Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/80
Název projektuKvantifikace dopadů reformy účetnictví státu na obce v Moravskoslezském kraji a jejich vyhodnocení
ŘešitelHakalová Jana Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuV rámci projektu bude zkoumán vliv dopadů reformy účetnictví státu do účetnictví obcí v Moravskoslezském kraji.

Hlavním záměrem reformy účetnictví státu v podmínkách České republiky, která probíhá od 1. 1. 2010, bylo a je zlepšení řízení a kontroly financí ve veřejné správě a zároveň umožnění sestavení konsolidované účetní závěrky za celý stát. Účetní konsolidace státu je jeden z nejvýznamnějších projektů, který je nutno ještě v rámci probíhající účetní reformy veřejných financí zrealizovat. V průběhu reformy účetnictví ve veřejném sektoru bylo třeba vytvořit legislativní podmínky pro to, aby stát byl schopen sestavit konsolidované účetní výkazy za celou Českou republiku. Vznik účetnictví státu na akruálním principu účtování byl rovněž nezbytnou podmínkou zvýšení důvěryhodnosti účetních výkazů za celou Českou republiku, a to jak vůči Evropské unii, tak i vůči mezinárodním subjektům, včetně zahraničních investorů.

Výzkum se bude zabývat právě analýzou dopadů, které měla reforma probíhajícího procesu vytvoření účetnictví státu v České republice na obce (od jejího zahájení až do současnosti s výhledem do dalších let) a to z pohledu:
• nově vznikající legislativy a metodiky,
• nových přístupů v účtování majetku (přeceňování na reálnou hodnotu, účtování o opravných položkách atd.) a jeho odpisování,
• zavedení akruálního principu účtování do účetnictví územních samosprávných celků (časové rozlišování nákladů a výnosů, účtování o rezervách atd.),
• podrobnějšího členění účetních záznamů v rámci systému podrozvahových účtů,
• nové struktury a obsahu účetní závěrky a jejího předávání do centrálního systému účetních informací státu, jehož správcem je Ministerstvo financí České republiky.

V rámci výzkumu bude také posuzován finanční dopad na rozpočet vybraných obcí, např. v souvislosti s použitím nového účetního softwaru, zvýšení počtu účetních případů a zavedení změn v používání účetních metod včetně možného zvýšení nákladů s případným personálním zabezpečením.

Forma průzkumu:
Výzkum formou dotazníkové šetření včetně analýzy a jeho vyhodnocení bude sledovat statistický vzorek cca 300 obcí v Moravskoslezském kraji.

Dotazník bude obsahovat základní informace o obcích zahrnutých do dotazníkového šetření, dále pak otázky týkající se jednotlivých problémových oblastí v návaznosti na dopad reformy do účetnictví obcí a rovněž otázky zaměřené na metodickou podporu a zajištění hladkého průběhu celé reformy ze strany Ministerstva financí ČR. Celkový počet získaných dotazníků by měl odpovídat počtu evidovaných obcí v Moravskoslezském kraji v počtu 250 - 300 obcí.

Metodika postupu řešení:
- analýza literatury a pramenů v oblasti legislativy reformy účetnictví státu s vlivem na účetnictví obcí,
- analýza současné legislativy a trendů vývoje právního rámce v souvislosti s probíhající reformou,
- průzkum situace v praxi pomocí dotazníkového šetření,
- kvantifikace dopadů reformy účetnictví státu v podmínkách obcí v Moravskoslezském kraji a jejich vyhodnocení pomocí aplikace explorační analýzy a regresní analýzy popř. využití metod t-testu a korelační analýzy apod.

Výsledky budou vyhodnoceny dle procentuálního zastoupení jednotlivých odpovědí respondentů.

Časový harmonogram projektu:
Leden - únor:
- příprava realizace projektu,
- rozdělení úkolů mezi členy řešitelského týmu,
- studium a rešerše odborné literatury a dalších zdrojů,
- příprava konstrukce metody vhodné pro řešení projektu a příprava dotazníku.

Březen - duben:
- vytvoření datové základny pro řešení projektu,
- předání dotazníků respondentům.

