Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/78
Název projektuVýzkum v oblasti metalurgie se zaměřením na redukovatelnost aglomerátu, redukci chromu ze strusky, stanovení teplot likvidu a solidu, fyzikální a numerické modelování, vývoj technologie odlévání kovových pěn
ŘešitelSocha Ladislav doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuProjekt bude zaměřen na podporu základních aktivit spojených s výzkumem prováděným v rámci řešení diplomových a doktorských disertačních prací v oblastech:

- fyzikálního modelování strhávání strusky v průběhu odlévání na ZPO: zejména se jedná o vytvoření metodiky, zhodnocení současného stavu podmínek odlévání oceli se zaměřením na strhávání strusky a experimentální měření zaměřené na zkoumání strhávání strusky ve variantách odpovídajících podmínkám získaných z provozních poznatků.

- redukce chromu ze strusky při výrobě vysoce legovaných ocelí: vytvoření laboratorní metodiky redukce chromu ze strusek obsahujících vysoký podíl Cr2O3, hodnocení různých typů redukčních činidel, možnosti jejich aplikace a vliv na chemické složení strusky, experimentální tavby s cílenou redukcí strusky pomocí vybraných redukčních činidel v laboratorních podmínkách.

- termofyzikálních a termodynamických charakteristik reálných jakostí ocelí: testování a zdokonalování metodických postupů pro výzkum provozních jakostí ocelí na fyzikálním modelu metalurgických procesů (dále jen Vysokoteplotní model – ocel), experimentální měření zaměřené na zkoumání teplot solidu, likvidu, fázových přeměn a tepelných kapacit vybraných značek ocelí.

- numerického modelování lití a tuhnutí oceli: příprava numerického modelu (generování sítě, nastavení počátečních podmínek), realizace vlastních modelových experimentů a ladění průběhu výpočtů, vyhodnocování výsledků a jejich verifikace na základě provozních dat.

- redukovatelnosti vysokopecního aglomerátu: ověření metod testování železorudných surovin dle normy ISO 9446 a vytipovaných surovin dle odlišných dob experimentu, změny granulometrie a navážky jednotlivých testovaných vzorků, vyhodnocení výsledků pro jednotlivé typy železorudných surovin.

- optimalizace technologie odlévání kovových pěn s pravidelnou a nepravidelnou vnitřní strukturou: návrh a testování postupů přípravy litých kovových pěn, experimentální hodnocení materiálů k výrobě preforem, prekursorů a odpařitelných modelů, hodnocení mechanických vlastností odlitků s pravidelným a nepravidelným uspořádáním vnitřních dutin, ověřování odlitků pro průmyslové aplikace, optimalizace navržených postupů přípravy.

Členové řešitelského týmuIng. Eliška Adámková
Bc. Alexander Feyzikov
Bc. Radim Gajdacz
Bc. David Gottwald
doc. Ing. Karel Gryc, Ph.D.
Bc. Michal Jegla
Ing. Ivana Kroupová, Ph.D.
doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
Bc. Natálie Lyžbická
Bc. Tomáš Postulka
doc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D.
Ing. Filip Radkovský
doc. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.
doc. Ing. Ladislav Socha, Ph.D.
Ing. Michaela Strouhalová, Ph.D.
Ing. Jana Sviželová
Ing. Jaroslav Zwyrtek
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)V průběhu celého roku bude v jednotlivých oblastech metalurgického a slévárenského výzkumu pozornost zaměřena na:

- oblast fyzikálního modelování: vytvoření metodiky fyzikálního modelování strhávání strusky, hodnocení současného stavu podmínek odlévání oceli, stanovení přesných kritických údobí představující pohyb hladiny taveniny, experimentální měření zaměřené na zkoumání strhávání strusky v důsledku poklesu výšky hladiny na kritickou úroveň.

- oblast redukce chromu ze strusky při výrobě vysoce legovaných ocelí: stanovení různých typů redukčních činidel, navržení způsobu jejich aplikace, vytvoření laboratorní metodiky a její zdokonalení, experimentální měření a hodnocení redukce strusky pomocí různých redukčních činidel při použití vybraných tavenin představující feroslitiny nebo vysoce legované oceli se zaměřením na účinnost jednotlivých redukčních činidel.

- oblast termofyzikálních a termodynamických charakteristik oceli: testování a zdokonalování metodických postupů vybraných jakostí ocelí na zařízení: Vysokoteplotní model – ocel, experimentální měření zaměřené především na zkoumání teplot solidu, likvidu a fázových přeměn reálných značek ocelí na zařízení: Vysokoteplotní termická analýza - JUPITER, výsledky experimentálního studia budou použity k významnému zpřesnění znalostí o základních fyzikálních vlastnostech testovaných ocelí.

- oblast numerického modelování lití a tuhnutí oceli: verifikace nastavení počátečních podmínek numerických simulací a verifikace výsledků numerických simulací na základě provozních dat.

- oblast redukovatelnosti vysokopecního aglomerátu: odběr vzorků v provozních podmínkách, testování železorudných surovin dle normy ISO 9446 a testování surovin dle odlišných dob experimentu, změny granulometrie a navážky, experimentální měření a hodnocení vytvořených variant vzorků.

- oblast optimalizace technologie výroby litých kovových pěn s nepravidelnou vnitřní strukturou: využití prekursorů k dosažení nepravidelné struktury pomocí gravitačního lití, výběr, testování a následné ověřování vhodných typů formovacích směsí k přípravě prekursorů, hodnocení mikro a makrostruktury litých kovových pěn, testování a následné ověřování vhodných materiálů ke zhotovení odpařitelných modelů, studium aplikačního potenciálu odlitků z těchto materiálů, hodnocení vlivu uspořádání vnitřních dutin na vybrané mechanické vlastnosti (absorpce energie).

Výstupem projektu bude:
- zpracování diplomových a disertačních prací,
- publikování zpracovaných výstupů z jednotlivých oblastí metalurgického a slévárenského výzkumu ve formě článků na tuzemských i mezinárodních konferencích.

Časový harmonogram: orientační období řešení projektu
Období / Činnost
01. 2015 – 03. 2015 Návrh metodiky fyzikálního modelování, návrh redukce chromu ze strusky při použití různých redukčních činidel; odběr vzorků železorudných surovin, jejich třídění a příprava.
04. 2015 – 10. 2015 Hodnocení současného stavu podmínek odlévání oceli pro realizaci fyzikálního modelování, realizace a vyhodnocení experimentálních taveb s cílem redukce chromu ze strusky; experimentální měření a hodnocení různých typů aglomerátu dle vytvořených variant vzorků.
01. 2015 – 10. 2015 Zdokonalování metodických postupů a realizace laboratorních taveb na zařízeních určených na vysokoteplotní termickou analýzu; příprava, realizace vyhodnocování a verifikace numerického modelování; vývoj a optimalizace výroby litých kovových pěn s pravidelným a nepravidelným uspořádáním vnitřních dutin.
10. 2015 – 11. 2015 Vyhodnocování dosažených výsledků.
11. 2015 – 12. 2015 Vypracování závěrečné zprávy.Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
33500,-33500,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)25000,-25000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti8500,-8500,-
2. Stipendia80000,-80000,-
3. Materiálové náklady45900,-58774,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby30000,-44955,-
6. Cestovní náhrady86000,-58171,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory30600,-30600,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady306000,-
Uznané náklady306000,-
Celkem běžné finanční prostředky306000,-306000,-