Schválené projekty 2015

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2015

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 52 908 039 Kč

Z toho 2.5% - 1 320 739 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v Kč
FBI  1 172 500
EKF  4 962 700
FAST  3 070 000
FS  8 256 000
FEI 12 282 100
HGF  5 433 000
FMMI  6 188 000
VC 10 223 000
CELKEM 51 587 300
KódSP2015/67
Název projektuVyužití prvků umělé inteligence pro vývoj vybraných diagnostických metod materiálového inženýrství
ŘešitelZimný Ondřej Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2015 - 31.12.2015
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu v rámci předkládaného návrhu projektu je návrh a ověření vybraných diagnostických metod materiálového inženýrství s automatizovaným sběrem a vyhodnocováním dat. V rámci projektu bude vytvořen model pro predikci elektrických a optických vlastností kompozitních materiálů s využitím metod umělé inteligence.
Předmětem dalšího výzkumu je návrh využití prvků umělé inteligence pro zlepšení a zpracování výstupů počítačového vidění pro analýzu vyražených a vylisovaných alfanumerických znaků z nerozšířené ASCII sady. V průmyslovém prostředí se můžeme setkat s nutnosti identifikace výrobku pomocí vyražených alfanumerických znaků, jako například označení materiálu (datum výroby, směna, atd.), balistika (označení nábojnic a zbraní) a automobilní průmysl (VIN kód). Tyto znaky je nutno přečíst a interpretovat, aby tato data mohla být uložena a spolu s tím uloženy informace o výrobku. Pro přečtení znaků bude využito počítačového vidění a prvků zpracování obrazu. K analýze a klasifikaci znaků bude využito vhodných prvků umělé inteligence. Navrhované řešení cílí na zvýšení automatizace celého procesu čtení a interpretace dat.
Členové řešitelského týmuIng. Jan Ducháček
prof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.
Ing. Roman Meca
Ing. Aneta Tioková
Ing. Ondřej Zimný, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)V návaznosti na předcházející projekt SP 2014/53 bude řešena problematika aplikace umělých neuronových sítí v materiálové diagnostice. Tato metodika zpracování dat bude aplikována na hodnocení a predikci vlastností u polymerů a kompozitních materiálů a na diagnostiku vyražených a vylisovaných alfanumerických znaků, kapitálek, z nerozšířené ACSII sady. Bude vytvořen softwarový prostředek pro získávání a předzpracování dat počítačového vidění a dále vytvořen software pro následné zpracování získaných a předzpracovaných dat, který bude využívat zvolených prostředků umělé inteligence k analýze a klasifikaci alfanumerických znaků. Výsledky budou publikovány v rámci vědecké konference nebo recenzovaném odborném časopise.

1. etapa
leden – červen 2015
Analýza využitelnosti prvků umělé inteligence pro diagnostické metody
2. etapa
březen – září 2015
Volba vhodných prvků umělé inteligence a zpracování primárních dat pomocí zvolených prvků.
3. etapa
červen – prosinec 2015
Vytvoření softwarových prostředků pro získávání a analýzu dat
4. etapa
listopad – prosinec 2015
Verifikace výsledků
Zhodnocení a tvorba závěrečné zprávy

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
10050,-10050,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)7500,-7500,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2550,-2550,-
2. Stipendia60000,-60000,-
3. Materiálové náklady15750,-9788,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek6500,-2840,-
5. Služby9000,-935,-
6. Cestovní náhrady130000,-147687,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory25700,-25700,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady257000,-
Uznané náklady257000,-
Celkem běžné finanční prostředky257000,-257000,-