Květen - srpen:
- zpracování a vyhodnocení získaných informací z dotazníkového šetření,
- příprava prezentace prvních zjištěných výsledků a prvních dílčích výstupů.

Září - prosinec:
- finalizace výstupů projektu včetně vyhodnocení konečných dosažených výsledků,
- závěrečné práce na projektu,
- příprava prezentace vyhodnocených výsledků projektu formou článků v recenzovaných časopisech či příspěvků na tuzemských či zahraničních konferencích,
- vyúčtování a uzavření projektu,
- zpracování závěrečné zprávy.


Při zpracování projektu bude využita především tato literatura:

HAKALOVÁ, Jana a Šárka KRYŠKOVÁ. Analýza změn v účetnictví subjektů veřejné správy v průběhu reformy účetnictví veřejných financí v České republice. Rajecké Teplice 8. – 9. október 2014. 14. Mezinárodní vědecká konference „Globalizacija a jej sociálno-ekonomické dósledky 2014“. Sborník ISBN 978-80-554-0927-6. s. 140 - 151. Celkem 725 s.

HAKALOVÁ, Jana a Alžběta URBANCOVÁ. Účetní reforma veřejných financí v České republice a její vliv na účetnictví, účetní závěrku, přezkoumání hospodaření a audit účetní závěrky některých vybraných účetních jednotek. Acta academica karviniensia, 2012, č. 2, roč. XII, s. 29 - 42 (14 s.) ISSN 1212-415X.

KRYŠKOVÁ, Šárka a Alžběta URBANCOVÁ. Účetní reforma veřejných financí v České republice a právní úprava některých vybraných účetních jednotek. PRÁVO, EKONOMIKA, MANAGEMENT. 2011, č. 2, s. 13 – 25 (13 s.). ISSN 1804-3550.

KRYŠKOVÁ, Šárka a Alžběta URBANCOVÁ. Účetní reforma v oblasti veřejných financí v České republice. Podniková ekonomika a manažment. 2010, s. 284 – 290, (6 s.). Dostupný z WWW: <http://www.keuniza.sk/konferencia/zbornik.php.> ISSN 1336-5878.

MÁČE, Miroslav. Účetnictví pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační složky státu. Praha: Grada Publishing, 2012. 640 s. ISBN 978-80-247-3637-2.

MADEROVÁ VOLTNEROVÁ, Karla a Petr TÉGL. Vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací ÚSC. 2. vyd. Olomouc: ANAG, 2011. 192 s. ISBN 978-80-7263-664-8.

SCHNEIDEROVÁ, Ivana. Majetek krajů, měst, obcí, DSO a příspěvkových organizací. Praha: Acha obec účtuje, 2010. 260 s. ISBN 978-80-2545-609-5.

SCHNEIDEROVÁ, Ivana. Rozpočtová skladba 2014. Praha: Acha obec účtuje, 2014. 280 s. ISBN 978-80-9054-201-3.

SCHNEIDEROVÁ, Ivana a Zdeněk NEJEZCHLEB. Účetní reforma 2012 pro ÚSC a jimi zřizované příspěvkové organizace. Praha: Acha obec účtuje, 2012. 710 s. ISBN 978-80-260-2780-5.

SVOBODOVÁ, Jaroslava a kol. Účtová osnova, České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky 2014 – 314 postupů účtování. 11. vyd. Olomouc: ANAG, 2014. 608 s. ISBN 978-80-7263-864-2.

URBANCOVÁ, Alžběta a Šárka KRYŠKOVÁ. Analýza a komparace právní úpravy a účetnictví nadací a nadačních fondů v České republice v letech 1989 až 2014. Acta academica karviniensia. 2014, č. 3, roč. XIV, s. 208-219 (12 s.). ISSN 1212-415X.

Časopis Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí, vydavatel: Svaz účetních, ISSN 1213-3493.
Časopis UNES, vydavatel: Wolters Kluwer, a.s., ISSN 1214-181X.
Časopis Auditor, vydavatel: Komora auditorů České republiky, ISSN 1210-9096.

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/regulace/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic

a další.



