
Ing. Lukáš Orčík
Bc. Arão Minamau Pambo
Ing. Pavol Partila, Ph.D.
Ing. Jan Plucar, Ph.D.
Ing. Filip Řezáč, Ph.D.
Ing. Jan Rozhon, Ph.D.
Bc. David Rykala
Ing. Jakub Šafařík, Ph.D.
Ing. Roman Šebesta, Ph.D.
Ing. Lukáš Ševčík
Bc. Tomáš Škařupa
Ing. Jan Skapa, Ph.D.
Ing. Jiří Šlachta
Bc. Pavel Smolka, DiS.
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
Bc. Libor Stebel
Ing. Zdeněk Tesař
Ing. Martin Tomis, Ph.D.
Ing. Jaromír Továrek, Ph.D.
Ing. Dominik Uhrin
prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
Bc. Ivo Zbranek
doc. Ing. Jaroslav Zdrálek, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je výzkum metod pro řešení dílčích úloh v oblasti zpracování lokalizačních a provozních údajů v čase, jedná se především o rozpoznávání pohybu, klasifikaci dopravních prostředků, rozpoznávání vzorů chování a výskytu dotčené populace ve sledovaném území v čase.

V oblasti lokalizace je cílem ověření možnosti využití monitorovaných komunikačních parametrů, jako např. přijímané úrovně signálu, pro potřeby určení polohy mobilních koncových zařízení dané bezdrátové sítě. V rámci této části řešení projektu bude otestována souvislost počtu potřebných zařízení/přístupových bodů daného bezdrátového systému s dosažitelnou přesností určení polohy mobilních koncových zařízení a vliv použitého mobilního koncového zařízení na naměřené hodnoty monitorovaných komunikačních parametrů.

Dalším cílem projektu bude vytvoření komplexního analytického modelu popisujícího vzájemný vztah mezi přenosovým prostředím a kvalitou služby vnímanou z pohledu koncového uživatele daného bezdrátového systému.

Výsledky projektu budou, stejně jako v předchozích letech, prezentovány na významných konferencích s výstupy indexovanými v uznávaných databázích. Budou také prezentovány v indexovaném neimpaktovaném nebo impaktovaném časopise.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
201000,-42230,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)150000,-31515,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti51000,-10715,-
2. Stipendia400000,-555855,-
3. Materiálové náklady2000,-47879,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek135700,-32028,-
5. Služby0,-51212,-
6. Cestovní náhrady47000,-8996,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory87300,-87300,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-47500,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady873000,-
Uznané náklady873000,-
Celkem běžné finanční prostředky873000,-873000,-