Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/79
Název projektuVitální procesy ve městě a potřeba jejich sledování pro efektivní rozvoj (post-industriálních) sídel na příkladu města Ostravy
ŘešitelMlčochová Martina Ing. arch.
Školitel projektuProf. Ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuVitální procesy, které ve městech probíhají, mají vliv na utváření urbanizované struktury. Tyto procesy dávaly a dávají vzniknout logické formě města. Současná sídla - například post-industriální Ostrava - však nedostatečně sledují právě tyto životadárné procesy a často vynakládají sílu a energii do míst, která jsou udržována při životě uměle.

Předmětem výzkumu bude hledání vitálních procesů probíhajících ve městě (konkretizace hodnotících kritérií) a stanovení systému udržitelnosti, založeném právě na těchto procesech.
V současné době se podobným výzkumem zabývá řada měst, některá již svou cestu našla (například Bilbao), jiná cestu hledají. Mezi významné post-industriální lokality evropského významu patří například německé Porúří, které se potýká s velmi podobnými problémy jako Ostravsko a dokázalo se vzchopit a na svých hodnotách založit strategii rozvoje. Jak a jestli je vhodné využít aplikovaných poznatků z této a jiných podobných lokalit na řešeném území Ostravy, bude rovněž zvažováno v rámci práce.

V Českých podmínkách se problematikou tzv. Smart Cities aktivně zabývá stejnojmenné periodikum Smart Cities. Ze zahraničních publikací obdobnou problematiku řeší kniha Smart Cities: Big Data, Civic Hackers, and the Quest for a New Utopia od Anthony M. Towsenda. Vědecké pojednání v rámci Interational planning studies pak například článek Rethinking the Metropolis: Reconfiguring the Governance Structures of the Twenty-first-century City-region. Literaturu zaměřenou konkrétně na předmět výzkumu - čili stanovení vitálních procesů na základě socioekonomických parametrů ve městě jsem doposud nenalezla (tím ovšem netvrdím, že neexistuje). Z toho důvodu vnímám nutnost tímto se zabývat a konkrétně aplikovat na post-industriálním městě Ostrava, které stále hledá svoji cestu, kam se ubírat.

V rámci výzkumu využiji pomoci školitele, architektů i studentů. Pan Ing. arch. Josef Kiszka byl vedoucím mé diplomové práce, na které je založeno téma dizertační práce, jeho odborný náhled a intenzivní konzultace pomohou k plnohodnotnému uchopení zkoumaných procesů. Student Ing. arch. Pavel Řihák je doktorandem katedry městského inženýrství a stavitelství a působí na katedře architektury. Poznatky nabyté tímto výzkumem bude moci využít v rámci své vlastní dizertační práce, která je zaměřena na urbanismus a procesy ve městě. Doktorand je spolu se mnou spoluautorem vítězného soutěžního projektu návrhu Urbanisticko-dopravního řešení města Kroměříže (2014), jeho diplomová práce byla oceněna cenou děkana.
Bc. Patrik Bílý je student navazujícího studia na katedře architektury a ve své diplomové práci se mj. zabývá analýzou města Ostravy, z tohoto důvodu může výsledků výzkumu využít ve své diplomové práci, případně v práci dizertační, při pokračujícím studiu. Student se aktivně zapojuje do činnosti katedry architektury, byl členem výzkumného týmu Mladých výzkumníků.
Členové řešitelského týmuBc. Patrik Bílý
Doc. Ing. arch. Josef Kiszka
Prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc.
Bc. Tomáš Lehnert
Ing. arch. Martina Mlčochová
Ing. arch. Pavel Řihák
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem bude vhled do problematiky řešení urbanistické struktury post-industriálních sídel na základě vitálních procesů, které v nich probíhají. Cílem výzkumu by měl být analytický rozbor historie, stavu a předpokládaného výhledu vitálních procesů města Ostravy, syntézou těchto poznatků pak teoretický i grafický inovativní systém pro vyhodnocování udržitelnosti města v závislosti na vitálních procesech a kostře symbolické struktury. Tyto poznatky budou shromážděny do jednotné formy studie tak, aby bylo možno jich dále využívat a rozpracovávat (k dispozici v elektronické i tištěné formě).

Výsledky výzkumu budou použity pro vlastní dizertační práci. Na procesu či výsledcích výzkumu budou založeny teze, předpokládá se nalezení vhodné, přehledné grafické formy, jež bude využita v dizertace. Výsledná situace bude k dispozici studentům jako podkladový či výchozí materiál.
V rámci ateliérových tvoreb, ateliérů architektury a urbanismu budou moci studenti katedry architektury využít poznatků nabytých výzkumem pro svou práci, případně pomoci nalézt jednotlivá hodnotící kritéria.

Budou publikovány dva příspěvky na konferenci D (předběžně Architektura v perspektivě v Ostravě, Young Scientist v Košicích) a jeden článek v časopise Jsc (předběžně Architektúra & urbanizmus, SAV, Bratislava).
Výsledky budou k dispozici spoluřešitelům projektu, dále pak studentům katedry architektury pro potřeby semestrálních, diplomových a dizertačních prací.

Časový harmonogram projektu:
únor 2015 - duben 2015: sběr dat a podkladových materiálů; prohloubení znalostí studiem literatury a odborných publikací; vydefinování hodnotících kritérií; příprava článku pro recenzované periodikum a konferenci
květen 2015 - srpen 2015: studijní cesty za účelem poznání transformovaných post-průmyslových lokalit; grafická forma studie; příprava článku na konferenci
září 2015 - listopad 2015: prezentace dílčích výsledků výzkumu na konferenci; dopracování článku pro recenzované periodikum; kompletace a finalizace práce na výzkumu; formalizace výstupu
prosinec 2015 - závěrečná zpráva, prezentace výsledků výzkumu


Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
9000,-9000,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)9000,-9000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia48000,-48000,-
3. Materiálové náklady8000,-8160,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby10800,-13520,-
6. Cestovní náhrady14200,-11320,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10000,-10000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady100000,-
Uznané náklady100000,-
Celkem běžné finanční prostředky100000,-100000,-