Členové řešitelského týmu:
Ing. Jana Hakalová, Ph.D
Výběr z publikační činnosti:

HAKALOVÁ, Jana; PŠENKOVÁ Yvetta a Miroslava LOSOVÁ. IAS/IFRS as First-time Adoption of International Financial Reporting Standards for Business Corporations Based in EU Member State that Are Issuers of Securities Admitted to Trading on Regulated Market. 10 s. CD z konf.: 2nd International Conference on European Intergration 2014. Ostrava: EkF VŠB, 2014. ISBN 978-80-248-3388-0.

HAKALOVÁ, Jana a Šárka KRYŠKOVÁ. Analýza změn v účetnictví subjektů veřejné správy v průběhu reformy účetnictví veřejných financí v České republice. Rajecké Teplice 8. – 9. október 2014. 14. Mezinárodní vědecká konference „Globalizacija a jej sociálno-ekonomické dósledky 2014“. Sborník ISBN 978-80-554-0927-6. s. 140 - 151. Celkem 725 s.

HAKALOVÁ, Jana, Marcela PALOCHOVÁ, Yvetta PŠENKOVÁ a Hana BARTKOVÁ. Účetnictví podnikatelských subjektů I. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012. 120 s. ISBN 978-80-248-2905-0.

HAKALOVÁ, Jana a Alžběta URBANCOVÁ. Účetní reforma veřejných financí v České republice a její vliv na účetnictví, účetní závěrku, přezkoumání hospodaření a audit účetní závěrky některých vybraných účetních jednotek. Acta academica karviniensia, 2012, č. 2, roč. XII, s. 29-42 (14 s.) ISSN 1212-415X.

HAKALOVÁ, Jana, KRYŠKOVÁ, Šárka a Alžběta URBANCOVÁ. Odpisování dlouhodobého majetku. In Mezinárodní vědecká konference Vývojové trendy v účetnictví a daních v kontextu vědy, výuky a praxe. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU v Ostravě, Ekonomická fakulta, 2011. s. 42-48 (7 s.). ISBN 978-80-7329-285-0.

HAKALOVÁ, Jana. Účetní závěrka a auditing. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2010. 146 s. ISBN 978-80-7399-144-9.

HAKALOVÁ, Jana. Ocenění reálnou hodnotou a její vykázání z pohledu auditora. In Pedagogická konference 8. ročník “Oceňování majetku a závazků v účetnictví“. 1. vyd. Praha: Siemens, 2008. s. 47-49 (3 s). ISBN 978-80-254-3536-6.

HAKALOVÁ, Jana. Problematika sestavení konsolidované účetní závěrky podle českých právních předpisů v pojmech. In Mezinárodní vědecká konference „Nová teorie ekonomiky a managementu organizací“. 1. vyd. Praha: VŠE, 2006. s. 363-369 (7 s.). ISBN 80-245-1091-X.


Ing. Yvetta Pšenková, Ph.D., kat. 117
Výběr z publikační činnosti:

HAKALOVÁ, Jana; PŠENKOVÁ Yvetta a Miroslava LOSOVÁ. IAS/IFRS as First-time Adoption of International Financial Reporting Standards for Business Corporations Based in EU Member State that Are Issuers of Securities Admitted to Trading on Regulated Market. 10 s. CD z konf.: 2nd International Conference on European Intergration 2014. Ostrava: EkF VŠB, 2014. ISBN 978-80-248-3388-0.

KRAJČOVÁ, Jiřina, PALOCHOVÁ Marcela a Yvetta PŠENKOVÁ Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. 352 s. ISBN 978-80-7478-486-6.

KOLEKTIV AUTORŮ. Účetnictví podnikatelů 2014. 11. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. 536 s. ISBN 978-80-7478-448-4.

KOLEKTIV AUTORŮ. Účetnictví podnikatelů 2013. 10. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. 570 s. ISBN 978-80-7357-993-7.

PŠENKOVÁ, Yvetta. Důchodová reforma v České republice od roku 2013. Rajecké Teplice 8. – 9. október 2014. 14. Mezinárodní vědecká konference „Globalizacija a jej sociálno-ekonomické dósledky 2014“. Sborník ISBN 978-80-554-0927-6. s. 505 - 511. Celkem 725 s.

