Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/73
Název projektuKombinovaná výroba a akumulace energie pro CENET
ŘešitelHorák Bohumil doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Radomír Goňo, Ph.D.<br /> prof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc.<br /> prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuProjekt bude řešit problematiku kombinovaného energetického zdroje využívajícího technologie vodíkových palivových článků integrovanými do soustavy, jejímž vstupem je obecné uhlovodíkové plynné palivo. Projekt je v této oblasti zaměřen především na získávání znalostí a praktických dovedností v dané oblasti se soustavou přípravy paliva využitelného palivovým článkem. Dále je zaměřen na přípravu simulačních experimentů a jejich porovnání s realizovanými laboratorními experimenty a testy.

Projekt bude rovněž řešit aktuální problematiku energetických zdrojů instalovaných v CENET, jejich kombinace a akumulace získané energie. Jeho obecné zaměření na vyšetření a sumarizaci toků elektrické energií, definování provozních stavů a uvažovaných provozních souběhů a součinnosti se sítí bude doplněno o problematiku kombinovaných zdrojů s vysokoteplotními palivovými články a řešení problematiky energetické vazby mezi obnovitelným zdrojem a jeho součinnosti s vodíkovými technologiemi pro výrobu vodíků jakožto akumulačního média.

Při řešení projektu bude využito znalostní studentů, vědeckých a akademických pracovníků katedry elektroenergetiky, konzultantů i ze zahraničí a výzkumného centra ENET.

Projekt je zaměřen na podporu motivace studentů formou stipendií s minimem nároků na odměny ostatních pracovníků. Studenti budou v rámci svých činností zkoumat energetické vazby, provozní charakteristiky vodíkových technologií, fotovoltaických systémů a kogeneračních zdrojů. Současně s tím se bude zkoumat problematika akumulace energie prostřednictvím konkrétních technologií a jejich bezproblémové připojení do elektrizační soustavy.

Členové řešitelského týmuSenthil Kumar Ajithan
Ing. Artem Chesalkin, Ph.D.
Ing. Tomáš Dočekal
Ing. Kristýna Friedrischková
prof. Ing. Radomír Goňo, Ph.D.
prof. Ing. Radomír Goňo, Ph.D.
Ing. Martin Gruss
Bc. Ondřej Havlíček
doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
prof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc.
Ing. Petr Kačor, Ph.D.
Ing. Martin Koutný
Ing. Martin Král
Ing. Daniel Minařík, Ph.D.
Ing. Petr Moldřík, Ph.D.
Ing. Tomáš Mozdřeň
Ing. Michal Ney
Ing. Pavlína Vojtasová
prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Ing. Petra Rajmanová
prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.
Murugan Sivalingam
Ing. Jan Vaculík
Ing. David Vala
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Jedním z uvažovaných cílů projektu je sumarizace potenciálu technologií výroby a akumulace energie CENET. Získání znalostí a praktických zkušeností se soustavami, přípravou paliva, vysokoteplotními PČ, distribucí energií, přípravou a realizací simulačních experimentů a jejich porovnání, ověření a dopřesnění s realizovanými laboratorními experimenty, měřeními a testy.

Výstupem projektu budou úvodní studie, simulační modely, diagramy, experimentální laboratorní soustavy s návazností na IS, příprava publikací ze simulačních a laboratorních experimentů, studie možností využitelnosti technologie pro pracoviště ENET, ODV vybraných jednotlivých řešení, sborník workshopu.

Výsledkem projektu bude rozpracování výše uvedené problematiky tak, aby mohly být výstupy projektu použity jako základ využitelný pro další zpracování v projektu CENET. Konkrétní výsledky budou prezentovány v diplomových a disertačních pracích nebo v hodnocených publikacích (typicky Web of Science, IEEE Xplore, Scopus apod.).
Předpokládané výsledky projektu jsou typu Jsc, typu D, diplomové práce a disertační práce.

Časový harmonogram projektu:
1. čtvrtletí 2015 – průzkum energetických toků / rešerše, příprava metodik / zajištění technických potřeb pro plánované činnosti
2. čtvrtletí 2015 – návrh měření / příprava experimentů
3. čtvrtletí 2015 – realizace expermentů a analýza dat
4. čtvrtletí 2015 – realizace experimentů a příprava publikací, vyhodnocení výsledků a jejich publikace


Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia100000,-100000,-
3. Materiálové náklady30000,-47896,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek150000,-9390,-
5. Služby30000,-75011,-
6. Cestovní náhrady50000,-127703,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory40000,-40000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady400000,-
Uznané náklady400000,-
Celkem běžné finanční prostředky400000,-400000,-