KOLEKTIV AUTORŮ. Účetní souvztažnosti 2012-2013. 6. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 352 s. ISBN 978-80-7357-725-4.

KOLEKTIV AUTORŮ. Účetnictví podnikatelů 2012. 9. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 736 s. ISBN 978-80-774-5.

HAKALOVÁ, Jana, Marcela PALOCHOVÁ, Yvetta PŠENKOVÁ a Hana BARTKOVÁ. Účetnictví podnikatelských subjektů I. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012. 120 s. ISBN 978-80-248-2905-0.




Ing. Šárka Kryšková, Ph.D., kat. 117
Výběr z publikační činnosti:

HAKALOVÁ, Jana a Šárka KRYŠKOVÁ. Analýza změn v účetnictví subjektů veřejné správy v průběhu reformy účetnictví veřejných financí v České republice. Rajecké Teplice 8. – 9. október 2014. 14. Mezinárodní vědecká konference „Globalizacija a jej sociálno-ekonomické dósledky 2014“. Sborník ISBN 978-80-554-0927-6. s. 140-151. Celkem 725 s.

URBANCOVÁ, Alžběta a Šárka KRYŠKOVÁ. Analýza a komparace právní úpravy a účetnictví nadací a nadačních fondů v České republice v letech 1989 až 2014. Acta academica karviniensia. 2014, č. 3, roč. XIV, s. 208-219 (12 s.). ISSN 1212-415X.

KRAJČOVÁ Jiřina; PALOCHOVÁ, Marcela, PŠENKOVÁ Yvetta a Šárka KRYŠKOVÁ. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 352 s. ISBN 978-80-7478-366-1.

KRYŠKOVÁ, Šárka a Alžběta URBANCOVÁ. Účetní reforma veřejných financí v České republice a právní úprava některých vybraných účetních jednotek. PRÁVO, EKONOMIKA, MANAGEMENT. 2011, č. 2, s. 13 – 25 (13 s.). ISSN 1804-3550.

KRYŠKOVÁ, Šárka a Alžběta URBANCOVÁ. Účetní reforma v oblasti veřejných financí v České republice. Podniková ekonomika a manažment. 2010, s. 284 – 290, (6 s.). Dostupný z WWW: <http://www.keuniza.sk/konferencia/zbornik.php.> ISSN 1336-5878.

ŠEBESTÍKOVÁ, Viola, BAŘINOVÁ, Dagmar, KRYŠKOVÁ, Šárka, KRAJČOVÁ, Jiřina a Kateřina RANDOVÁ. Účetnictví podnikatelských subjektů II. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. 218 s. ISBN 978-80-248-3141-1.


Členové řešitelského týmu:
Ing. Regína Střílková (interní doktorand kat. 117)
Výběr z publikační činnosti:

ŠIROKÝ, Jan, Regína STŘÍLKOVÁ, Anna BÁNOCIOVÁ a Veronika ZLACZKÁ. Reflection of the change in VAT rates on selected household expenditures in the Czech Republic and the Slovak Republic (2007-2013). Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2014, No. 6. Brno. Mendelova univerzita. (v tisku)

ŠIROKÝ, Jan a Regína STŘÍLKOVÁ. Social security contributions as “neglected” research category? In: Proceedings of the 16th International Conference Finance and Risk. Bratislava, 2014. (v recenzním řízení)

ŠIROKÝ, Jan a Regína STŘÍLKOVÁ. Trend, Development, Role and Importance of VAT in the EU. Brno: CERM, 2014. 110 s. ISBN 978-80-7204-xxx-x. (v tisku)

ŠIROKÝ, Jan a Regína STŘÍLKOVÁ. Changes in the VAT burden on expenses of a selected household in the Czech Republic (2007-2012). In: Proceedings of the 19th International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2014. Praha: Oeconomia, 2014. ISBN 978-80-7478-534-4. s. 296-305.

ŠIROKÝ Jan, Regína STŘÍLKOVÁ a Ivona HAMÁČKOVÁ. Změny v zatížení daní z přidané hodnoty ve výdajích průměrné domácnosti v ČR. DHK. roč. 22, 2014, č. 8, s. 34-36. Praha: Linde, 2014. ISSN 1210-6739.

ŠIROKÝ Jan, Kateřina RANDOVÁ a Regína STŘÍLKOVÁ. Vývoj sazeb daně z přidané hodnoty v EU v období ekonomické krize. DHK. 2013, roč. 21, č. 4, s. 2-3. ISSN 1210-6739.




Studenti
Výběr z publikační činnosti:

Bc. Michaela Ciompová – st. obor Účetnictví a daně 1. nav. mag. ročník
CIOMPOVÁ, M. Analýza a tvorba vnitropodnikových směrnic ve společnosti s ručením omezeným. Bakalářská práce, Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2013.

Bc. Simona Červená – st. obor Účetnictví a daně, 1. nav. mag. ročník
ČERVENÁ, S. Teoretické a praktické aspekty zaměstnávání studentů. Bakalářská práce, Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2013.

Bc. Jana Filipová – st. obor Účetnictví a daně, 1. nav. mag. ročník
FILIPOVÁ, J. Finanční a ekonomická analýza v akciové společnosti. Bakalářská práce, Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2013.

Bc. Petra Pavlíková – st. obor Účetnictví a daně 1. nav. mag. ročník
PAVLÍKOVÁ, P. Finanční a ekonomická analýza vybrané společnosti s ručením omezeným. Bakalářská práce, Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2013.

Členové řešitelského týmuBc. Simona Červená
Bc. Michaela Ciompová
Ing. Jana Vajdová
Ing. Jana Hakalová, Ph.D.
Ing. Šárka Kryšková, Ph.D.
Bc. Petra Pavlíková
Ing. Yvetta Pšenková, Ph.D.
Ing. Regína Mazurová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu bude:
- provedení dotazníkového šetření a následného zpracování získaných dat, pomocí aplikace explorační analýzy a regresní analýzy (popř. na základě typu získaných dat bude uvažováno o využití metod t-testu a korelační analýzy). Výstupy analytické části budou prezentovány v podobě grafů, tabulek a analytické interpretace výsledků výzkumů,
- kvantifikace dopadu reformy účetnictví státu v podmínkách obcí v Moravskoslezském kraji,
- vymezení problémové oblasti, které obcím v souvislosti s probíhající reformou vznikly,
- identifikace oblastí, které nejsou dosud legislativně vymezeny nebo jsou považovány z hlediska praktické aplikace za nevhodně řešené a navržení možných postupů řešení,
- potvrzení nebo částečně vyvrácení závěrů v souvislosti s probíhající reformou účetnictví státu,
- zpracování návrhů a doporučení pro zlepšení stávajícího stavu v dané oblasti.

Výstupy projektu:
- prezentace výsledků projektu na tematicky zaměřených konferencích v tuzemsku i v zahraničí (Mendelova univerzita v Brně, Žilinská univerzita v Žilině atd.)
- 1 - 2 články ve sborníku evidovaném v databázi Conference Proceedings Citation Index – Science nebo Social Science & Humanities společnosti Thomson Reuters (2 x 4 body),
- 1 článek v recenzovaném časopise dle databáze SCOPUS (1 x 4 body),
- 1 článek v odborném časopise „Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí“ nebo v časopise „Účetnictví v praxi“ se zaměřením na problematiku účetnictví neziskových organizací,
- 3 - 4 kvalitní diplomové práce studentů z řešitelského týmu,
- výsledky mohou být nabídnuty k využití dalším subjektům např.: Ministerstvu financí ČR, odbor 28 – Účetnictví, Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje – odbor financí (oddělení účetnictví a metodiky) apod.,
- v neposlední řadě také prezentovány ve výuce řešiteli projektu v předmětu „Účetnictví nestátních neziskových organizací“.

Výstupem projektu bude závazně minimálně 8 -12 bodů.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
40200,-40200,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)30000,-30000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti10200,-10200,-
2. Stipendia62000,-63000,-
3. Materiálové náklady32600,-44761,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek10000,-10045,-
5. Služby37200,-35019,-
6. Cestovní náhrady25000,-13975,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory23000,-23000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady230000,-
Uznané náklady230000,-
Celkem běžné finanční prostředky230000,-230000,-